La tem­po­ra­da d’es­quí més pú­bli­ca co­men­ça a Ca­ta­lu­nya

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - TURISME

El ne­go­ci de l’es­quí a Ca­ta­lu­nya aques­ta tem­po­ra­da se­rà més ins­ti­tu­ci­o­nal que mai. Aques­ta cam­pa­nya el Go­vern ges­ti­o­na­rà –per mit­jà de Fer­ro­car­rils de la Ge­ne­ra­li­tat (FGC)– set de les deu es­ta­ci­ons d’al­pí del Pi­ri­neu. Ai­xò pas­sa­rà quan Boí Ta­üll (per a la set­ma­na que ve hi ha pre­vist un acord de go­vern) pu­gi a aquest car­ro de l’ex­plo­ta­ció pú­bli­ca de la neu. Ba­quei­ra Be­ret, Ma­se­lla i Port del Com­te són els únics com­ple­xos que con­ti­nu­a­ran en mans pri­va­des.

El pano­ra­ma del ne­go­ci de la neu ad­qui­reix, amb aques­ta in­ter­ven­ció pú­bli­ca, una no­va di­men­sió. Ara com ara l’es­quí i les es­ta­ci­ons de mun­ta­nya es con­ce­ben a Ca­ta­lu­nya com un mo­tor eco­nò­mic im­pres­cin­di­ble i ne­ces­sa­ri per ga­ran­tir el pro­grés a les co­mar­ques pro­pe­res a aquests com­ti­o­na­des ple­xos. Ja no im­por­ta­ria tant la ren­di­bi­li­tat pri­va­da del ne­go­ci o els be­ne­fi­cis ex­tres ob­tin­guts amb l’es­pe­cu­la­ció ur­ba­nís­ti­ca (aques­ta és una he­rèn­cia del pas­sat) com el com­pro­mís del Go­vern per man­te­nir els be­ne­fi­cis ge­ne­rats per l’im­pac­te eco­nò­mic d’aques­ta in­dús­tria. “Del que es­tem par­lant en aquests mo­ments és d’un ac­tiu eco­nò­mic a dis­po­si­ció del ter­ri­to­ri per al seu desen­vo­lu­pa­ment”, afir­ma Ri­card Font, pre­si­dent dels FGC.

Fer­ro­car­rils va pre­sen­tar ahir a Bar­ce­lo­na la tem­po­ra­da 20192020. La ci­ta no po­dia ar­ri­bar en més bon mo­ment, ja que coin­ci­deix amb les ne­va­des dels dos úl­tims di­es, que han dei­xat en co­tes al­tes de les mun­ta­nyes del Pi­ri­neu es­pes­sors que s’acos­ten als tren­ta cen­tí­me­tres. I la pre­vi­sió és que aquest cap de set­ma­na con­ti­nuï ne­vant en bo­na part d’aques­ta ser­ra­la­da, un fet que as­se­gu­ra una es­tre­na pri­me­ren­ca de la tem­po­ra­da d’es­quí. Ba­quei­ra Be­ret, la més be­ne­fi­ci­a­da per aques­tes pre­ci­pi­ta­ci­ons, va anun­ci­ar ahir que té pre­vist obrir el com­plex el 30 de no­vem­bre. Ri­card Font va aven­tu­rar que, en el cas de les es­ta­ci­ons ges­per Fer­ro­car­rils, “tam­bé ho te­nim tot pre­pa­rat per es­tre­nar tem­po­ra­da quan es do­nin les con­di­ci­ons òp­ti­mes”. En el cas de Port Ai­né (Pa­llars So­bi­rà) es con­fia a po­der obrir el 29 de no­vem­bre.

Ahir, a la ro­da de prem­sa de Fer­ro­ca­rils, es va par­lar molt de ter­ri­to­ri i poc de nú­me­ros. Ri­card Font afir­ma que l’im­por­tant, en aques­ta ges­tió del Go­vern de l’es­quí,

Fer­ro­car­rils anun­cia la in­ten­ció d’ex­plo­tar el tre­sor d’aques­tes mun­ta­nyes tot l’any

L’APOS­TA

Les pre­ci­pi­ta­ci­ons de les úl­ti­mes ho­res i les que s’es­pe­ren el cap de set­ma­na són un re­gal

EL MI­LLOR ALIAT

“no és tant par­lar de be­ne­fi­cis o pèr­du­es com des­ta­car que les es­ta­ci­ons ex­plo­ta­des per Fer­ro­car­rils ge­ne­ren més de tres mil llocs de tre­ball di­rec­tes, in­di­rec­tes o in­du­ïts”. I la pri­o­ri­tat de la Ge­ne­ra­li­tat és man­te­nir molts d’aquests llocs de tre­ball “els tres-cents sei­xan­ta-cinc di­es de l’any”. El Go­vern vol ex­plo­tar al mà­xim els tre­sors ama­gats en aques­tes mun­ta­nyes tam­bé a l’es­tiu.

Al­guns es­tu­dis xi­fren en 240 mi­li­ons d’eu­ros l’im­pac­te eco­nò­mic ge­ne­rat a les co­mar­ques de mun­ta­nya per l’ac­ti­vi­tat de les es­ta­ci­ons ges­ti­o­na­des per Fer­ro­car­rils. Més de la mei­tat dels 430 mi­li­ons d’eu­ros que s’es­ti­ma que dei­xen el to­tal d’aquests com­ple­xos al Pi­ri­neu.

L’ini­ci d’aques­ta tem­po­ra­da es­tà mar­cat per la si­tu­a­ció cre­a­da per la sor­ti­da de­fi­ni­ti­va de No­zar de la ges­tió de Boí Ta­üll. La Vall de Boí i, de re­truc, to­ta l’Al­ta Ri­ba­gor­ça van re­bre, a prin­ci­pis d’oc­tu­bre, una de les no­tí­ci­es més es­pe­ra­des en aquest ter­ri­to­ri de mun­ta­nya. El jut­jat mer­can­til nú­me­ro cinc de Bar­ce­lo­na obria l’ofer­ta –l’úni­ca– re­bu­da per a l’ad­qui­si­ció i ges­tió de dos ho­tels (Ro­mà­nic i Ta­üll) i el com­plex d’apar­ta­ments La So­la­na. Tres es

ta­bli­ments ubi­cats al Pla de l’Er­mi­ta, la ur­ba­nit­za­ció més pro­pe­ra a l’es­ta­ció de l’Al­ta Ri­ba­gor­ça, ges­ti­o­nats fins ara per una fi­li­al de No­zar.

L’ad­qui­si­ció d’aquests dos ho­tels i del bloc d’apar­ta­ments era un dels ser­rells més im­por­tants per tan­car, des­prés que la Ge­ne­ra­li­tat va acon­se­guir la pro­pi­e­tat de l’es­ta­ció de Boí Ta­üll i té pre­vist as­su­mir, aques­ta tem­po­ra­da, la ges­tió d’aquest com­plex, que se su­ma­rà al pa­quet de Fer­ro­car­rils. Amb aques­ta sub­has­ta dels es­ta­bli­ments ho­te­lers del re­sort més prò­xim a l’es­ta­ció, sem­bla­va que es tan­ca­va de­fi­ni­ti­va­ment l’úl­ti­ma i ac­ci­den­ta­da aven­tu­ra em­pre­sa­ri­al d’aquest com­plex des que el 2004 va ser ad­qui­rit per No­zar.

L’úni­ca em­pre­sa que va li­ci­tar per aques­tes pro­pi­e­tats és de Tar­ra­go­na, amb ne­go­cis re­la­ci­o­nats amb el món de la neu (Es­quia­des.com) o amb el sec­tor tu­rís­tic (Vi­a­jes pa­ra Ti SL). Aques­ta fir­ma ja és pro­pi­e­tà­ria d’un al­tre ho­tel al Pla de l’Er­mi­ta, cir­cums­tàn­cia que con­ver­teix aques­ta em­pre­sa en la més im­por­tant, per vo­lum d’ac­ti­vi­tat, d’aquest com­plex si­tu­at a tan sols uns qui­lò­me­tres de les pis­tes d’es­quí de Boí Ta­üll.

Per a l’ad­qui­si­ció d’aquests ne­go­cis l’em­pre­sa de Tar­ra­go­na es­ta­ria dis­po­sa­da a pa­gar 300.000 eu­ros, a més d’as­su­mir els dos mi­li­ons d’eu­ros de deu­te a la Se­gu­re­tat So­ci­al dels an­tics pro­pi­e­ta­ris.

L’ac­ti­vi­tat dels tres ho­tels i el bloc d’apar­ta­ments, a més de do­nar fei­na a mig cen­te­nar de per­so­nes, re­sul­ta cru­ci­al per al bon fun­ci­o­na­ment de l’es­ta­ció. Tre­ba­lla­dors del com­plex apun­ten que sen­se aquests ne­go­cis, amb capa­ci­tat per aco­llir grups d’es­co­lars, “les pis­tes di­fí­cil­ment po­dran re­pe­tir les bo­nes xi­fres de la tem­po­ra­da pas­sa­da, ja que els grups nom­bro­sos d’es­quia­dors ga­ran­tei­xen l’ac­ti­vi­tat en­tre di­lluns i di­ven­dres”.

Tan­ma­teix, to­ta aques­ta ale­gria que va en­vair l’Al­ta Ri­ba­gor­ça a prin­ci­pis d’oc­tu­bre des­prés que es fes pú­blic que una em­pre­sa ha­via li­ci­tat per ad­qui­rir aquests com­ple­xos es va es­fu­mar fa uns di­es quan es va sa­ber que una de les en­ti­tats ban­cà­ri­es a la qual No­zar en­ca­ra deu­ria set mi­li­ons d’eu­ros pa­ra­lit­za­va l’ad­ju­di­ca­ció. Ai­xí doncs, ara tot ha que­dat en sus­pens –l’obertura d’aquests ne­go­cis ho­te­lers i tam­bé la con­ti­nu­ï­tat la­bo­ral dels seus tre­ba­lla­dors– en es­pe­ra que el jut­jat com­pe­tent en aques­ta qües­tió des­blo­que­gi la si­tu­a­ció. I que­da molt poc temps, atès que si el cli­ma acom­pa­nya falta menys d’un mes per­què l’es­ta­ció es­tre­ni tem­po­ra­da. Ri­card Font as­se­gu­ra que, pel que fa a les se­ves com­pe­tèn­ci­es, l’obertura de l’es­ta­ció es­tà as­se­gu­ra­da.

BA­QUEI­RA BERETI

Es­cal­fant mo­tors. L’es­ta­ció de Ba­quei­ra pre­sen­ta aquest as­pec­te des­prés de les dar­re­res ne­va­des i pre­veu obrir el 30 de no­vem­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.