Pa­blo Car­reño, eli­mi­nat a Xan­gai

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

TEN­NIS L’es­pa­nyol Pa­blo Car­reño (37è del cir­cuit ATP) va tran­si­gir da­vant la cin­que­na ra­que­ta del món, Do­mi­nic Thi­em, per 7-6 (3) i 6-3, i va que­dar fo­ra dels vui­tens de fi­nal del Mas­ters 1000 de Xan­gai. Mal­grat la der­ro­ta, Car­reño ha tan­cat amb bo­nes sen­sa­ci­ons la gi­ra asi­à­ti­ca: sem­bla que ha dei­xat en­re­re els pro­ble­mes fí­sics i s’ha ad­ju­di­cat el tor­neig de Cheng­du. Ahir al ma­tí Ro­ber­to Bautista (10), úl­tim es­pa­nyol en lli­ça, s’en­fron­ta­va a Mat­teo Ber­ret­ti­ni, 13è del món. Més enllà del tor­neig, tots dos es ju­guen una pla­ça per a la Co­pa de Mes­tres de Lon­dres, el tor­neig que reu­neix les vuit mi­llors ra­que­tes del món. / Agèn­ci­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.