Land Mo­tors in­ver­teix un mi­lió a am­pli­ar la se­va xar­xa

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - QUADIS

Land Mo­tors, el con­ces­si­o­na­ri de Ja­guar Land Ro­ver de Quadis a Bar­ce­lo­na, Sant Boi i el Ma­res­me, ha in­ver­tit més d’un mi­lió d’eu­ros en l’am­pli­a­ció i mi­llo­ra de la se­va xar­xa. En con­cret, les in­ver­si­ons s’han des­ti­nat a l’ober­tu­ra d’un nou ta­ller al car­rer Ma­llor­ca i a la re­mo­de­la­ció de les ins­tal·la­ci­ons del car­rer Fle­ming. Se­gons Xa­vi­er Gas­par, ge­rent de Land Mo­tors, la com­pa­nyia pre­veu fac­tu­rar aquest any 50 mi­li­ons. / Re­dac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.