La Cam­bra de­nun­cia el tan­ca­ment de du­es plan­tes de Ge­ne­ral Ca­ble

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

La Cam­bra de Co­merç de Bar­ce­lo­na con­si­de­ra que el tan­ca­ment de les plan­tes de Man­lleu i Mont­ca­da i Rei­xac de Ge­ne­ral Ca­ble po­dria ser un cas de vul­ne­ra­ció de la com­pe­tèn­cia i de­ma­na­rà al Sín­dic de Greu­ges que ana­lit­zi el cas i, si és ne­ces­sa­ri, l’ele­vi als or­ga­nis­mes eu­ro­peus de com­pe­tèn­cia. L’en­ti­tat va anun­ci­ar que en­vi­a­rà una quei­xa for­mal al Sín­dic per uns tan­ca­ments que ame­na­cen de dei­xar sen­se fei­na unes 500 per­so­nes.

El pre­si­dent de la Cam­bra, Joan Ca­na­dell, i el Sín­dic de Greu­ges, Ra­fa­el Ri­bó, es van reu­nir ahir a la seu de la Llot­ja de Mar i van acor­dar tre­ba­llar con­jun­ta­ment per “de­nun­ci­ar les si­tu­a­ci­ons de vul­ne­ra­ció de drets i abu­sos a au­tò­noms i pi­mes”, se­gons un co­mu­ni­cat di­fós ahir.

El pla de tre­ball acor­dat en­tre la Cam­bra i el Sín­dic in­clou tam­bé de­nun­ci­ar els ca­sos de re­tard en in­fra­es­truc­tu­res que es con­si­de­ren vi­tals per a la ver­te­bra­ció del ter­ri­to­ri com la du­pli­ca­ció de la lí­nia de ro­da­li­es R3 a Vic. Ai­xí ma­teix, es van com­pro­me­tre a tre­ba­llar per in­ci­dir en el marc re­gu­la­dor que afec­ta els preus de l’elec­tri­ci­tat i en les con­di­ci­ons dels au­to­nòms que “di­fi­cul­tin el desen­vo­lu­pa­ment de la se­va ac­ti­vi­tat i la po­sa­da en mar­xa de nous ne­go­cis”. L’ob­jec­tiu, va ex­pli­car la Cam­bra de Co­merç de Bar­ce­lo­na en un co­mu­ni­cat, és “pro­te­gir els au­tò­noms i les pi­mes”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.