El jut­ge ajor­na la ci­ta del BBVA pel cas Vi­lla­re­jo

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - /C. La­fraya

El BBVA no de­cla­ra­rà avui a l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal pel cas Vi­lla­re­jo a cau­sa de pro­ble­mes d’agen­da del jut­ge que ins­tru­eix el cas, Ma­nu­el Gar­cía-Cas­te­llón. Es trac­ta del se­gon ajor­na­ment, ja que ini­ci­al­ment s’ha­via fi­xat per al 24 de se­tem­bre. El BBVA, que pre­si­deix Carlos Tor­res, se­rà de­fen­sat pel seu ac­tu­al di­rec­tor del ser­vei ju­rí­dic d’Es­pa­nya, Adolfo Fra­guas Bac­hi­ller, que no tre­ba­lla­va al banc quan van suc­ceir els es­de­ve­ni­ments. La in­ves­ti­ga­ció so­bre el BBVA fi­gu­ra a la no­ve­na pe­ça se­pa­ra­da de la ma­cro­cau­sa Tàn­dem pels con­trac­tes que du­rant 13 anys i per un im­port su­pe­ri­or a 10 mi­li­ons d’eu­ros hau­ria subs­crit amb les em­pre­ses de l’ex­co­mis­sa­ri Vi­lla­re­jo per a tas­ques di­ver­ses. En con­cret, l’en­ti­tat fi­nan­ce­ra es­tà in­ves­ti­ga­da per pre­sump­tes de­lic­tes de sub­orn, re­ve­la­ció de se­crets i cor­rup­ció en els ne­go­cis per uns en­càr­recs que van des de su­po­sa­des tas­ques d’es­pi­o­nat­ge per frus­trar l’en­tra­da al banc de la cons­truc­to­ra Sacyr, fins a fre­nar la pre­sump­ta ex­tor­sió d’una as­so­ci­a­ció de con­su­mi­dors, pas­sant per ana­lit­zar la si­tu­a­ció de mo­ro­sos com Mar­tin­sa o Pra­sa. Ahir va tor­nar a de­cla­rar An­to­nio Bé­jar, cap de l’àrea de ris­cos i re­cu­pe­ra­ci­ons im­mo­bi­li­à­ri­es i fins aquest es­tiu mà­xim exe­cu­tiu de l’ope­ra­ció Dis­tri­to Cas­te­lla­na Nor­te. Es­tan ci­tats una dot­ze­na de di­rec­tius, en­tre els quals des­ta­ca l’ex­con­se­ller de­le­gat, Án­gel Ca­no.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.