Po­dem veu en el gir del lí­der so­ci­a­lis­ta el ca­mí ex­pe­dit per créi­xer

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - PE­DRO VALLÍN

Uni­des Po­dem ha tre­pit­jat l’ac­ce­le­ra­dor des­prés de l’ex­plí­ci­ta in­cli­na­ció a la dre­ta del pre­si­dent en fun­ci­ons, Pe­dro Sánc­hez, di­lluns en el de­bat te­le­vi­sat –en què va com­bi­nar menys­preus a Po­dem, re­cep­tes pu­ni­ti­ves per a Ca­ta­lu­nya i or­to­dò­xia brus­sel·le­sa a per a la se­va po­lí­ti­ca eco­nò­mi­ca– i s’ha llan­çat, no ja a con­so­li­dar els seus nú­me­ros de l’abril, si­nó a mi­rar de se­duir l’elec­to­rat més pro­gres­sis­ta del PSOE que pu­gui sen­tir-se or­fe pel gir exe­cu­tat per Pe­dro Sánc­hez des del 28 d’abril.

L’úl­tim ví­deo de cam­pa­nya llan­çat ahir per Uni­des Po­dem, pres de l’úl­tim mí­ting d’Igle­si­as a Ga­lí­cia, cri­da en es­sèn­cia al vot dels so­ci­a­lis­tes que hau­ri­en vol­gut un go­vern de co­a­li­ció pro­gres­sis­ta i que es­tan des­con­cer­tats amb el gir dels úl­tims me­sos i la se­va ab­ju­ra­ció no no­més de la co­a­li­ció de go­vern si­nó dels acords pres­su­pos­ta­ris as­so­lits fa un any. Amb les greus di­fi­cul­tats que l’en­giny Més Pa­ís es­tà ex­pe­ri­men­tant per en­lai­rar-se del ter­ra i el mo­vi­ment del PSOE tra­çant una ne­ta di­a­go­nal a es­tri­bord, cap a l’or­de­nan­cis­me con­ser­va­dor, Uni­des Po­dem ha vist ei­xam­plar-se el seu car­ril per cap­tar el vot d’es­quer­res. Al ví­deo, des­ti­nat a xar­xes so­ci­als, Igle­si­as és ex­plí­cit amb els seus sim­pa­tit­zants: “Par­leu amb els vos­tres amics i fa­mi­li­ars so­ci­a­lis­tes, di­gueu-los que ens do­nin una opor­tu­ni­tat. Crec que hi ha mol­ta gent vo­tant del PSOE, so­ci­a­lis­tes de cor, que sa­ben en el més pro­fund del seu cor que o som no­sal­tres al go­vern o el seu par­tit no fa­rà les co­ses que ells vo­len que es fa­cin en aquest pa­ís, com de­ro­gar la re­for­ma la­bo­ral, pu­bli­car la llis­ta d’am­nis­ti­ats fis­cals, fer una re­for­ma fis­cal pro­gres­si­va, cre­ar em­pre­sa pú­bli­ca d’ener­gia, res­pec­tar el dret a l’ha­bi­tat­ge i in­ter­ve­nir el mer­cat del llo­guer”. To­tes les va fir­mar el PSOE en l’acord de pres­su­pos­tos d’ara fa un any.

La cam­pa­nya de Pa­blo Igle­si­as, que abans-d’ahir pas­sa­va per Va­lèn­cia i Bar­ce­lo­na, en­ca­ra el tram fi­nal amb l’hu­mor mi­llo­rat. El seu mí­ting d’ahir a Bil­bao tam­bé va des­bor­dar l’afo­ra­ment del Pa­lau Euskal­du­na i Igle­si­as va sor­tir, amb el me­gà­fon a la mà, a de­ma­nar dis­cul­pes i do­nar les grà­ci­es als cen­te­nars de per­so­nes que s’es­pe­ra­ven fo­ra de l’es­pai i que ja no hi po­dri­en en­trar. Pot­ser ai­xò ex­pli­ca l’hu­mor sar­càs­tic que va fer ser­vir en la in­ter­ven­ció. Va acu­sar Sánc­hez d’ha­ver-se em­bran­cat en una com­pe­ti­ció amb la dre­ta per dir “la bur­ra­da més gros­sa” so­bre Ca­ta­lu­nya. Es va agra­dar re­me­mo­rant la pro­me­sa que Sánc­hez va llan­çar en el de­bat de por­tar Puig­de­mont, i es va ima­gi­nar el pre­si­dent en fun­ci­ons “al co­man­da­ment d’un ba­ta­lló dels GEO ar­ri­bant en he­li­còp­ter a Wa­ter­loo”. Va re­me­mo­rar l’opor­tu­ni­tat que RNE li va do­nar de rec­ti­fi­car la se­va afir­ma­ció del de­bat i va in­ter­pre­tar la sor­pre­nent res­pos­ta del pre­si­dent: “I qui con­tro­la la Fis­ca­lia?”. Afe­gint: “Re­don­do [cap de ga­bi­net de Sánc­hez] ja no sap on fi­car el cap”. I, en al·lu­sió a la in­es­pe­ra­da entrevista del pre­si­dent a La Sex­ta, va as­se­gu­rar: “Va dir co­ses es­tra­nyes que li han fet fi­car la po­ta fins al fons en ple­na cam­pa­nya i ha­ver de de­ma­nar en­tre­vis­tes d’úl­ti­ma ho­ra a veu­re si ai­xe­ca la co­sa”.

H.BIL­BAO / EP

Pa­blo Igle­si­as ahir a Bil­bao

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.