Hays Tra­vel mi­ti­ga el ca­os de Tho­mas Co­ok

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Hays Tra­vel, ca­de­na bri­tà­ni­ca de vi­at­ges in­de­pen­dents, va anun­ci­ar ahir que ha ar­ri­bat a un acord per ges­ti­o­nar 555 an­ti­gues ofi­ci­nes que te­nia el tu­ro­pe­ra­dor Tho­mas Co­ok al Reg­ne Unit. Hays Tra­vel, amb seu a Sun­der­land i amb 190 ofi­ci­nes en aquest pa­ís, ja ha con­trac­tat 421 tre­ba­lla­dors i mem­bres de tri­pu­la­ció de l’ae­ro­lí­nia Tho­mas Co­ok Air­li­nes, em­pre­sa que va fer fa­lli­da el se­tem­bre d’aquest any. Hays Tra­vel as­se­gu­ra que les con­trac­ta­ci­ons per­me­tran que més de 2.500 per­so­nes pu­guin con­ser­var els seus llocs de tre­ball en un fu­tur. Da­vid Chap­man, en­car­re­gat d’ad­mi­nis­trar els béns de la fir­ma, con­si­de­ra que “ai­xò re­pre­sen­ta un pas im­por­tant en el pro­cés de li­qui­da­ció, men­tre in­ten­tem apro­fi­tar els ac­tius de la com­pa­nyia”. Jim Tucker, so­ci de la xar­xa glo­bal de fir­mes de ser­veis pro­fes­si­o­nals KPMG i ge­rent de la di­vi­sió mi­no­ris­ta de Tho­mas Co­ok, con­si­de­ra que el re­sul­tat és “ex­tre­ma­da­ment po­si­tiu” i que, a més, “pro­por­ci­o­na opor­tu­ni­tats d’ocu­pa­ció per a un nom­bre sig­ni­fi­ca­tiu d’exem­ple­ats”. L’Au­to­ri­tat d’Avi­a­ció Ci­vil (CAA), res­pon­sa­ble d’aten­dre cli­ents afec­tats pel col·lapse de Tho­mas Co­ok, el pas­sat 23 de se­tem­bre, ha com­ple­tat la re­pa­tri­a­ció de les més de 100.000 per­so­nes que van pa­tir la fa­lli­da de l’em­pre­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.