Els tú­nels de la lli­ber­tat

Du­rant la divisió, unes 300 per­so­nes van es­ca­par de l’RDA per vi­es sub­ter­rà­ni­es ex­ca­va­des des de Ber­lín Oest

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - MARÍA-PAZ LÓPEZ Ber­lín. Cor­res­pon­sal

El mur de Ber­lín, exe­cra­ble bar­re­ra for­ti­fi­ca­da que l’Ale­ma­nya co­mu­nis­ta va eri­gir per im­pe­dir als ciu­ta­dans de sor­tir a l’ex­te­ri­or, va di­vi­dir la ciu­tat, va se­pa­rar fa­mí­li­es i amis­tats, i va trun­car car­re­res i es­pe­ran­ces fins a la se­va cai­gu­da el 9 de no­vem­bre del 1989, fa ara 30 anys. El Mur va pro­vo­car do­lor, por i mort, però no per ai­xò van dei­xar molts ale­manys de la Re­pú­bli­ca De­mo­crà­ti­ca Ale­ma­nya (RDA) d’ar­ris­car-se a tra­ves­sar des de Ber­lín Est la molt vi­gi­la­da do­ble mu­ra­lla per ac­ce­dir el sec­tor oc­ci­den­tal.

Ho van in­ten­tar –i mol­tes ve­ga­des ho van acon­se­guir– amb di­fe­rents sis­te­mes: en glo­bus, ne­dant, ca­mu­flats dins de ve­hi­cles, en ti­ro­li­na d’edi­fi­ci a edi­fi­ci, fent-se pas­sar per una al­tra per­so­na, en­fi­lant-se al

Mur en la fos­cor de pu­ra des­es­pe­ra­ció... o per via sub­ter­rà­nia, amb el con­curs vo­lun­ta­ri­ós de com­pa­tri­o­tes de Ber­lín Oest, que van ex­ca­var tú­nels. Du­rant els més de 28 anys en què el Mur va es­tar dret, es van cons­truir uns se­tan­ta tú­nels per so­ta dels 155 qui­lò­me­tres de for­ti­fi­ca­ció, si bé no­més 19 van re­sul­tar vi­a­bles, i van per­me­tre la fu­gi­da d’unes 300 per­so­nes, se­gons l’as­so­ci­a­ció Ber­li­ner Un­terwel­ten (Sub­sols Ber­li­ne­sos), que re­a­lit­za vi­si­tes guia­des a in­fra­es­truc­tu­res sub­ter­rà­ni­es amb his­tò­ria.

Un d’aquells tú­nels, ex­ca­vat en­tre el 1970 i el 1971, i que no va ar­ri­bar a uti­lit­zar-se per­què un de­la­tor va po­sar so­bre avís les au­to­ri­tats de l’RDA, ara es pot vi­si­tar. És un tú­nel es­tre­tís­sim, en el qual els ho­mes que el van ex­ca­var tre­ba­lla­ven de qua­tre gra­pes, i del qual no­més se’n con­ser­va un tram. És pos­si­ble veu­re’l a tra­vés de du­es fi­nes­tres ar­que­o­lò­gi­ques des d’una ga­le­ria per a vi­si­fron­te­ra: tants, cons­tru­ï­da en els úl­tims dos anys per Ber­li­ner Un­terwel­ten, que la va pre­sen­tar ahir. La ga­le­ria es tro­ba al so­ter­ra­ni d’una an­ti­ga fà­bri­ca cer­ve­se­ra en un edi­fi­ci cor­rent.

“Da­vant el Mur érem im­po­tents, però no ens re­sig­nà­vem; al­gu­na co­sa ca­lia fer, i ai­xí va sor­gir la idea”, va ex­pli­car Ulrich Pfeifer, de 84 anys, que va par­ti­ci­par en l’ex­ca­va­ció d’aquest i al­tres tú­nels. Què el va mou­re a fer-ho? “Jo ma­teix ha­via fu­git de l’RDA a tra­vés d’una ca­na­lit­za­ció el se­tem­bre del 1961, un mes des­prés que co­men­ces­sin a cons­truir el Mur; i com al­tres com­panys que ha­vi­en acon­se­guit fu­gir, tots te­ní­em amics i fa­mí­lia a l’al­tre cos­tat, que tam­bé vo­li­en es­ca­par-se d’aquell Es­tat de mer­da, jo els vo­lia aju­dar”, va re­la­tar Pfeifer, in­dig­nant-se da­vant el sim­ple re­cord.

Gai­re­bé tots els tú­nels van ser ex­ca­vats des del sec­tor oc­ci­den­tal. El 1961 un car­rer tris­ta­ment fa­mós, Ber­na­uer Stras­se, es va con­ver­tir en els edi­fi­cis d’una vo­re­ra van que­dar a Ber­lín Oest, i els de l’al­tra, a Ber­lín Est. En aque­lla zo­na hi va ar­ri­bar a ha­ver set tú­nels en una dis­tàn­cia de 350 me­tres, en­ca­ra que no­més tres van ar­ri­bar a fun­ci­o­nar. El sub­sol és ar­gi­lenc, fà­cil de ca­var.

“Aquest tú­nel no co­men­ça­va ver­ti­cal­ment com d’al­tres, si­nó que era una ram­pa in­cli­na­da que aca­ba­va a uns sis o set me­tres per so­ta del so­ter­ra­ni i, a par­tir d’allà, el tú­nel se­guia ho­rit­zon­tal­ment”, va ex­pli­car Ulrich Pfeifer, que com a enginyer ci­vil s’en­car­re­ga­va dels ami­da­ments. Aquest i al­tres tú­nels van ser ini­ci­a­ti­va del seu amic Has­so Hersc­hel, de 84 anys, una lle­gen­da a Ale­ma­nya ja que amb di­fe­rents mè­to­des va fa­ci­li­tar la fu­gi­da d’un mi­ler d’ale­manys de l’Est. Hersc­hel, que vi­via a Dres­den, ha­via acon­se­guit cre­uar Ber­lín Oest l’oc­tu­bre del 1961 a tra­vés de Check­point Char­lie amb un fals pas­sa­port su­ís.

El tú­nel visitable, cone­gut com a tú­nel 71, no va acon­se­guir el seu ob­jec­tiu. Des­prés de nou set­ma­nes d’ex­ca­va­ció, en les quals l’equip no va sor­tir mai de l’edi­fi­ci per des­pis­tar els es­pi­es, una xi­va­ta­da va ac­ti­var les au­to­ri­tats de l’RDA. Amb ul­tra­sons van lo­ca­lit­zar el tú­nel, van en­ce­gar el tram que pe­ne­tra­va a Ber­lín Est, i van de­te­nir els qui te­ni­en pre­vist es­ca­par. Dels tres tú­nels amb èxit a prop de Ber­na­uer Stras­se, des­ta­ca el tú­nel 57, pel qual es van es­ca­par 57 per­so­nes en­tre el 3 i el 4 d’oc­tu­bre del 1964. “Im­pres­si­o­na veu­re com la llui­ta per la lli­ber­tat es va fer tam­bé so­ta ter­ra –va dir ahir l’al­cal­de go­ver­na­dor de Ber­lín, Mic­ha­el Mü­ller–. Les per­so­nes que des de l’Oest van fer ai­xò són un exem­ple de re­sis­tèn­cia con­tra el rè­gim de l’RDA”.

“Jo ha­via fu­git el 1961, i vo­lia aju­dar fa­mi­li­ars i amics a es­ca­par-se tam­bé”

L’ano­me­nat tú­nel 71 no es va ar­ri­bar a uti­lit­zar; un de­la­tor va aler­tar l’au­to­ri­tat co­mu­nis­ta

OMER MESSINGER / EFE

Ulrich Pfeifer, de 84 anys, que el 1970-1971 va tre­ba­llar en la cons­truc­ció de l’ano­me­nat tú­nel 71, a la pre­sen­ta­ció ahir a Ber­lín

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.