As­sem­blea poc au­to­nò­mi­ca

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA -

El ple de l’As­sem­blea de Ma­drid va apro­var ahir una pro­po­si­ció no de llei de Vox que ins­ta el Go­vern cen­tral a il·le­ga­lit­zar els par­tits in­de­pen­den­tis­tes que “atemp­ten con­tra la uni­tat d’Es­pa­nya”. PP i Cs van do­nar su­port al text, en­ca­ra que fos en­mig de re­trets a la ul­tra­dre­ta. La imat­ge de la vo­ta­ció es­tà con­di­ci­o­na­da per la pug­na elec­to­ral i la com­pe­tèn­cia en­tre els par­tits de la dre­ta, però la ini­ci­a­ti­va tam­bé té un vi­ci d’ori­gen. ¿No tro­ba l’As­sem­blea de Ma­drid ma­tè­ria de la se­va com­pe­tèn­cia per al seu desen­vo­lu­pa­ment le­gis­la­tiu? ¿No hi ha cap exi­gèn­cia en ma­tè­ria sa­ni­tà­ria, edu­ca­ti­va o de trans­ports que me­rei­xi l’aten­ció dels grups par­la­men­ta­ris? Els pro­ble­mes dels ma­dri­lenys que­den su­pe­di­tats per in­teres­sos elec­to­ra­lis­tes dels par­tits que van fir­mar el pac­te d’in­ves­ti­du­ra a qüestions que su­peren les com­pe­tèn­ci­es de la se­va As­sem­blea i que no­més con­tri­bu­ei­xen a ali­men­tar un cli­ma de con­fron­ta­ció en­tre ter­ri­to­ris. Els guanys elec­to­rals no be­ne­fi­ci­en els ciu­ta­dans que es­pe­ren que els seus di­pu­tats de­fen­sin els seus in­teres­sos al seu ter­ri­to­ri i no es li­mi­tin a les pro­cla­mes con­tra una al­tra co­mu­ni­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.