Eu­lo­gio Mel­go­sa

Pa­re d’aco­lli­da

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA -

Eu­lo­gio Mel­go­sa i la se­va do­na han aco­llit des de fa 28 anys cinc nens que ne­ces­si­ta­ven una llar. Els ser­veis so­ci­als de tot Es­pa­nya bus­quen 25.000 fa­mí­li­es que pu­guin, com aquest ma­tri­mo­ni, ofe­rir to­ta aques­ta so­li­da­ri­tat. /

A gai­re­bé 50.000 nens i adolescent­s els tu­te­la ac­tu­al­ment l’ad­mi­nis­tra­ció, i la mei­tat vi­uen en cen­tres re­si­den­ci­als. Aquest sis­te­ma, tal com coin­ci­dei­xen tots els ex­perts, no és el més ap­te per al desen­vo­lu­pa­ment dels me­nors, es­pe­ci­al­ment per als més pe­tits. Una llar, uns pa­res, ger­mans, amor, com­par­tir, xer­rar, cui­dar i pre­o­cu­par-se per l’al­tre són al­gu­nes de les ex­pe­ri­èn­ci­es –vi­tals per al desen­vo­lu­pa­ment per­so­nal– que no po­den viu­re aquests me­nors. La llei del 2015 es­ta­bleix que s’afa­vo­rei­xi l’aco­lli­ment fa­mi­li­ar i s’es­ta­bleix com a ob­jec­tiu pri­o­ri­ta­ri que cap nen de menys de set anys no vis­qui en un cen­tre. L’ob­jec­tiu, però, es­tà lluny de com­plir-se per­què, com re­co­nei­xen els ex­perts, la ciu­ta­da­nia con­ti­nua sen­se conèi­xer prou l’aco­lli­ment fa­mi­li­ar. La ma­jo­ria dels aco­lli­ments pas­sen per­què al­gú lle­geix al­gu­na co­sa o per­què ho ha fet un amic. El bo­ca­o­re­lla. El sub­di­rec­tor ge­ne­ral d’In­fan­te­sa del Mi­nis­te­ri de Sa­ni­tat, Benes­tar So­ci­al i Con­sum, Jo­sé Luis Cas­te­lla­nos, re­co­neix que l’aco­lli­ment fa­mi­li­ar ha cres­cut, i que el re­si­den­ci­al per a nens de ze­ro a sis anys s’ha re­du­ït, per bé que en tots dos ca­sos “molt a poc a poc”. Ai­xí ho va in­di­car du­rant l’es­de­ve­ni­ment que va or­ga­nit­zar la Creu Ro­ja amb el le­ma #SerA­co­lli­dorA, en què fa­mí­li­es d’aco­lli­da de les di­fe­rents mo­da­li­tats (d’ur­gèn­cia, tem­po­ral o per­ma­nent, en­tre d’al­tres) i fills d’aco­lli­da van ex­pli­car la se­va ex­pe­ri­èn­cia en un in­tent d’in­cre­men­tar aques­ta me­na de con­vi­vèn­cia per l’in­terès d’uns nens que són res­pon­sa­bi­li­tat de tot­hom. Les pa­rau­les que es van sen­tir més: amor, do­nar i or­gull.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.