La CNMC mul­ta di­nou em­pre­ses in­dus­tri­als

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - /P. Bláz­quez

La Co­mis­sió Na­ci­o­nal dels Mer­cats i la Com­pe­tèn­cia (CNMC) va anun­ci­ar ahir que ha mul­tat amb 54,26 mi­li­ons d’eu­ros di­nou em­pre­ses es­pe­ci­a­lit­za­des en el mun­tat­ge i man­te­ni­ment in­dus­tri­al per ha­ver­se re­par­tit li­ci­ta­ci­ons i ha­ver pac­tat preus a l’al­ça es­pe­ci­al­ment en con­trac­tes per a em­pre­ses del sec­tor ener­gè­tic i pe­tro­quí­mic. Les di­nou em­pre­ses (ACSA, Atri­an, Du­ro Fel­gue­ra, Her­ma­nos Gu­ar­ni­zo y Ló­pez, Enwe­sa, Bar­ba­dun, Na­vec, Ima­sa, Ma­sa, Ma­es­sa, Bo­lea, Mi­lle­ca­sa, Pu­er­to­lla­nen­se, Fay­sol,

Sacyr Ner­vi­ón, Mon­ta­jes del Nor­te, Mei­sa, TMS i Ta­moin) van ac­tu­ar com a càr­tel or­ga­nit­zat en­tre el ge­ner del 2001 i el desem­bre del 2017 en un to­tal de 746 li­ci­ta­ci­ons. La tra­ma s’ha des­ta­pat per­què una de les im­pli­ca­des, Na­ve, va aler­tar la CNMC d’aques­tes pràc­ti­ques, mo­tiu pel qual ha que­dat ex­clo­sa de la mul­ta. El re­gu­la­dor tam­bé ha san­ci­o­nat amb 280.000 eu­ros els di­rec­tius de les em­pre­ses i ha tras­lla­dat el cas a la jun­ta con­sul­ti­va de con­trac­ta­ció pú­bli­ca per­què els pro­hi­bei­xi tor­nar a con­trac­tar amb el sec­tor pú­blic. Con­tra aques­ta re­so­lu­ció po­den re­cór­rer da­vant l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.