El grup IAG es mar­ca l’ob­jec­tiu de ze­ro emis­si­ons per al 2050

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Bar­ce­lo­na

La in­dús­tria aè­ria s’es­tà po­sant les pi­les per in­ten­tar re­duir el seu im­pac­te en l’es­cal­fa­ment glo­bal. Ho ha fet el sec­tor per com­plet, a tra­vés del pro­gra­ma Cor­sia, pro­pi­ci­at per l’ONU i que com­pro­met la in­dús­tria a as­so­lir la neu­tra­li­tat d’emis­si­ons el 2050.

I ara, el grup IAG, pro­pi­e­ta­ri de Bri­tish Airways (BA), Ibe­ria i Vu­e­ling, fa un pas en­da­vant per com­pro­me­tre’s amb l’ob­jec­tiu 2050 amb un re­guit­zell de me­su­res que ar­ren­quen al Reg­ne Unit i que ben avi­at im­pli­ca­ran tam­bé el mer­cat es­pa­nyol.

“Els fo­cus es­tan po­sats en la in­dús­tria aè­ria, i no po­dem es­cu­dar­nos que no­més su­po­sa un 2% de les emis­si­ons glo­bals, per­què amb el crei­xe­ment del sec­tor aques­ta quo­ta aug­men­ta­rà en els pro­pers anys”, va as­se­gu­rar el con­se­ller de­le­gat d’IAG, Wi­llie Walsh, allar­gant una mà a les no­ves ge­ne­ra­ci­ons, re­pre­sen­ta­des en mo­vi­ments com el Flygskam o lí­ders me­di­à­tics com Gre­ta Thun­berg.

A més, va agre­gar que “els pro­jec­tes d’avi­ons hí­brids no se­ran una re­a­li­tat fins d’aquí bas­tant temps, per la qual co­sa cal ac­tu­ar ja i can­vi­ar co­ses en la in­dús­tria avui”. Walsh va anun­ci­ar els pri­mers pas­sos d’un pla que ar­ren­ca­rà amb la com­pen­sa­ció d’emis­si­ons de car­bo­ni de tots els seus vols na­ci­o­nals a par­tir del 2020. Una me­su­ra sem­blant a la que va anun­ci­ar la set­ma­na pas­sa­da el grup Air Fran­ce.

“No cre­iem que a mit­jà ter­mi­ni hi ha­gi una al­ter­na­ti­va clara al que­ro­sè com a com­bus­ti­ble d’avi­a­ció, per ai­xò hem de co­men­çar a pen­sar so­lu­ci­ons que li­mi­tin o com­pen­sin les emis­si­ons”, va as­se­gu­rar el di­rec­tiu en una tro­ba­da amb els mit­jans a l’ae­ro­port de He­ath­row, a Lon­dres. Per com­pen­sar les emis­si­ons del mer­cat do­mès­tic de BA, que ope­ra uns 75 vols di­a­ris, el grup es com­pro­met a “in­ver­tir en pro­jec­tes ve­ri­fi­cats de re­duc­ció de car­bo­ni equi­va­lents a les emis­si­ons ge­ne­ra­des dins del Reg­ne Unit, que in­clo­uen

pro­jec­tes de re­fo­res­ta­ció i plan­ta­ció d’ar­bres a Sud-amè­ri­ca, l’Àfri­ca i Àsia”. Se­gons va ar­gu­men­tar Walsh, “aques­tes in­ver­si­ons van di­rec­ta­ment a in­ten­tar re­ver­tir l’es­cal­fa­ment glo­bal, quan les ta­xes que po­dri­en apli­car els go­verns no aca­ben sem­pre des­ti­na­des a pro­jec­tes me­di­am­bi­en­tals”.

Res­pec­te a Vu­e­ling i Ibe­ria, l’exe­cu­tiu ir­lan­dès va as­se­gu­rar que el grup es­tà tam­bé “es­tu­di­ant me­su­res per im­ple­men­tar al mer­cat es­pa­nyol, però de mo­ment ar­ren­quen al Reg­ne Unit” grà­ci­es tam­bé a l’im­puls i els in­cen­tius del Go­vern bri­tà­nic.

Pel que fa a me­su­res que im­pli­quen el hòl­ding, IAG va anun­ci­ar in­ver­si­ons de 400 mi­li­ons de dò­lars en els pro­pers 20 anys en el desen­vo­lu­pa­ment de com­bus­ti­bles sos­te­ni­bles, bà­si­ca­ment bi­o­fu­el, que ge­ne­ren un 70% menys d’emis­si­ons de CO2. Tot i ai­xí, Wi­llie Walsh va ad­me­tre que els bi­o­com­bus­ti­bles se­ran en­ca­ra molt mi­no­ri­ta­ris en la in­dús­tria, “cal­cu­lem que no ar­ri­ba­ran al 10% el 2029”.

Wi­llie Walsh as­su­meix que a mit­jà ter­mi­ni no hi ha al­ter­na­ti­va al que­ro­sè com a com­bus­ti­ble

BLOOMBERG

Wi­llie Walsh

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.