Or­dres ma­ter­nes

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA -

Pe­dro Sánc­hez va pro­ta­go­nit­zar ahir el seu pro­mès ac­te elec­to­ral a la lo­ca­li­tat mur­ci­a­na de Los Alcá­za­res. El lí­der del PSOE ja ho va in­ten­tar sen­se èxit el 31 d’oc­tu­bre pas­sat, però l’avió de cam­pa­nya li va do­nar un en­surt in­es­pe­rat i va ha­ver de tor­nar a Ma­drid sen­se de­mo­ra. Sánc­hez va iro­nit­zar en el mí­ting que “el PP ja et cri­ti­ca fins i tot que s’ava­riï l’avió i ha­gis de gi­rar cua”. Però tam­bé va re­ve­lar el mo­tiu del seu afany a ce­le­brar un ac­te a Múr­cia: or­dres ma­ter­nes. “Quan tor­na­va d’aquell in­ci­dent que vam te­nir

–va re­co­nèi­xer–, la me­va ma­re em va dir que no po­dia pas­sar aques­tes elec­ci­ons sen­se anar a la ter­ra del meu avi”. El pa­re de la ma­re de Sánc­hez era de Lor­ca, tam­bé a Múr­cia en­ca­ra que a uns 90 qui­lò­me­tres de Los Alcá­za­res. A més del mo­tiu “afec­tiu i emo­ci­o­nal” de la se­va vi­si­ta, tam­bé hi ha­via un ob­jec­tiu po­lí­tic per anar a la ri­be­ra del cas­ti­gat mar Me­nor, ja que Sánc­hez es va com­pro­me­tre a re­sol­dre el col·lapse me­di­am­bi­en­tal que pa­teix aques­ta zo­na si acon­se­gueix con­ti­nu­ar a la Mon­cloa. “El mar Me­nor no és mort”, va as­se­gu­rar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.