Trans­cen­dèn­cia

La Vanguardia (Català) - - LA CONTRA -

Aprenc amb Sa­rah La­ne Ritc­hie que tot fo­na­men­ta­lis­me crea in­ferns (en la ma­tei­xa me­su­ra que els tem). Ritc­hie em diu que avui el seu Déu és “fi­si­cis­ta”: in­te­gra el cos i to­tes les emo­ci­ons amo­ro­ses, la psi­que hu­ma­na en la se­va mi­llor ver­sió. Sa­rah La­ne Ritc­hie, neu­ro­ci­en­tí­fi­ca de l’es­pe­rit, gau­deix tra­ves­sant els llacs d’Es­cò­cia ne­dant (tret del Ness, per si hi ha el mons­tre) i tam­bé re­cor­rent les mí­ti­ques (i mís­ti­ques) des­til·le­ri­es de les Ter­res Al­tes, ca­ses de l’es­pe­rit del whis­ky. Ritc­hie ha im­par­tit el seu sa­ber al Con­grés Eu­ro­peu d’An­tro­po­lo­gia Cris­ti­a­na i Ci­èn­ci­es de la Sa­lut Men­tal, en l’àm­bit d’es­tu­dis de Psi­co­lo­gia de la Uni­ver­si­tat Abat Oli­ba, a Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.