La ci­men­te­ra fran­ce­sa La­far­ge es­tà acu­sa­da de fi­nan­çar el ter­ro­ris­me

El grup mul­ti­na­ci­o­nal va pa­gar 13 mi­li­ons d’eu­ros a grups gi­ha­dis­tes a Sí­ria

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL -

Fer ne­go­cis en zo­nes de guer­ra pot re­sul­tar ren­di­ble però com­por­ta greus pro­ble­mes ètics i ju­rí­dics. Aquest ha es­tat el cas de la ci­men­te­ra fran­ce­sa La­far­ge, acu­sa­da de fi­nan­çar els ter­ro­ris­tes gi­ha­dis­tes, de vi­o­lar un em­bar­ga­ment in­ter­na­ci­o­nal i de po­sar en pe­rill el per­so­nal de la fà­bri­ca a Sí­ria.

El grup mul­ti­na­ci­o­nal del ci­ment va aco­llir amb alleu­ja­ment la de­ci­sió del Tri­bu­nal d’Apel·la­ci­ons de Pa­rís, ahir, d’anul·lar la im­pu­ta­ció de “com­pli­ci­tat amb crims con­tra la hu­ma­ni­tat”. Hau­ria es­tat molt greu, un fet sen­se pre­ce­dents. Però con­ti­nu­en sent molt se­ri­o­sos els càr­recs que es man­te­nen, en­tre els quals el de fi­nan­çar el ter­ro­ris­me, a cau­sa dels 13 mi­li­ons d’eu­ros que, en els anys 2013 i 2014, la fi­li­al La­far­ge Ce­ment Sy­ria pre­su­mi­ble­ment va pa­gar a l’or­ga­nit­za­ció Es­tat Is­là­mic (EI) i al Front al-Nus­ra, fran­quí­cia d’Al-Qai­da a Sí­ria, per po­der con­ti­nu­ar ope­rant al pa­ís àrab. La­far­ge ha ad­mès que ha­via lliu­rat di­ners a grups ar­mats, però ne­ga que ha­gi fi­nan­çat el ter­ro­ris­me. La pri­o­ri­tat ab­so­lu­ta, se­gons l’em­pre­sa, va ser sem­pre ga­ran­tir la se­gu­re­tat del seu per­so­nal. A la ci­men­te­ra se l’acu­sa tam­bé d’ha­ver ve­nut ci­ment a l’EI i d’ha­ver pa­gat in­ter­me­di­a­ris per sub­mi­nis­trar pro­duc­tes a fac­ci­ons gi­ha­dis­tes.

Com a con­se­qüèn­cia d’aquest es­càn­dol, el Mi­nis­te­ri de Cul­tu­ra fran­cès va de­ci­dir, el ju­li­ol pas­sat, tor­nar a La­far­ge la quan­ti­tat de 200.000 eu­ros que l’em­pre­sa ha­via do­nat per fi­nan­çar les obres de mo­der­nit­za­ció del Mu­seu Na­ci­o­nal de l’Edat Mit­ja­na de Cluny, a Pa­rís. Ja el 2017, l’al­cal­dia de Pa­rís va de­ci­dir po­sar fi­nal a una col·la­bo­ra­ció amb el grup ci­men­ter per al sub­mi­nis­tra­ment de sor­ra a una plat­ja al Se­na.

Di­ver­ses oe­na­gés, com Sher­pa, van anun­ci­ar que re­cor­re­ran con­tra la de­ci­sió d’ahir da­vant el Tri­bu­nal de Cas­sa­ció, ja que cre­uen que s’ha de man­te­nir la im­pu­ta­ció de com­pli­ci­tat en crims con­tra la hu­ma­ni­tat per ra­ons èti­ques i per­què ser­vei­xi de pre­ce­dent per a al­tres em­pre­ses que ope­ren en zo­nes de guer­ra.

El cas de La­far­ge no és l’únic que ha sor­tit a la llum a Fran­ça so­bre pre­sèn­cia em­pre­sa­ri­al pro­ble­mà­ti­ca en una àrea de con­flic­te. Ahir el di­a­ri Le Mon­de va pu­bli­car en por­ta­da una in­for­ma­ció que afec­ta la pe­tro­li­e­ra To­tal al Ie­men.

Se­gons el di­a­ri, unes ins­tal·la­ci­ons de To­tal per pro­duir gas li­quat, que es­tan pa­ra­lit­za­des des de la pri­ma­ve­ra del 2015, es­tan sent uti­lit­za­des, en part, com a pre­só se­cre­ta. Es trac­ta de la fac­to­ria de Bal­haf, al golf d’Aden. És un im­mens com­plex, co­mu­ni­cat a un port i a un ga­so­duc­te que trans­cor­re du­rant més de 300 qui­lò­me­tres de de­sert fins a un dels ja­ci­ments al nord del pa­ís.

Tes­ti­mo­nis d’Am­nis­tia In­ter­na­ci­o­nal, de di­ver­ses oe­na­gés i de

EUSEBIO VAL

Una plan­ta in­ac­ti­va de la pe­tro­li­e­ra To­tal és uti­lit­za­da com a pre­só se­cre­ta per les tro­pes dels Emi­rats

per­so­nal en­vi­at per l’ONU fa ben bé dos anys que aler­ten so­bre l’exis­tèn­cia del cen­tre de de­ten­ció a Bal­haf, una pre­só ad­mi­nis­tra­da per les for­ces de la Unió dels Emi­rats Àrabs (UEA) que dis­po­sen allà ma­teix d’una ba­se mi­li­tar amb l’aqui­es­cèn­cia del Go­vern ie­me­ni­ta que sos­te­nen la UEA i l’Arà­bia Sau­di­ta.

L’em­pre­sa To­tal ig­no­ra quan po­drà re­pren­dre l’ac­ti­vi­tat a Bal­haf, una plan­ta que va cos­tar 4.300 mi­li­ons d’eu­ros i que su­po­sa­va, des del 2009, un 45% dels in­gres­sos de l’Es­tat ie­me­ni­ta. Fonts ofi­ci­als de la Unió dels Emi­rats Àrabs van ne­gar a Le Mon­de que es prac­ti­qui tor­tu­ra con­tra els pre­so­ners que te­nen en po­der seu al Ie­men –sen­se ci­tar Bal­haf– i van dir que la pro­pa­gan­da en aquest sen­tit es di­fon “per desa­cre­di­tar els seus es­for­ços per neu­tra­lit­zar i der­ro­tar Al-Qai­da”.

DELIL SOULEIMAN / AFP

Imat­ge de la plan­ta de la ci­men­te­ra fran­ce­sa La­far­ge a Sí­ria, per a la pro­tec­ció de la qual la mul­ti­na­ci­o­nal va pa­gar gi­ha­dis­tes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.