Pri­me­ra ru­ta des del Prat l’abril del 2020

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - VOLOTEA

Volotea ope­ra­rà el 2020 la se­va pri­me­ra ru­ta des de Bar­ce­lo­na i uni­rà la ca­pi­tal catalana amb Es­tras­burg (Fran­ça). Amb aques­ta ru­ta, que tin­drà una fre­qüèn­cia de dos vols set­ma­nals, l’ae­ro­lí­nia ini­cia les se­ves ope­ra­ci­ons a l’ae­ro­port del Prat. Volotea té du­es ba­ses a Es­pa­nya, una a Bil­bao i l’al­tra a As­tú­ri­es, i ope­ra en 20 ae­ro­ports de la xar­xa d’Ae­na. El 2018, va trans­por­tar a Es­pa­nya més d’1,1 mi­li­ons de pas­sat­gers. / Efe

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.