La his­tò­ria d’un de­li­ri

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA - Mà­rius Ca­rol Di­rec­tor

El re­lat del su­ma­ri de la in­ves­ti­ga­ció als CDR em­pre­so­nats és la his­tò­ria d’un de­li­ri. De les de­cla­ra­ci­ons d’un dels de­tin­guts en l’ano­me­na­da ope­ra­ció Ju­des es de­du­eix que te­ni­en in­ten­ció d’ocu­par el Par­la­ment com a res­pos­ta a la sen­tèn­cia de l’1-O. El tes­ti­mo­ni de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal no no­més vin­cu­la el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat en l’ope­ra­ció, si­nó que l’as­se­nya­la com a ins­ti­ga­dor. Igual­ment l’ins­truc­tor de­du­eix que el grup es­ta­va dis­po­sat a fa­bri­car ex­plo­sius i a dur a ter­me ac­ci­ons con­tra ins­ti­tu­ci­ons de l’Es­tat, Mos­sos d’Es­qua­dra i la Guàr­dia Ci­vil.

L’es­de­ve­nir del món és una con­ca­te­na­ció de des­va­ris, ai­xí que val més no po­sar la mà al foc per nin­gú per­què el pla­ne­ta és ple de bo­jos que es­tan es­pe­rant ide­es. Però les for­ces d’or­dre pú­blic han acu­mu­lat no no­més ma­te­ri­als, si­nó plà­nols i fins i tot un text rei­vin­di­ca­tiu ma­nus­crit d’un dels in­ves­ti­gats en aquest cas, que re­sul­ten al­ta­ment in­qui­e­tants. El mi­nis­tre Jo­sep Bor­rell va ma­ni­fes­tar ahir que cal­drà veu­re quant hi ha de fan­ta­sia en aques­ta ope­ra­ció i fins a quin punt es trac­ta d’au­to­fi­gu­ra­ció èpi­ca en un mo­ment en què Ca­ta­lu­nya viu mo­ments d’ex­ci­ta­ció emo­ci­o­nal. El més as­se­nyat en aquests mo­ments és ser pru­dent, in­sis­tir en la pre­sump­ció d’in­no­cèn­cia i dei­xar tre­ba­llar la jus­tí­cia da­vant els fets que s’im­pu­ten a set mem­bres de l’Equip de Res­pos­ta Tàc­ti­ca (ERT), or­ga­nit­za­ció que s’hau­ria es­cin­dit dels CDR –se­gons la Guàr­dia Ci­vil– per dur a ter­me ac­tu­a­ci­ons vi­o­len­tes.

Al web d’aquest di­a­ri es pot veu­re un ví­deo on un dels de­tin­guts de­cla­ra els seus plans da­vant el jut­ge i re­ve­la da­des sor­pre­nents. Tot i ai­xò, la fo­to àm­pli­a­ment di­fo­sa on es veu un al­tre dels acu­sats amb una ar­ma a les mans és una fat­xen­de­ria, ja que el ri­fle que en­ar­bo­ra és un Air­soft, que llan­ça bo­les de 6 mil·lí­me­tres i que es pot com­prar a Ama­zon per 24,75 eu­ros.

El pre­si­dent Quim Tor­ra ha des­men­tit les acu­sa­ci­ons, no do­na cre­di­bi­li­tat a les in­for­ma­ci­ons apa­re­gu­des en les úl­ti­mes ho­res i vol ques’acla­rei­xi­en­qui­nes­con­di­ci­onss’han­pro­du­ït aques­tes de­cla­ra­ci­ons, la qual co­sa no dei­xa de ser una in­si­nu­a­ció de males pràc­ti­ques. Tor­ra és ano­me­nat com a Gàn­dalf, el brui­xot d’El se­nyor dels

anells, en els en­re­gis­tra­ments en po­der del jut­ge. Tot molt de pel·lí­cu­la. En qual­se­vol cas, un de­li­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.