L’OCDE pro­po­sa un im­post uni­fi­cat so­bre els ge­gants di­gi­tals

El gra­va­men subs­ti­tui­ria la ta­xa Go­o­gle anun­ci­a­da pel Go­vern es­pa­nyol

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - EUSEBIO VAL Pa­rís. Cor­res­pon­sal

El pro­jec­te per es­ta­blir l’ano­me­na­da ta­xa Go­o­gle –un im­post apli­ca­ble als ge­gants di­gi­tals–, amb ca­ràc­ter glo­bal, con­ti­nua avan­çant i es man­té l’ob­jec­tiu que es pu­gui ar­ri­bar a un acord po­lí­tic el 2020. L’Or­ga­nit­za­ció per a la Co­o­pe­ra­ció i el Desen­vo­lu­pa­ment Eco­nò­mic (OCDE) va pre­sen­tar ahir a la se­va seu de Pa­rís una pro­po­si­ció que se­rà por­ta­da a la reu­nió de mi­nis­tres de Fi­nan­ces del G-20 la set­ma­na que ve a Was­hing­ton.

La “pro­pos­ta uni­fi­ca­da” de l’OCDE bus­ca con­ci­li­ar els plan­te­ja­ments fets per tres pa­ï­sos –els Es­tats Units, la Gran Bre­ta­nya i l’Ín­dia– i fa­ci­li­tar el con­sens. En sín­te­si, es fi­xa un àm­bit d’apli­ca­ció de la no­va ta­xa –el per­cen­tat­ge de la qual en­ca­ra no es quan­ti­fi­ca– per a les com­pa­nyi­es de gran mi­da que, sen­se te­nir pre­sèn­cia fí­si­ca en uns ter­ri­to­ris, sí que hi te­nen un vo­lum de ne­go­ci con­si­de­ra­ble.

El se­cre­ta­ri ge­ne­ral de l’OCDE, el me­xi­cà Án­gel Gur­ría, va ad­ver­tir que “la in­ca­pa­ci­tat d’acon­se­guir un acord d’aquí al 2020 aug­men­ta­ria con­si­de­ra­ble­ment el risc que els pa­ï­sos pren­guin me­su­res uni­la­te­rals, la qual co­sa tin­dria con­se­qüèn­ci­es ne­ga­ti­ves per a una economia mun­di­al ja frà­gil”. “No hem de per­me­tre que ai­xò es pro­du­ei­xi”, va in­sis­tir Gur­ría, que im­plí­ci­ta­ment es re­fe­ria a l’ac­ti­tud de Fran­ça, que aquest any ha im­po­sat ja una ta­xa del 3% so­bre la fac­tu­ra­ció al pa­ís de les com­pa­nyi­es de l’en­torn di­gi­tal –com Go­o­gle, Ap­ple, Fa­ce­bo­ok i Ama­zon– amb una xi­fra de ne­go­cis que su­peri els 750 mi­li­ons d’eu­ros a es­ca­la mun­di­al.

Es­pa­nya tam­bé té a punt un pro­jec­te molt si­mi­lar que té per ob­jec­tiu ta­xar les em­pre­ses amb un vo­lum de ne­go­ci de més de 3 mi­li­ons d’eu­ros al pa­ís i més de 750 mi­li­ons d’eu­ros a es­ca­la glo­bal. La idea és co­brar el 3% dels ser­veis de pu­bli­ci­tat en lí­nia que fac­tu­rin. S’es­ti­ma que aquest tri­but per­me­tria re­cap­tar 1.200 mi­li­ons d’eu­ros. Les eleccions ge­ne­rals han dei­xat la me­su­ra en sus­pens, però el PSOE s’ha com­pro­mès a pro­mou­re-la si acon­se­gueix for­mar go­vern. Cal­drà veu­re com que­da aquest es­que­ma si la ini­ci­a­ti­va de l’OCDE pros­pe­ra.

Els aven­ços cap a la ins­tau­ra­ció de la ta­xa Go­o­gle, que de ma­te­ri­a­lit­zar-se se­rà una fi­ta en la fiscalitat del se­gle XXI, han es­tat pos­si­bles grà­ci­es a una pre­sa de cons­ci­èn­cia crei­xent dels res­pon­sa­bles de fi­nan­ces dels 134 pa­ï­sos sus­cep­ti­bles d’apli­car-la. Va ser molt im­por­tant per des­blo­que­jar aques­ta qües­tió l’acord de prin­ci­pi as­so­lit pels pre­si­dents de Fran­ça, Em­ma­nu­el Ma­cron, i dels Es­tats Units, Do­nald Trump, a la ci­me­ra del G-7 que va te­nir lloc a fi­nals d’agost a Bi­ar­ritz, al Pa­ís Basc fran­cès. A par­tir d’allà es va for­mar una task

for­ce, un grup de tre­ball fran­co­nord-ame­ri­cà, amb el su­port tèc­nic de l’OCDE i un se­gui­ment molt de prop del mi­nis­tre fran­cès de Fi

FISCALITAT PER AL SE­GLE XXI Són 134 els pa­ï­sos dis­po­sats a fer tri­bu­tar els ge­gants de l’economia di­gi­tal

CAN­VI DE CRITERI Fins ara Fran­ça i Es­pa­nya es fi­xa­ven en la fac­tu­ra­ció, l’OCDE in­clou els be­ne­fi­cis

nan­ces, Bru­no Le Mai­re, i el seu ho­mò­leg el se­cre­ta­ri del Tre­sor nord-ame­ri­cà, Ste­ven Mnuc­hin.

“Si el G-20 i al­tres pa­ï­sos ac­cep­ten ne­go­ci­ar so­bre aques­ta ba­se, po­drem avan­çar molt de pres­sa cap a un acord po­lí­tic”, va aven­tu­rar ahir Pas­cal Saint-Amans, di­rec­tor del Cen­tre Po­lí­tic i d’Ad­mi­nis­tra­ció Fis­cal de l’OCDE, l’òr­gan clau en el dis­seny de la no­va ta­xa. Se­gons Saint-Amans, el que és de­ci­siu és que hi ha­gi “una ve­ri­ta­ble ne­go­ci­a­ció”, amb ga­nes de con­clou­re-la. En aquest cas veu pos­si­ble que hi ha­gi fins i tot un acord ja al ge­ner o, com a mà­xim, el juny del 2020. “La di­nà­mi­ca és bas­tant po­si­ti­va, en­ca­ra que és ex­tre­ma­da­ment com­pli­cat”, va afe­gir.

La pro­pos­ta de con­sens de l’OCDE in­clou la des­crip­ció te­ò­ri­ca d’as­pec­tes molt tèc­nics i jurídics amb va­lo­ra­ci­ons his­tò­ri­co-po­lí­ti­ques per jus­ti­fi­car la no­va ta­xa. En el punt 16 del do­cu­ment, per exem­ple, s’afir­ma que “en l’era di­gi­tal, l’atri­bu­ció de drets fis­cals ja no pot cir­cums­criu­re’s ex­clu­si­va­ment a la re­fe­rèn­cia a la pre­sèn­cia fí­si­ca”, i re­cor­da que “les ac­tu­als re­gles es re­mun­ten als anys vint (del se­gle XX) i ja no són su­fi­ci­ents per a una jus­ta atri­bu­ció de drets fis­cals en un món ca­da cop més glo­ba­lit­zat”.

Se­rà la xi­fra de ne­go­cis la que de­ter­mi­na­rà si una em­pre­sa sen­se pre­sèn­cia fí­si­ca en un ter­ri­to­ri es­tà sub­jec­ta o no a la ta­xa di­gi­tal. Òb­vi­a­ment es ca­li­bra­rà aquell vo­lum de ne­go­cis amb la mi­da de ca­da pa­ís, per­què els pe­tits no es ve­gin dis­cri­mi­nats. L’OCDE pro­po­sa un sis­te­ma mixt. A més del vo­lum de ne­go­ci, es tin­drà en comp­te el ni­vell de be­ne­fi­cis de la com­pa­nyia en qües­tió. La de­fi­ni­ció pre­ci­sa d’aques­tes va­ri­a­bles no se­rà fà­cil. Al do­cu­ment es par­la sem­pre de “xi­fra A, xi­fra B, xi­fra C”, uns nom­bres ge­nè­rics, te­ò­rics, que de­pe­nen del com­pro­mís fi­nal, en el qual hi hau­rà ajus­tos i ex­cep­ci­ons. Sí que s’es­men­ta la xi­fra de 750 mi­li­ons d’eu­ros de fac­tu­ra­ció mun­di­al –com a la llei francesa o el pro­jec­te es­pa­nyol– com a llin­dar mí­nim per pa­gar la ta­xa. L’OCDE es­tà ober­ta a les ob­jec­ci­ons de les parts afec­ta­des. La pro­pos­ta pre­sen­ta­da ahir es­tà sot­me­sa a la con­sul­ta pú­bli­ca fins al 12 de no­vem­bre. Més en­da­vant es fa­rà una reu­nió a Pa­rís per abor­dar els pro­ble­mes sor­gits i es­tu­di­ar so­lu­ci­ons.

REU­TERS

Ge­gants. Les fi­li­als es­pa­nyo­les de Go­o­gle, Ap­ple, Fa­ce­bo­ok, Ama­zon i Mi­cro­soft van de­cla­rar el 2017 be­ne­fi­cis nets de 36,3 mi­li­ons, xi­fra que su­po­sa un aug­ment de l’11%. Van abo­nar al fisc es­pa­nyol 31,7 mi­li­ons en con­cep­te d’im­post de so­ci­e­tats

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.