Fran­ça eva­cua dos cam­pa­ments de mi­grants al nord-est de Pa­rís

La no­va po­lí­ti­ca de Ma­cron ar­ren­ca amb el re­a­gru­pa­ment de des­pla­çats

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - Agèn­ci­es

Més de 1.600 im­mi­grants van ser eva­cu­ats di­jous a la ma­ti­na­da al nord-est de Pa­rís. La po­li­cia va bui­dar de for­ma pa­cí­fi­ca dos grans cam­pa­ments que pre­sen­ta­ven, se­gons les au­to­ri­tats, “pro­ble­mes de sa­lu­bri­tat” per als que hi mal­vi­vi­en. L’ope­ra­ció s’em­mar­ca en la no­va po­lí­ti­ca del Go­vern d’Em­ma­nu­el Ma­cron so­bre mi­gra­ció.

Amb bos­ses a la mà, al­guns d’ells amb els fills al da­munt, d’al­tres co­berts amb man­tes so­ta una plu­ja in­cle­ment, 1.606 per­so­nes van ser eva­cu­a­des a pun­ta de dia per la po­li­cia, que els va trans­por­tar en au­to­cars a una quin­ze­na d’ins­ti­tuts d’en­se­nya­ment mit­jà i cen­tres d’aco­lli­ment re­par­tits per l’Île-deF­ran­ce.

La po­li­cia va eva­cu­ar dos camps d’una ex­ten­sió del vol­tant d’un qui­lò­me­tre qua­drat a ca­vall dels dis­tric­tes de Pa­ris-et-la Sei­ne i La

Sei­ne-Saint De­nis. En un ter­cer cam­pa­ment (Por­te d’Au­ber­vi­lli­ers) s’han re­a­gru­pat els ha­bi­tants d’al­tres cam­pa­ments de la zo­na que su­men en­tre 2.000 i 3.000 per­so­nes. La se­va eva­cu­a­ció es­tà pre­vis­ta per a les pro­pe­res set­ma­nes. En­tre els desa­llot­jats hi ha un nom­brós grup d’af­ga­ne­sos i un de l’Àfri­ca sub­sa­ha­ri­a­na. Molts d’ells són fa­mí­li­es amb nens.

Per a l’ope­ra­ció, d’una mag­ni­tud inè­di­ta, es van mo­bi­lit­zar 600 po­li­ci­es. L’eva­cu­a­ció ar­ri­ba l’en­de­mà de la pre­sen­ta­ció per part del Go­vern d’una no­va po­lí­ti­ca de mi­gra­ció con­tro­ver­ti­da en la qual l’Exe­cu­tiu apli­ca­rà quo­tes en fun­ció de les ne­ces­si­tats la­bo­rals. Du­rant la pre­sen­ta­ció, el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Ch­ris­top­he Cas­ta­ner, es va com­pro­me­tre a eva­cu­ar els camps del nord-est de Pa­rís abans d’aca­bar l’any.

L’Awa, una ivo­ri­a­na de 32 anys, dor­mia en una ten­da a Por­te la

Cha­pe­lle des que va ar­ri­bar a Fran­ça fa un any. “Plou, fa fred, no sé on ani­ré, però es­tà bé anar-me’n d’aquí per­què dor­mi­ré so­ta teu­la­da”, ex­pli­ca­va a l’agèn­cia Afp. “No po­dí­em per­me­tre que una si­tu­a­ció de pe­rill d’aques­ta na­tu­ra­le­sa es pro­lon­gués més di­es”, va ex­pli­car el pre­fec­te de la po­li­cia de Pa­rís, Di­di­er La­lle­ment, que va re­cor­dar el com­pro­mís del Go­vern de “re­pren­dre el con­trol so­bre la im­mi­gra­ció”.

“Es­tem can­vi­ant el to de les nos­tres ac­tu­a­ci­ons –va afe­gir–. Fins ara, fè­iem ope­ra­ci­ons de 200, 300 per­so­nes, però no aca­bà­vem mai de bui­dar els cam­pa­ments, sem­pre tor­na­ven o s’om­pli­en de nou­vin­guts. Aques­ta ope­ra­ció sig­ni­fi­ca el ze­ro re­torn”. Se­gons aques­ta ma­tei­xa font, el pro­ble­ma ha­via ad­qui­rit unes di­men­si­ons que ana­ven més en­llà de la qües­tió pu­ra­ment mi­gra­tò­ria, al con­ver­tir-se els cam­pa­ments en cen­tres d’ac­tu­a­ció de grups de de­lin­qüèn­cia que s’ha­via fet “in­con­tro­la­ble”. No­més al sec­tor de Por­te la Cha­pe­lle, va re­cor­dar la po­li­cia, s’han re­gis­trat 213 vi­o­la­ci­ons des de prin­ci­pis del 2019.

Men­tre l’es­pe­ra da­vant els au­to­cars es pro­lon­ga, en Ma­har, de 21 anys, ori­gi­na­ri del Pakis­tan i ar­ri­bat a Fran­ça fa qua­tre me­sos, mos­tra ci­ca­trius que re­flec­tei­xen els in­tents de su­ï­ci­di que ha pro­ta­go­nit­zat. “Vaig al re­fu­gi per­què m’han dit que m’aju­da­ran a a de­ma­nar l’asil a Fran­ça”.

La qües­tió mi­gra­tò­ria ca­ta­lit­za mol­tes de les in­qui­e­tuds de la so­ci­e­tat fran­ce­sa. Aquest diu­men­ge es­tà pre­vis­ta una gran ma­ni­fes­ta­ció con­tra l’is­la­mis­me. A úl­ti­ma ho­ra, tot i ai­xò, l’es­quer­ra (el PS, els Verds i Fran­ça In­sub­mi­sa) s’ha des­pen­jat de la con­vo­ca­tò­ria per­què con­si­de­ra que el le­ma de la ma­ni­fes­ta­ció ha ad­qui­rit una de­ri­va is­la­mò­fo­ba.

L’es­quer­ra es des­pen­ja de la mar­xa de diu­men­ge per­què veu que ha ad­qui­rit una de­ri­va is­la­mò­fo­ba

JULIEN DE ROSA / EFE

Una de les fa­mí­li­es desa­llot­ja­des aquest ma­ti­na­da a Pa­rís

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.