Bos­co Nta­gan­da

‘Se­nyor de la guer­ra’ con­go­lès

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA - Agèn­ci­es

Aquest se­nyor de la guer­ra ha es­tat con­dem­nat pel Tri­bu­nal Pe­nal In­ter­na­ci­o­nal a 30 anys de pre­só per 18 càr­recs de crims de guer­ra i con­tra la hu­ma­ni­tat com ara ma­tan­ces, vi­o­la­ci­ons de me­nors, es­cla­vi­tud se­xu­al o re­clu­ta­ment de me­nors.

La se­va cru­el­tat era lle­gen­dà­ria, com in­di­ca el so­bre­nom: el Ter­mi­na­tor del Con­go. Bos­co Nta­gan­da, se­nyor de la guer­ra, que du­rant anys va gau­dir d’im­pu­ni­tat va ser ahir con­dem­nat pel Tri­bu­nal Pe­nal In­ter­na­ci­o­nal a 30 anys de pre­só. Nta­gan­da, de 46 anys i nas­cut a Ru­an­da, ja va ser de­cla­rat cul­pa­ble el ju­li­ol de 18 càr­recs de crims de guer­ra i con­tra la hu­ma­ni­tat. Se’l con­si­de­ra res­pon­sa­ble de ma­tan­ces, vi­o­la­ci­ons (in­clo­ses a me­nors d’edat), es­cla­vi­tud se­xu­al, re­clu­ta­ment de nens sol­dat i tras­llat for­çós de po­bla­ció ci­vil a la Re­pú­bli­ca De­mo­crà­ti­ca del Con­go a co­men­ça­ments dels anys 2000. Es trac­ta de la con­dem­na més al­ta im­po­sa­da per aquest tri­bu­nal in­ter­na­ci­o­nal des de la se­va po­sa­da en fun­ci­o­na­ment, el 2002.

El jut­ge pre­si­dent de la sa­la,

Ro­bert Fremr, va fer èm­fa­si en la gra­ve­tat dels crims i en les con­se­qüèn­ci­es fí­si­ques i psi­co­lò­gi­ques pa­ti­des per les víc­ti­mes de Nta­gan­da i les se­ves tro­pes per jus­ti­fi­car la con­dem­na, si bé no van con­si­de­rar que me­rei­xés ca­de­na per­pè­tua. Els tres ma­gis­trats han es­col­tat el re­lat de més de 2.100 víc­ti­mes.

Les atro­ci­tats van ser co­me­ses a la re­gió d’Itu­ri en els anys 2002-2003, quan Nta­gan­da era la mà dre­ta del ge­ne­ral Tho­mas Lu­ban­ga, lla­vors lí­der re­bel del grup Unió de Pa­tri­o­tes Con­go­le­sos, i qui va ser con­dem­nat a 14 anys pel TPI el 2012.

És la pri­me­ra ve­ga­da que el tri­bu­nal de la Ha­ia ha re­co­ne­gut l’exis­tèn­cia del crim d’es­cla­vi­tud se­xu­al du­rant el con­flic­te del Con­go. Ida Sawyer, vi­ce­di­rec­to­ra d’Hu­man Rights Watch a l’Àfri­ca, va aplau­dir la con­dem­na, al con­si­de­rar que “en­via un fort mis­sat­ge que fins i tot la gent con­si­de­ra­da in­to­ca­ble un dia pot­ser hau­rà de re­tre comp­tes”.

Bos­co Nta­gan­da va gau­dir du­rant anys d’im­pu­ni­tat mal­grat que es­ta­va so­ta cer­ca i cap­tu­ra del TPI per crims de guer­ra. Du­rant anys va viu­re tran­quil·la­ment a la Re­pú­bli­ca De­mo­crà­ti­ca del Con­go i fins i tot es va in­te­grar com a ge­ne­ral de l’exèr­cit en el 2009 du­rant un temps.

Des­prés d’un acord a la des­es­pe­ra­da i molt cri­ti­ca­da amb el go­vern con­go­le­sa, va tor­nar des­prés a la sel­va per li­de­rar un al­tre mo­vi­ment re­bel per­què pen­sa­va que la se­va enor­me in­flu­èn­cia li pro­te­gi­ria per sem­pre.

En els al·le­gats fi­nals del ju­di­ci a la Ha­ia el ju­li­ol pas­sat Nta­gan­da es va man­te­nir ferm en la se­va de­ci­sió de de­cla­rar-se in­no­cent de tots els càr­recs i es va jus­ti­fi­car di­ent “soc un re­vo­lu­ci­o­na­ri, no un cri­mi­nal”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.