Toc de que­da als vi­de­o­jocs

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - ISMAEL ARANA Hong Kong. Cor­res­pon­sal

Ros­tres som­no­lents, deu­res in­com­plets, pro­ble­mes de so­ci­a­lit­za­ció, falta d’exer­ci­ci, aug­ment de les di­òp­tri­es... Les au­to­ri­tats xi­ne­ses no són pre­ci­sa­ment en­tu­si­as­tes dels vi­de­o­jocs, l’ad­dic­ció als quals con­si­de­ren que per­ju­di­ca se­ri­o­sa­ment la sa­lut dels me­nors. Per ai­xò, s’han pro­po­sat de li­mi­tar “per de­cret” el con­sum es­ta­blint una me­na de toc de que­da per als ju­ga­dors en lí­nia, una me­su­ra amb la qual as­pi­ren a desen­gan­xar els jo­ves de les pan­ta­lles.

Les re­gles són clares. Els me­nors de 18 anys tin­dran ve­tat ju­gar en lí­nia en­tre les deu de la nit i les vuit del ma­tí. La res­ta de dia se’ls per­me­trà con­su­mir no­ran­ta mi­nuts de lleu­re elec­trò­nic (el do­ble si és cap de set­ma­na o fes­tiu). A més, les no­ves nor­mes li­mi­ten la quan­ti­tat de di­ners que un pot gas­tar en aquests jocs: 200 iuans (26 eu­ros) al mes per als que te­nen en­tre 8 i 16 anys i 400 iuans (52 eu­ros) per als de la fran­ja que va de 16 a 18 anys.

El que ja no sem­bla tan clar és com ho exe­cu­ta­ran les au­to­ri­tats, ni tam­poc quins mè­to­des se­gui­ran per con­tro­lar els jo­ves. Se­gons la nor­ma­ti­va pu­bli­ca­da di­marts, els me­nors hau­ran d’uti­lit­zar els noms re­als i els nú­me­ros d’iden­ti­fi­ca­ció per ini­ci­ar una ses­sió de joc. “Tam­bé mi­llo­ra­rem i en­ri­qui­rem gra­du­al­ment les fun­ci­ons d’un sis­te­ma d’iden­ti­fi­ca­ció per com­par­tir les da­des de temps de joc en to­tes les pla­ta­for­mes, de ma­ne­ra que pu­guem conèi­xer i res­trin­gir el temps to­tal que ca­da me­nor pas­sa ju­gant-hi”, va as­se­nya­lar a l’agèn­cia Xin­hua un por­ta­veu de l’Ad­mi­nis­tra­ció Na­ci­o­nal de Prem­sa i Pu­bli­ca­ci­ons.

Però no tots cre­uen que ai­xò aca­bi de fun­ci­o­nar. Al mi­cro­blog Wei­bo (el Twit­ter xi­nès), molts usu­a­ris dub­ten de l’efi­cà­cia d’un toc de que­da que els me­nors po­dri­en es­qui­var re­cor­rent als nú­me­ros d’iden­ti­fi­ca­ció dels pa­res, tal com ja fan ara per evi­tar les res­tric­ci­ons exis­tents per edat. Fe­ta la llei, fe­ta la tram­pa.

Més en­llà de la cu­ri­o­si­tat que no­tí­ci­es ai­xí pro­vo­quen, la me­su­ra po­dria ge­ne­rar un cert im­pac­te eco­nò­mic per a un sec­tor dels vi­de­o­jocs que té a la Xi­na el se­gon mer­cat més gran del pla­ne­ta (tan sols su­perat pels EUA) i que re­pre­sen­ta una quar­ta part dels in­gres­sos mun­di­als.

D’acord amb Xin­hua, les no­ves me­su­res es­tan guia­des per la doc­tri­na del pre­si­dent xi­nès, Xi Jin­ping, el “pen­sa­ment del qual so­bre el so­ci­a­lis­me amb ca­rac­te­rís­ti­ques xi­ne­ses per a una no­va era” va ser em­mar­cat a la Cons­ti­tu­ció fa dos anys.

El 2018, el man­da­ta­ri va cri­ti­car els vi­de­o­jocs per con­tri­buir al ga­lo­pant aug­ment de la mi­o­pia en­tre els nens del ge­gant asi­à­tic. Com a con­se­qüèn­cia, les au­to­ri­tats van anun­ci­ar la cre­a­ció d’un or­ga­nis­me re­gu­la­dor en­car­re­gat de li­mi­tar la quan­ti­tat de jocs en lí­nia i els llan­ça­ments anu­als, desen­vo­lu­par un sis­te­ma de res­tric­ció d’edat i re­duir la quan­ti­tat de temps que els me­nors hi es­tan ju­gant.

Fir­mes com Ten­cent, la com­pa­nyia de jocs més gran del món, de na­ci­o­na­li­tat xi­ne­sa, amb tí­tols com

Fort­ni­te, van res­pon­dre de ma­ne­ra pro­ac­ti­va li­mi­tant a una ho­ra di­à­ria el temps de joc per­mès per als me­nors de 12 anys (du­es ho­res per als que te­nen en­tre 12 i 18 anys) i van co­men­çar a exi­gir als usu­a­ris pro­ves d’edat i iden­ti­tat con­tras­ta­bles amb els ar­xius es­ta­tals.

So­ta el man­dat de Xi Ji­ping, les au­to­ri­tats tam­bé han llan­çat cam­pa­nyes per “ne­te­jar” de con­tin­guts “poc sa­lu­da­bles” la in­ter­net xi­ne­sa, co­sa que po­dria de­ri­var en no­ves res­tric­ci­ons per a aquells jocs amb con­tin­guts se­xu­al­ment ex­plí­cits, els que fo­men­tin els jocs d’at­zar o que si­guin, se­gons el pa­rer de les au­to­ri­tats xi­ne­ses, mas­sa vi­o­lents.

L’Or­ga­nit­za­ció Mun­di­al de la Sa­lut (OMS) con­si­de­ra que els vi­de­o­jocs cre­en ad­dic­ció i po­den afec­tar la sa­lut men­tal dels que els prac­ti­quen. Di­ver­sos pa­ï­sos ja vin­cu­len els jocs en lí­nia amb pa­to­lo­gi­es men­tals i han au­to­rit­zat l’obertura de clí­ni­ques de des­in­to­xi­ca­ció.

La Xi­na pro­hi­beix l’ac­cés dels jo­ves als vi­de­o­jocs de nit i no­més els hi per­met 90 mi­nuts de dia

Pe­quín com­bat una ad­dic­ció que afec­ta la sa­lut i el ren­di­ment dels nens

GREG BAKER / AFP

Pe­rill. Les au­to­ri­tats xi­ne­ses cre­uen que els vi­de­o­jocs són no­cius i han li­mi­tat tant el nom­bre de llan­ça­ments com l’edat dels ju­ga­dors

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.