La pos­si­bi­li­tat que Vox es dis­pa­ri cen­tra el fi­nal de la cam­pa­nya

La ul­tra­dre­ta mar­ca els úl­tims mis­sat­ges: el PSOE aler­ta que pot pu­jar; PP i Cs as­su­mei­xen les se­ves te­sis d’il·le­ga­lit­zar par­tits in­de­pen­den­tis­tes

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - En­ric Ju­li­a­na

“Som en un la­be­rint”. En un ram­pell de sin­ce­ri­tat, poc usu­al en una cam­pa­nya elec­to­ral, ahir Pe­dro Sánc­hez va de­fi­nir el mo­ment d’Es­pa­nya amb aques­tes pa­rau­les. Po­ques ve­ga­des es deu ha­ver sen­tit el can­di­dat que va al cap­da­vant de la cur­sa de­fi­nir com a la­be­rín­ti­ca la si­tu­a­ció del pa­ís quan fal­ten menys de se­tan­ta-du­es ho­res per al vot. Són les co­ses no­ves del se­gle XXI. Re­rum no­va­rum.

De to­tes ma­ne­res, ahir el can­di­dat so­ci­a­lis­ta no va pas pe­car d’in­ge­nu al pro­gra­ma Al ro­jo vi­vo, de La Sex­ta, on va ser en­tre­vis­tat. El fet de re­co­nèi­xer que Es­pa­nya és en un la­be­rint al fi­nal d’una cam­pa­nya elec­to­ral que es po­dia ha­ver evi­tat com­por­ta un prec als ciu­ta­dans: “Aju­deu-nos a sor­tir de l’em­bo­lic on ens hem fi­cat”. Sánc­hez va fer una cri­da a la res­pon­sa­bi­li­tat dels elec­tors da­vant l’as­cens ful­gu­rant de l’ex­tre­ma dre­ta.

Des­prés de l’apa­ri­ció del foc als car­rers de Bar­ce­lo­na, avi­at fa­rà un mes, Vox va fer un salt cap amunt (ve­geu La Vanguardia del 28 d’oc­tu­bre). La co­lum­na d’ai­re ca­lent ge­ne­rat pels con­te­ni­dors en fla­mes va ele­var el par­tit de San­ti­a­go Abas­cal cap als cin­quan­ta di­pu­tats, i en­ca­ra con­ti­nua pu­jant des­prés del de­bat de di­lluns en­tre els prin­ci­pals can­di­dats. Ara les es­pe­ran­ces del PSOE es­tan di­po­si­ta­des en una mo­bi­lit­za­ció més gran dels elec­tors d’aquí a diu­men­ge per equi­li­brar la ba­lan­ça. Els 140 di­pu­tats so­mi­ats per Sánc­hez a fi­nals d’agost, quan va de­ci­dir em­bo­car la re­pe­ti­ció d’elec­ci­ons, que­den lluny. La go­ver­na­ció d’Es­pa­nya pot ser més com­pli­ca­da en la tem­po­ra­da tar­dor-hi­vern que en el ci­cle priSánc­hez ma­ve­ra-es­tiu que aca­bem de dei­xar en­re­re sen­se in­ves­ti­du­ra. Si al­gu­na co­sa pot sor­tir mala­ment, sor­ti­rà mala­ment, diu la pri­me­ra llei de Murphy.

Sánc­hez es va dis­cul­par per ha­ver do­nat a en­ten­dre, el dia an­te­ri­or, que els fis­cals ac­tu­en a les or­dres del Go­vern cen­tral. Gran es­càn­dol. Tot el pa­ís sap que hi ha pas­sa­dis­sos dis­crets que co­mu­ni­quen el po­der Exe­cu­tiu

amb la Fis­ca­lia, però aquests pas­sa­dis­sos no so­len ser il·lu­mi­nats per unes de­cla­ra­ci­ons go­ver­na­men­tals tan ex­plí­ci­tes. Pa­ra­do­xal­ment, ara els so­ci­a­lis­tes te­nen més di­fi­cul­tats per cre­uar aquests cor­re­dors que els po­pu­lars quan aquests úl­tims ocu­pa­ven el Go­vern. Ahir el pre­si­dent Sánc­hez va apa­gar els llums que s’ha­via dei­xat en­ce­sos di­me­cres a Ra­dio Na­ci­o­nal.

tam­bé va re­bai­xar el to de les se­ves pa­rau­les al de­bat de di­lluns res­pec­te al lliu­ra­ment de Car­les Puig­de­mont a la jus­tí­cia es­pa­nyo­la. En po­ques pa­rau­les, el pre­si­dent del Go­vern va ve­nir a ofe­rir el cap de Puig­de­mont als elec­tors en­fu­ris­mats pels fets de Ca­ta­lu­nya. És pos­si­ble que aquest gest no ha­gi res­tat cap vot a Vox i sí que ha­gi be­ne­fi­ci­at la llis­ta in­de­pen­den­tis­ta tu­te­la­da per Puig­de­mont. Els ner­vis es­tan a flor de pell en tot el pa­ís. En aquests mo­ments la to­xi­ci­tat és molt al­ta en el de­bat pú­blic. Molts vo­tants es de­ci­di­ran a úl­ti­ma ho­ra. En un mí­ting ce­le­brat ahir a la nit a Cas­te­lló, el can­di­dat so­ci­a­lis­ta va tor­nar a de­ma­nar aju­da als elec­tors: “No do­nem per fet que les tres dre­tes no po­den su­mar. No do­nem per fet res”.

Al Par­tit Po­pu­lar tam­bé hi ha ner­vis da­vant l’as­cens de Vox, que pot fre­nar i, fins i tot, re­duir

CRI­DA AL VOT

Els so­ci­a­lis­tes con­fi­en en una mo­bi­lit­za­ció d’úl­ti­ma ho­ra d’elec­tors in­de­ci­sos

la re­cu­pe­ra­ció que es­ta­ven ex­pe­ri­men­tant. A Ciu­ta­dans hi ha pà­nic. L’ho­me de la llam­bor­da s’en­fron­ta a un ve­ri­ta­ble tràn­gol. D’acord amb aquest es­tat d’ànim, ahir PP i Ciu­ta­dans van do­nar su­port a l’As­sem­blea de Ma­drid a una mo­ció de Vox que ins­ta a la il·le­ga­lit­za­ció de les or­ga­nit­za­ci­ons in­de­pen­den­tis­tes que po­sin en risc la uni­tat d’Es­pa­nya.

Tots vo­len ser “par­tits d’or­dre”, co­sa que alli­be­ra es­pai per a Uni­des Po­dem al car­ril es­quer­re. La for­ma­ció que di­ri­geix Pa­blo Igle­si­as ori­en­ta els úl­tims di­es de cam­pa­nya a la cap­ta­ció dels elec­tors so­ci­a­lis­tes desen­ga­nyats amb Sánc­hez.

Les en­ques­tes que no es po­den pu­bli­car cor­ren com la pól­vo­ra. “Som en un la­be­rint”.

L’ES­TRA­TÈ­GIA D’IGLE­SI­AS

Uni­des Po­dem surt a la re­cer­ca del vot dels so­ci­a­lis­tes de­ce­buts

DOMENECH CAS­TE­LLÓ / EFE

Pe­dro Sánc­hez, du­rant la se­va in­ter­ven­ció al mí­ting so­ci­a­lis­ta d’ahir a Cas­te­lló

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.