Les víc­ti­mes mor­tals de l’omi­no­sa bar­re­ra

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL -

Des que va co­men­çar a cons­truir-se el 13 d’agost del 1961 fins a la se­va cai­gu­da el 9 de no­vem­bre del 1989, al­menys 140 per­so­nes van mo­rir en­torn del mur de Ber­lín, se­gons les úl­ti­mes in­ves­ti­ga­ci­ons. La xi­fra re­flec­teix morts tant per trets de la guàr­dia de fron­te­res com per ac­ci­dents vin­cu­lats a la fu­ga, i in­clou tam­bé vuit sol­dats ger­ma­no­o­ri­en­tals. El Mur fe­ia 155 qui­lò­me­tres: 43 di­vi­dint la ciu­tat, i 112 en­tre Ber­lín Oest i l’RDA.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.