El sec­tor de l’au­to­mò­bil de­ma­na una llei es­ta­tal per a la no­va mo­bi­li­tat

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - BLAN­CA GISPERT

Di­ver­sos re­pre­sen­tants del sec­tor de l’au­to­mo­ció es­pa­nyo­la van re­cla­mar ahir una nor­ma­ti­va d’àm­bit es­ta­tal per fi­xar les ba­ses de la no­va mo­bi­li­tat i la sa­lut am­bi­en­tal. Reu­nits al fò­rum Au­to­mo­bi­le Talks, or­ga­nit­zat per la pa­tro­nal catalana del sec­tor Fe­ca­vem, càr­recs pú­blics i em­pre­sa­ris van aler­tar de la in­cer­te­sa que hi ha so­bre l’ar­ri­ba­da del ve­hi­cle elèc­tric a Es­pa­nya.

“Som dels pocs pa­ï­sos a Eu­ro­pa que no te­nen ni llei ni es­tra­tè­gia so­bre mo­bi­li­tat”, va la­men­tar Pe­re Na­var­ro, di­rec­tor ge­ne­ral de Tràn­sit. “No pot ser que hi ha­gi més de 50 plans di­fe­rents so­bre qua­li­tat de l’ai­re. Cal apro­var una nor­ma­ti­va es­ta­tal unà­ni­me”, va as­se­nya­lar Fran­cis­co Pé­rez Bo­te­llo, pre­si­dent del grup Volkswa­gen Dis­tri­bu­ció a Es­pa­nya. I va afe­gir: “Els con­su­mi­dors es­pa­nyols es­tan en­dar­re­rint la de­ci­sió de si han de can­vi­ar o no de cot­xe. S’ha ge­ne­rat molt so­roll”.

Des de la pa­tro­nal de fa­bri­cants An­fac, el vi­ce­pre­si­dent exe­cu­tiu, Ma­rio Ar­me­ro, va la­men­tar que a Es­pa­nya no hi ha­gi una apos­ta de­ci­di­da pel ve­hi­cle elèc­tric. “Per as­so­lir un 30% de quo­ta de ven­des de ve­hi­cle elèc­tric el 2030, ne­ces­si­tem 1.000 mi­li­ons d’eu­ros d’in­ver­sió i 200.000 punts de re­càr­re­ga”, va dir.

Per tro­bar so­lu­ci­ons, la ma­jo­ria de po­nents van ad­vo­car per una col·la­bo­ra­ció es­tre­ta en­tre el sec­tor pri­vat i l’Ad­mi­nis­tra­ció. De tots els sug­ge­ri­ments, va des­ta­car el de Ra­ül Blan­co, se­cre­ta­ri ge­ne­ral d’In­dús­tria, que va apres­sar a re­no­var el parc pú­blic de l’au­to­mò­bil i va aler­tar de la ne­ces­si­tat d’un go­vern es­ta­ble per acon­se­guir-ho: “No hi ha pla re­no­va’t sen­se qua­tre exer­ci­cis pres­su­pos­ta­ris se­guits”. Una po­si­ció que tam­bé van com­par­tir el pre­si­dent de Fe­ca­vem, Jaume Rou­ra, i Ge­rar­do Pé­rez, pre­si­dent de la pa­tro­nal de con­ces­si­o­na­ris Fa­co­nau­to.

Una al­tra de les pre­o­cu­pa­ci­ons que va tras­lla­dar el sec­tor va ser l’es­cas­se­tat de punts de re­càr­re­ga elèc­tri­ca a Es­pa­nya. En aquest sen­tit, Ar­me­ro va ad­vo­car per la col·la­bo­ra­ció en­tre l’Ad­mi­nis­tra­ció i les em­pre­ses ener­gè­ti­ques per re­sol­dre l’es­cas­se­tat i mi­llo­rar la fi­a­bi­li­tat dels punts de re­càr­re­ga. En el ves­sant fis­cal, el se­cre­ta­ri d’In­dús­tria va apos­tar per subs­ti­tuir l’im­post de ma­tri­cu­la­ció per un al­tre ba­sat en l’ús i la mo­bi­li­tat i Pé­rez Bo­te­llo va sug­ge­rir un IVA re­du­ït per al ve­hi­cle elèc­tric. Una al­tra pro­pos­ta, sos­tin­gu­da pel pre­si­dent de la Cam­bra de Co­merç de Bar­ce­lo­na, Joan Ca­na­dell, va ser la cre­a­ció d’ajuts a fa­bri­cants i em­pre­ses per fo­men­tar la in­no­va­ció.

Des de la pa­tro­nal Fo­ment del Tre­ball, el pre­si­dent, Jo­sep Sánc­hez Lli­bre, en la ma­tei­xa lí­nia que la pa­tro­nal An­fac, va re­cor­dar la im­por­tàn­cia del sec­tor de l’au­to­mò­bil en l’economia es­pa­nyo­la, que té un pes de més del 10% del PIB. Aquest 2019, el sec­tor tan­ca­rà amb unes ven­des d’1,2 mi­li­ons de ve­hi­cles i 2,8 mi­li­ons de cot­xes fa­bri­cats, és a dir amb una cai­gu­da del 4% res­pec­te al 2018 però in­fe­ri­or a les d’al­tres com­pe­ti­dors eu­ro­peus.

Re­pre­sen­tants em­pre­sa­ri­als aler­ten de la con­fu­sió a cau­sa de l’ar­ri­ba­da del ve­hi­cle elèc­tric

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.