Sánc­hez ad­met l’er­ror d’ha­ver dit que la Fis­ca­lia es­tà a les se­ves or­dres

In­cer­te­sa en­tre di­ri­gents del PSOE: “Tot sem­bla igual o pit­jor que a l’abril”

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - JU­AN CARLOS MERINO

La sort, pràc­ti­ca­ment, es­tà ti­ra­da. Els ner­vis im­pe­ren al PSOE, en què la in­cer­te­sa és mà­xi­ma, men­tre a la Mon­cloa im­po­sen la se­va es­tra­tè­gia elec­to­ral i in­ten­ten tem­pe­rar els ànims, se­gurs d’acon­se­guir els seus ob­jec­tius. Amb tot, l’ac­ce­le­ra­da cam­pa­nya en què Pe­dro Sánc­hez es­tà im­mers des de fi­nals de se­tem­bre –amb l’únic pa­rèn­te­si de la set­ma­na ne­gra a Ca­ta­lu­nya des­prés de la sen­tèn­cia del pro­cés– con­clou aques­ta nit a Bar­ce­lo­na gai­re­bé atro­pe­llant-se a si ma­tei­xa.

El ma­teix Sánc­hez ahir es va veu­re obli­gat, abans de res, a llan­çar ai­gua a l’in­cen­di que ell ma­teix ha­via pro­vo­cat la vi­gí­lia en­du­rint el seu dis­curs con­tra l’in­de­pen­den­tis­me ca­ta­là. Quan va po­sar so­ta el seu dic­tat la Fis­ca­lia Ge­ne­ral de l’Es­tat per re­for­çar el seu com­pro­mís que fa­ria tor­nar a Es­pa­nya Car­les Puig­de­mont va ir­ri­tar tot el gre­mi fis­cal, va do­nar ales a l’es­tra­tè­gia de de­fen­sa de l’ex­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat i va fer el joc a l’in­de­pen­den­tis­me. Ai­xí doncs, ahir va vo­ler es­me­nar la pla­na i, en una entrevista a La Sex­ta, va atri­buir l’er­ror al can­sa­ment acu­mu­lat. “La Fis­ca­lia, efec­ti­va­ment, és au­tò­no­ma –va re­co­nèi­xer–. La ve­ri­tat és que no vaig ser pre­cís en l’afir­ma­ció que vaig fer; són mol­tes en­tre­vis­tes, mol­tes ho­res da­vant un mi­crò­fon o una pan­ta­lla, i de ve­ga­des no s’és pre­cís”. “Fins i tot em con­tra­ria una mi­ca”, va ad­me­tre, per­què va as­se­gu­rar que com a pre­si­dent sem­pre res­pec­ta l’au­to­no­mia de la Fis­ca­lia i la in­de­pen­dèn­cia del po­der ju­di­ci­al. Tot un re­co­nei­xe­ment, en les se­ves pa­rau­les, que es va equi­vo­car: “Sí, cal ser hu­mil”.

Es va com­pro­me­tre ai­xí a “aju­dar” tant la Fis­ca­lia com el po­der ju­di­ci­al per­què Puig­de­mont i la res­ta dels lí­ders in­de­pen­den­tis­tes pròEls fugs tor­nin a Es­pa­nya i re­tin comp­tes da­vant la jus­tí­cia.

Un cop en­to­nat el seu par­ti­cu­lar mea cul­pa, Sánc­hez va tor­nar a po­sar tots els fo­cus en l’au­ge de la ul­tra­dre­ta: “Vox és un in­vent de Jo­sé María Az­nar per deses­ta­bi­lit­zar Ma­ri­a­no Ra­joy”, va as­se­gu­rar. Però ara aques­ta ul­tra­dre­ta ha sor­tit de ma­re i ha im­po­sat la se­va ide­o­lo­gia i la se­va agen­da al PP i a Ciu­ta­dans. Amb aquest ma­teix mis­sat­ge d’una ul­tra­dre­ta en­va­len­ti­da da­vant una dre­ta aco­var­di­da, el lí­der del PSOE va pro­ta­go­nit­zar dos nous mí­tings, al mig­dia a Los Alcá­za­res (Múr­cia) i a la nit a Cas­te­lló.

seus úl­tims mis­sat­ges elec­to­rals són que diu­men­ge es pot vo­tar el PSOE per­què hi ha­gi un go­vern o la res­ta de les op­ci­ons po­lí­ti­ques per im­pe­dir-ho. La pa­pe­re­ta so­ci­a­lis­ta, se­gons cla­ma, és l’úni­ca que pot “tren­car el mur del blo­queig i fre­nar els fran­quis­tes”.

Des de la Mon­cloa i Fer­raz es trans­met ofi­ci­al­ment un op­ti­mis­me mo­de­rat: el va­ti­ci­ni és que el PSOE su­pera­rà un 30% dels vots i su­ma­rà fins a 137 es­cons. O, en­ca­ra que si­gui, 130. Ara bé, la in­qui­e­tud creix ex­po­nen­ci­al­ment als ter­ri­to­ris da­vant la pos­si­bi­li­tat d’un es­ce­na­ri en­di­mo­ni­at des­prés de la re­pe­ti­ció elec­to­ral. “Se­rà molt com­pli­cat des­blo­que­jar la si­tu­a­ció des­prés de diu­men­ge, per­què tot sem­bla igual o pit­jor que a l’abril”, aler­ta un pre­si­dent au­to­nò­mic del PSOE. Un pro­nòs­tic que com­par­tei­xen al­tres di­ri­gents ter­ri­to­ri­als que sem­pre van qua­li­fi­car d’er­ror la re­pe­ti­ció elec­to­ral –“És ju­gar a la ru­le­ta ru­sa”–, men­tre cre­uen els dits ja en es­pe­ra de l’es­cru­ti­ni de les ur­nes.

Un so­ci­a­lis­ta ve­te­rà as­su­meix que s’han di­lu­ït les op­ci­ons de des­blo­queig que es po­di­en es­tu­di­ar al se­tem­bre: un Sánc­hez molt re­for­çat ga­ran­tint-se la go­ver­na­bi­li­tat grà­ci­es a acords amb un Pa­blo Igle­si­as es­cap­çat o fins i tot, si su­més, amb un Albert Ri­ve­ra de­bi­li­tat. O bé un Pa­blo Ca­sa­do tan en­for­tit que es po­gués per­me­tre una “abs­ten­ció pa­tri­ò­ti­ca”, ara di­fí­cil d’ima­gi­nar da­vant l’au­ge de Vox. Al­tres di­ri­gents no es re­sig­nen ni llan­cen la to­va­llo­la: “Hi po­sa­rem ga­nes fins al diu­men­ge i ho in­ten­ta­rem acon­se­guir-ho”. I tam­bé hi ha qua­dres del PSOE que no con­ce­ben que no hi ha­gi so­lu­ció: “Tinc la se­gu­re­tat que es des­blo­que­ja­rà per for­ça; més in­es­ta­bi­li­tat se­ria im­pos­si­ble d’as­su­mir per la so­ci­e­tat, que ho exi­gi­rà i no hi hau­rà ma­ne­ra de con­ti­nu­ar blo­que­jant”. “No se­rà fà­cil –ad­ver­teix–, però no tinc cap dub­te que hi hau­rà go­vern”.

“Hi hau­rà des­blo­queig; més in­es­ta­bi­li­tat se­ria im­pos­si­ble d’as­su­mir per la so­ci­e­tat”, con­fia un ve­te­rà

DOMENECH CAS­TE­LLÓ / EFE

Ac­te elec­to­ral del PSOE ce­le­brat ahir a Cas­te­lló

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.