Ju­an Tri­ni­dad

Pre­si­dent As­sem­blea de Ma­drid

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA - ASIER MARTIARENA

L’As­sem­blea de Ma­drid va apro­var amb el vot de PP i Cs una pro­pos­ta de Vox que de­ma­na al Go­vern cen­tral que il·le­ga­lit­zi els par­tits in­de­pen­den­tis­tes, una ini­ci­a­ti­va que, més en­llà de la se­va opor­tu­ni­tat, cor­res­pon­dria al Tri­bu­nal Su­prem.

Mal­grat la in­e­xis­tèn­cia de par­tits in­de­pen­den­tis­tes a Ma­drid, el Par­la­ment au­to­nò­mic va apro­var ahir, amb els vots de PP i de Cs, una pro­po­si­ció no de llei de Vox que ins­ta el Go­vern cen­tral a il·le­ga­lit­zar “els par­tits se­pa­ra­tis­tes que atemp­tin con­tra la uni­tat” d’Es­pa­nya. PSOE, Més Ma­drid i Uni­des Po­dem van vo­tar en con­tra d’una pro­pos­ta el text de la qual con­té ir­re­gu­la­ri­tats de ca­ràc­ter le­gal com el fet que és el Tri­bu­nal Su­prem qui de­ci­deix si s’il·le­ga­lit­za una for­ma­ció po­lí­ti­ca.

La pro­pos­ta, a més, cons­ta d’una se­go­na part en què es de­ma­na al Go­vern de Ma­drid que ins­ti la Unió Eu­ro­pea a ins­criu­re els CDR a la llis­ta d’or­ga­nit­za­ci­ons cri­mi­nals i ter­ro­ris­tes, i que es pro­ce­dei­xi im­me­di­a­ta­ment a sus­pen­dre qual­se­vol pa­ga­ment o sub­ven­ció que pu­gui es­tar per­ce­bent, “ai­xí com qual­se­vol al­tra as­so­ci­a­ció o or­ga­nit­za­ció que hi tin­gui re­la­ció di­rec­ta o in­di­rec­ta”. Un al­tre er­ror: aques­ta és una com­pe­tèn­cia del Go­vern cen­tral, no pas d’un d’au­to­nò­mic.

En el de­bat par­la­men­ta­ri, el di­pu­tat de Vox Jo­sé Ig­na­cio Ari­as va jus­ti­fi­car la pre­sen­ta­ció de la ini­ci­a­ti­va ad­duint els “cen­te­nars d’imat­ges i tes­ti­mo­nis que des de fa més de dos anys es pro­du­ei­xen a Ca­ta­lu­nya” i va fer èm­fa­si en les de­cla­ra­ci­ons dels CDR de­tin­guts.

Des del PP, la vi­ce­con­se­lle­ra de Jus­tí­cia, Yo­lan­da Ibar­ro­la, va re­treu­re als seus so­cis de Vox el “cai­re elec­to­ra­lis­ta” de la pro­pos­ta, a les por­tes de les elec­ci­ons ge­ne­rals, però va as­se­gu­rar que com­par­tei­xen “la fi­na­li­tat per­se­gui­da”.

Ibar­ro­la va des­ta­car que a Es­pa­nya “els go­verns no il·le­ga­lit­zen par­tits, afor­tu­na­da­ment”, si­nó que ini­ci­en el pro­ce­di­ment per ai­xò da­vant el Su­prem. Tam­bé va pun­tu­a­lit­zar que és el go­vern cen­tral i no el de la Co­mu­ni­tat de Ma­drid el que ha d’ins­tar a la UE “com a Es­tat mem­bre” a in­clou­re un par­tit a la llis­ta d’or­ga­nit­za­ci­ons ter­ro­ris­tes, sem­pre que si­gui ob­jec­te d’una in­ves­ti­ga­ció ju­di­ci­al re­la­ci­o­na­da amb el ter­ro­ris­me o es­ti­gui con­dem­na­da per sen­tèn­cia fer­ma.

Des de Ciu­ta­dans, mal­grat que van vo­tar a fa­vor de la ini­ci­a­ti­va, la di­pu­ta­da Ara­ce­li Gó­mez va re­treu­re a Vox que pre­sen­tés aques­ta pro­pos­ta quan a so­bre de la tau­la hi ha el de­bat “de la se­va prò­pia il·le­ga­lit­za­ció per ha­ver atemp­tat con­tra l’or­de­na­ment ju­rí­dic” anant con­tra la igual­tat i la dis­cri­mi­na­ció, ai­xí com per dur ini­ci­a­ti­ves sen­se rang de llei a l’As­sem­blea quan ni tan sols cre­uen en “l’Es­tat au­to­nò­mic”.

El por­ta­veu ad­junt so­ci­a­lis­ta, Jo­sé Ma­nu­el Ro­drí­guez Uri­bes, va de­nun­ci­ar que la pro­po­si­ció pre­tén il·le­ga­lit­zar par­tits po­lí­tics al mar­ge dels jut­ges. “És un atac fron­tal a l’Es­tat de dret i a la de­mo­crà­cia cons­ti­tu­ci­o­nal”, va dir.

DANI DUCH

El pre­si­dent de l’As­sem­blea de Ma­drid, Ju­an Tri­ni­dad, de Cs

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.