Els jut­ges tom­ben el re­gla­ment de Co­lau per fer con­sul­tes

El TSJC con­si­de­ra que la nor­ma­ti­va de Bar­ce­lo­na va con­tra la llei es­ta­tal

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - SILVIA ANGULO Bar­ce­lo­na

Ada Co­lau no va po­der con­vo­car les con­sul­tes que vo­lia –per exem­ple, so­bre la mu­ni­ci­pa­lit­za­ció de l’ai­gua– du­rant el man­dat an­te­ri­or pel re­buig de l’opo­si­ció i ara el TSJC ha anul·lat la nor­ma­ti­va.

El Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Ca­ta­lu­nya (TSJC) ha tom­bat el re­gla­ment de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na. Ha de­cla­rat nul·la la nor­ma­ti­va per­què con­si­de­ra que té de­fi­ci­èn­ci­es en el trà­mit d’ex­po­si­ció pú­bli­ca i que en­tra en con­tra­dic­ció amb lleis d’àm­bit es­ta­tal. Per tant, l’alt tri­bu­nal frus­tra les ex­pec­ta­ti­ves de l’equip de go­vern li­de­rat per l’al­cal­des­sa Ada Co­lau de do­nar veu a la ciu­ta­da­nia en qüestions com ara la mu­ni­ci­pa­lit­za­ció de l’ai­gua o so­bre el fu­tur nom de la pla­ça An­to­nio López. Són du­es ini­ci­a­ti­ves ciu­ta­da­nes que l’equip de go­vern vo­lia ti­rar en­da­vant aquest man­dat des­prés de veu­re com fra­cas­sa­va en oca­si­ons an­te­ri­ors per la falta de su­ports dels grups de l’opo­si­ció.

Els ser­veis ju­rí­dics de l’Ajun­ta­ment es­tan ana­lit­zant la sen­tèn­cia, que, en­tre al­tres as­pec­tes, qües­ti­o­na al­gu­nes de les com­pe­tèn­ci­es que ator­ga la Car­ta Mu­ni­ci­pal, ja que ar­güeix que hi ha una pre­va­len­ça de la le­gis­la­ció bà­si­ca es­ta­tal i que el re­gla­ment no “res­pec­ta el rè­gim le­gal bà­sic”. El go­vern lo­cal ha anun­ci­at la in­ten­ció de pre­sen­tar un re­curs de cas­sa­ció “per de­fen­sar l’apor­ta­ció que re­pre­sen­ta aques­ta nor­ma­ti­va per a l’apro­fun­di­ment de­mo­crà­tic, es­pe­ci­al­ment en la me­su­ra que pre­veu for­mes de de­mo­crà­cia di­rec­ta com les ini­ci­a­ti­ves ciu­ta­da­nes o les con­sul­tes”.

El re­curs, in­ter­po­sat per Abo­ga­dos Ca­ta­la­nes por la Cons­ti­tu­ci­ón, en­ter­ra, sem­bla que aques­ta ve­ga­da de ma­ne­ra de­fi­ni­ti­va, el pro­jec­te es­tre­lla de Co­lau amb què pre­te­nia pre­gun­tar als ciu­ta­dans so­bre cer­tes qüestions i pro­jec­tes de ciu­tat. Ar­ri­bats a aquest punt, l’alt tri­bu­nal con­si­de­ra que no s’ha se­guit un pro­cés to­tal­ment trans­pa­rent. En aquest sen­tit, fa re­fe­rèn­cia al fet que les mo­di­fi­ca­ci­ons in­tro­du­ï­des al re­gla­ment, des­prés del perí­o­de d’al·le­ga­ci­ons, que el tri­bu­nal qua­li­fi­ca de “subs­tan­ci­als”, hau­ri­en d’ha­ver obli­gat l’Ajun­ta­ment a tor­nar a ex­po­sar al pú­blic el do­cu­ment.

A més a més, la sec­ció cin­que­na de la sa­la con­ten­ci­o­sa ad­mi­nis­tra­ti­va con­si­de­ra que la nor­ma­ti­va mu­ni­ci­pal ha d’es­tar sot­me­sa la nor­ma es­ta­tal i que en el cas del re­gla­ment no és ai­xí. En­tén que no s’aca­ta la le­gis­la­ció de l’Es­tat i de la co­mu­ni­tat au­tò­no­ma, ja que “no res­pec­ta l’es­ta­blert” i “tan sols pre­veu l’apro­va­ció de la ini­ci­a­ti­va ciu­ta­da­na per part del con­sell mu­ni­ci­pal, però omet to­ta re­fe­rèn­cia a la ne­ces­si­tat d’ob­te­nir l’au­to­rit­za­ció del Go­vern de la na­ció”.

El re­gla­ment de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­dà del go­vern dels co­muns ja va nau­fra­gar al ple de l’abril de l’any pas­sat, quan no va ob­te­nir els su­ports su­fi­ci­ents dels grups mu­ni­ci­pals. Ai­xò va obli­gar a ajor­nar les con­sul­tes que es­ta­ven pre­vis­tes, com ara la mu­ni­ci­pa­lit­za­ció de l’ai­gua o el ba­teig de la pla­ça An­to­nio López, em­pre­sa­ri co­lo­ni­al i l’es­tà­tua del qual es va re­ti­rar, amb el nom d’Idris­sa Di­a­llo, un im­mi­grant mort al Cen­tre d’In­ter­na­ment d’Es­tran­gers (CIE).

Ara fa un any, l’oc­tu­bre del 2018, la ini­ci­a­ti­va va ti­rar en­da­vant amb els vots fa­vo­ra­bles de BCo­mú, PSC, ERC, el re­gi­dor no ads­crit Ge­rard Ar­da­nuy i les du­es re­gi­do­res de la CUP. Va ser lla­vors quan l’al­cal­des­sa es va com­pro­me­tre a ce­le­brar les con­sul­tes al llarg del man­dat que va co­men­çar al juny. Fer-ho abans era im­pos­si­ble a cau­sa del ca­len­da­ri elec­to­ral. Aquest am­pli acord amb què va ti­rar en­da­vant el re­gla­ment ara és una de les ra­ons es­gri­mi­des per l’equip de go­vern per de­fen­sar la nor­ma­ti­va. La sen­tèn­cia no no­més qües­ti­o­na la capa­ci­tat de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na per ce­le­brar con­sul­tes: po­sa en dub­te la fa­cul­tat dels ajun­ta­ments per dur-ne a ter­me.

La ce­le­bra­ció de la mul­ti­con­sul­ta tam­bé va ge­ne­rar po­lè­mi­ca per la in­ver­sió de més d’un mi­lió d’eu­ros que l’Ajun­ta­ment te­nia pre­vist de fer per dis­se­nyar el sis­te­ma lo­gís­tic de vo­ta­ció.

Els ser­veis ju­rí­dics es­tan ana­lit­zant la sen­tèn­cia, que qües­ti­o­na com­pe­tèn­ci­es de la Car­ta Mu­ni­ci­pal

CÉSAR RANGEL / ARXIU

Una de les ini­ci­a­ti­ves te­nia com a ob­jec­tiu re­ba­te­jar la pla­ça An­to­ni­oLó­pez amb el nom d’Idris­sa Di­a­llo

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.