Nú­ria Ba­si pre­si­di­rà el nou Fes­ti­val de la In­fàn­cia

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - FI­RA BAR­CE­LO­NA

El con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció de Fi­ra Bar­ce­lo­na ha no­me­nat Nú­ria Ba­si, pre­si­den­ta del grup de mo­da Ba­si, pre­si­den­ta del sa­ló Ciu­tat dels Som­nis, el nou Fes­ti­val de la In­fàn­cia, que se ce­le­bra­rà al re­cin­te de Mont­ju­ïc del 27 al 30 de desem­bre del 2019 i del 2 al 4 de ge­ner del 2020. Ba­si va ser mem­bre del con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció de la Fi­ra en­tre els anys 2004 i 2018. / EP

LLIBERT TEIXIDÓ

Nú­ria Ba­si

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.