TRUMP S’IMPACIENTA AMB L’‘IM­PE­ACH­MENT’

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - Agèn­ci­es

Do­nald Trump mos­tra símp­to­mes crei­xents de ner­vi­o­sis­me i im­pa­ci­èn­cia amb el pro­cés d’im­pe­ach­ment ini­ci­at per la Cam­bra de Re­pre­sen­tants per des­ti­tuir-lo. El pre­si­dent dels Es­tats Units –a la imat­ge, mi­rant el re­llot­ge al cos­tat del se­na­dor Lind­sey Gra­ham– hau­ria in­ten­tat que el fis­cal ge­ne­ral, Wi­lli­am Barr, de­cla­rés pú­bli­ca­ment que no ha in­frin­git cap llei, però Barr s’hi va ne­gar.

Do­nald Trump vo­lia que el fis­cal ge­ne­ral Wi­lli­am Barr sor­tís en ro­da de prem­sa per de­cla­rar que no ha­via vul­ne­rat la llei du­rant la con­ver­sa te­le­fò­ni­ca que va man­te­nir el mes de ju­li­ol amb el pre­si­dent d’Ucra­ï­na, du­rant la qual el nord-ame­ri­cà va pres­si­o­nar Vo­lo­dí­mir Ze­lenski per­què in­ves­ti­gués els de­mò­cra­tes.

Ara, Trump es­tà ir­ri­tat i ha ar­re­mès con­tra els que han di­fós aques­ta in­for­ma­ció, en pri­mer lloc con­tra The Was­hing­ton Post. A pri­me­res ho­res d’ahir di­jous, Trump va fer un tuit en el qual as­se­gu­ra­va que la in­for­ma­ció “és ab­so­lu­ta­ment men­ti­da, és no­més una al­tra no­tí­cia fal­sa amb fonts anò­ni­mes que no exis­tei­xen”.

Se­gons la in­for­ma­ció, Barr va re­but­jar la pe­ti­ció de Trump, for­mu­la­da el mes de se­tem­bre, just en els di­es en què la Ca­sa Blan­ca va di­fon­dre una pri­me­ra trans­crip­ció de la con­ver­sa re­a­lit­za­da el 25 de ju­li­ol, i que s’ha con­ver­tit en la prin­ci­pal evi­dèn­cia del pro­cés d’im­pe­ach­ment que se se­gueix con­tra el pre­si­dent ame­ri­cà. Per­so­nes co­nei­xe­do­res del que ha pas­sat as­se­gu­ren que Trump ha con­ti­nu­at mos­trant en les úl­ti­mes set­ma­nes ober­ta­ment la se­va ir­ri­ta­ció cap al re­buig de Barr a par­lar pú­bli­ca­ment en de­fen­sa se­va.

Els de­mò­cra­tes in­ves­ti­guen si Trump va pres­si­o­nar Ucra­ï­na per­què in­ves­ti­gués les ac­ti­vi­tats em­pre­sa­ri­als en aquell pa­ís del fill de Joe Bi­den, un dels can­di­dats a la pre­si­dèn­cia l’any que ve. Per ai­xò, se­gons han in­di­cat al­gu­nes fonts, el pre­si­dent dels Es­tats Units hau­ria re­tin­gut al­guns ajuts en for­ma de crè­dit al pa­ís que pre­si­deix Ze­lenski.

Trump va in­sis­tir ahir que no va fer res in­cor­rec­te. “Lle­gei­xin la trans­crip­ció”, es­cri­via ahir. “El De­par­ta­ment de Jus­tí­cia ja ha de­ter­mi­nat que la tru­ca­da va ser cor­rec­ta”. El pre­si­dent fe­ia amb ai­xò re­fe­ren­cia a una de­cla­ra­ció de Jus­tí­cia del mes de se­tem­bre pas­sat en què as­se­nya­la­va que la Divisió Cri­mi­nal “va re­vi­sar l’en­re­gis­tra­ment de la tru­ca­da i va de­ter­mi­nar, par­tint dels fets i de la llei vi­gent, que no hi va ha­ver vi­o­la­ció de la le­gis­la­ció fi­nan­ce­ra”. Wi­lli­am Barr va pro­ta­go­nit­zar al seu dia una fa­mo­sa ro­da de prem­sa ho­res abans que es cone­gués l’in­for­me de 448 pà­gi­nes que el fis­cal es­pe­ci­al Ro­ber Mu­e­ller va redac­tar des­prés d’in­ves­ti­gar la in­ge­rèn­cia de Rús­sia en la cam­pa­nya pre­si­den­ci­al ame­ri­ca­na. Barr va di­fon­dre du­rant la se­va in­ter­ven­ció un do­cu­ment de qua­tre pà­gi­nes que do­na­va una ver­sió des­ma­ne­ga­da i in­com­ple­ta del con­tin­gut de l’in­for­me.

PA­TRICK SEMANSKY / AP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.