Els llo­ga­ters són ara el mo­tor de com­pra de l’ha­bi­tat­ge nou

Les fa­mí­li­es jo­ves aga­fen el re­lleu dels in­ver­sors i de la com­pra per re­po­si­ció

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - RO­SA SALVADOR

Els llo­ga­ters que ac­ce­dei­xen a la pro­pi­e­tat s’han con­ver­tit en el nou mo­tor del mer­cat de l’ha­bi­tat­ge, subs­ti­tuint els in­ver­sors i les com­pres per re­po­si­ció que ha­vi­en do­mi­nat les transac­ci­ons en els anys an­te­ri­ors, se­gons l’in­for­me del pri­mer se­mes­tre pre­sen­tat ahir per Amat Im­mo­bi­li­a­ris.

Gui­fré Ho­me­des, di­rec­tor ge­ne­ral de la fir­ma, as­se­gu­ra que el com­pra­dor ti­pus són ara fa­mí­li­es d’uns 40 anys, que vi­vi­en de llo­guer en zo­nes cèn­tri­ques, per exem­ple a Bar­ce­lo­na a l’Ei­xam­ple, i que han op­tat per com­prar a la pe­ri­fè­ria de la ciu­tat. Ai­xí, ex­pli­ca, el 85% de les ven­des es fan ara amb hi­po­te­ca, quan fa uns anys amb prou fei­nes eren la mei­tat. El que s’ano­me­na com­pra de re­po­si­ció (els qui ho fan per pas­sar a un ha­bi­tat­ge mi­llor) pràc­ti­ca­ment s’ha es­go­tat des­prés de cinc anys de re­cu­pe­ra­ció del mer­cat, men­tre que els in­ver­sors, as­se­nya­la Ho­me­des, no tro­ben ja ren­di­bi­li­tats atrac­ti­ves. “El com­pra­dor ac­tu­al és molt sen­si­ble al preu: si el pro­mo­tor l’apu­ja les ven­des es pa­ra­lit­zen”, ex­pli­ca Ho­me­des, que ho atri­bu­eix a la ne­ces­si­tat de te­nir un es­tal­vi pre­vi per do­nar el 30% d’en­tra­da, ja que la quo­ta hi­po­te­cà­ria en ge­ne­ral és in­fe­ri­or a la ren­da del llo­guer.

Amat as­se­nya­la que els preus han to­cat sos­tre a Bar­ce­lo­na, o po­dri­en fins i tot bai­xar ja que es­tan bai­xant les transac­ci­ons, i te­nen poc re­cor­re­gut en al­tres zo­nes, es­pe­ci­al­ment en ha­bi­tat­ge nou, “que es­tà sor­tint a la fran­ja al­ta del que els com­pra­dors po­ten­ci­als po­den pa­gar”.

En la se­va opi­nió, igual­ment han to­cat sos­tre els llo­guers, amb les ren­des en una mit­ja­na de 1.200 eu­ros/mes als bar­ris de clas­se mit­ja­na de Bar­ce­lo­na. “Abans un pis es llo­ga­va en un o dos me­sos i ara de mit­ja­na en tri­guem qua­tre”. Ai­xò es­tà pro­duint tam­bé un aug­ment de les re­nún­ci­es als con­trac­tes de llo­guer: els llo­ga­ters, so­bre­tot jo­ves, es re­a­gru­pen i tor­nen viu­re amb els seus pa­res o van a pi­sos com­par­tits. “Les ren­des han to­cat sos­tre, per­què ca­da ve­ga­da menys gent pot pa­gar­les”, as­se­nya­len.

La ren­da mit­ja­na pu­ja a 1.200 eu­ros/mes i es do­bla, fins als qua­tre me­sos, el ter­mi­ni que cal per llo­gar un pis

Tot i ai­xò, la de­man­da de llo­guer con­ti­nua sent molt su­pe­ri­or a l’ofer­ta dis­po­ni­ble, ex­pli­ca Ho­me­des, de ma­ne­ra que els pi­sos que els llo­ga­ters deso­cu­pen “es llo­guen sen­se pro­ble­mes si el preu de sor­ti­da és ade­quat i el mer­cat en po­dria ab­sor­bir molts més”.

Amat Im­mo­bi­li­a­ris con­si­de­ra que un dels fac­tors que im­pe­dei­xen re­bai­xar les ren­des és que hi ha cen­te­nars de llo­ga­ters que han com­prat so­bre plà­nol i que no po­den anar als nous ha­bi­tat­ges per­què els pro­mo­tors no acon­se­guei­xen l’al­ta de la llum i ai­xò en­dar­re­reix la fir­ma de l’es­crip­tu­ra i el lliu­ra­ment de les claus. “Hem vist pro­mo­ci­ons, de ven­da i de llo­guer, tan­ca­des du­rant qua­tre me­sos”, as­se­gu­ren.

Ho­me­des con­si­de­ra que tam­bé s’ha fre­nat l’ofer­ta no­va d’ha­bi­tat­ge de llo­guer per la in­se­gu­re­tat ju­rí­di­ca que en­vol­ta el sec­tor, que fa re­tro­ce­dir els grans fons però tam­bé els pe­tits in­ver­sors fa­mi­li­ars. “En­tre re­ial de­crets, de­crets apro­vats i no ra­ti­fi­cats, i anun­ci­ats i no pre­sen­tats, en to­tal hem tin­gut set can­vis d’es­ce­na­ri en poc més de sis me­sos”. Ai­xò, as­se­gu­ra, re­flec­teix que els po­lí­tics des­co­nei­xen com fun­ci­o­na el mer­cat del llo­guer, i ho uti­lit­zen amb fi­na­li­tats par­ti­dis­tes en una vi­sió de curt ter­mi­ni. “A la llar­ga ai­xò no do­na cap so­lu­ció efec­ti­va al pro­ble­ma d’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge que pa­tim”, la­men­ta.

MANÉ ESPINOSA / ARXIU

Les fa­mí­li­es jo­ves que es­ta­ven de llo­guer al cen­tre com­pren a la pe­ri­fè­ria de la ca­pi­tal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.