Una in­ver­sió ar­ris­ca­da

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL -

2007.

La­far­ge com­pra una ci­men­te­ra a Ha­la­biya, nord-est de Sí­ria

2010.

L’em­pre­sa re­o­bre la fà­bri­ca des­prés d’in­ver­tir 600 mi­li­ons d’eu­ros

Març 2011.

Es­cla­ten les pro­tes­tes con­tra el rè­gim d’Al-As­sad, que im­po­sa una fe­rot­ge re­pres­sió

Tar­dor 2011.

La UE i els EUA im­po­sen les pri­me­res san­ci­ons al rè­gim. Shell, To­tal i al­tres mul­ti­na­ci­o­nals dei­xen Sí­ria. La­far­ge es que­da

2012.

Fran­ça tan­ca la se­va am­bai­xa­da a Da­masc. El 2013 ja no que­den mul­ti­na­ci­o­nals a Sí­ria

Pri­ma­ve­ra 2013.

L’Es­tat Is­là­mic pren el con­trol de les re­fi­ne­ri­es del nord i La­far­ge, que ne­ces­si­ta pe­tro­li, co­men­ça a ne­go­ci­ar amb els gi­ha­dis­tes

Juny 2013-març 2014.

L’EI pren el con­trol de to­ta la zo­na al vol­tant de la ci­men­te­ra. Du­rant aques­ta èpo­ca es pro­du­ei­xen els pa­ga­ments als gi­ha­dis­tes per “ga­ran­tir la se­va se­gu­re­tat”

Se­tem­bre 2014.

L’EI ata­ca i pren el con­trol de la ci­men­te­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.