Urku­llu re­cla­ma al PSOE que no po­li­tit­zi la jus­tí­cia

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - JOKIN LECUMBERRI

Per­ple­xi­tat a Aju­ria Enea per l’en­so­pe­ga­da de Pe­dro Sánc­hez. El le­hen­daka­ri Iñi­go Urku­llu va cri­ti­car ahir les “in­a­pro­pi­a­des” de­cla­ra­ci­ons del pre­si­dent en fun­ci­ons so­bre la sub­or­di­na­ció de la Fis­ca­lia al Go­vern cen­tral res­pec­te a l’ex­tra­di­ció de l’ex­pre­si­dent Car­les Puig­de­mont, unes pa­rau­les que, va re­treu­re Urku­llu, no no­més són in­a­de­qua­des si­nó que “agreu­gen la po­li­tit­za­ció de la jus­tí­cia”.

En aquest sen­tit, el le­hen­daka­ri va la­men­tar que la pro­me­sa de Sánc­hez de por­tar a Es­pa­nya Puig­de­mont –que es va veu­re obli­gat a ma­ti­sar des­prés de la ir­ri­ta­ció de la ju­di­ca­tu­ra– con­tri­bu­eix a ali­men­tar la idea de la po­ca se­pa­ra­ció en­tre po­der po­lí­tic i ju­di­ci­al a l’Es­tat. Da­vant ai­xò, Urku­llu, que de to­ta ma­ne­ra va mos­trar “res­pec­te” per Sánc­hez, va subrat­llar que el que s’ha de fer és “pre­ser­var la in­de­pen­dèn­cia” de jut­ges i fis­cals.

Pel que fa a la con­jun­tu­ra ca­ta­la­na, el pre­si­dent basc va de­ma­nar d’apar­tar-la dels tri­bu­nals i va mos­trar la se­va con­vic­ció per do­nar “so­lu­ci­ons po­lí­ti­ques” a un “pro­ble­ma” de na­tu­ra­le­sa tam­bé po­lí­ti­ca. Ai­xí, va as­se­gu­rar que cal “re­pren­dre el ca­mí del di­à­leg i la con­fi­an­ça ins­ti­tu­ci­o­nal” i “fer pro­pos­tes cons­truc­ti­ves” com a pri­mers pas­sos per des­blo­que­jar no no­més el con­flic­te ca­ta­là si­nó tam­bé la “cri­si del mo­del d’Es­tat”.

El can­di­dat del PNB, Aitor Es­te­ban, va cri­ti­car en la ma­tei­xa lí­nia que des dels prin­ci­pals par­tits es­pa­nyols no se sen­tin re­meis per a Ca­ta­lu­nya, tan sols mà du­ra i més Co­di Pe­nal. Ai­xí ma­teix, el po­lí­tic jelt­za­le va mos­trar pre­o­cu­pa­ció pel fet que Sánc­hez plan­te­gés pe­na­lit­zar la con­vo­ca­tò­ria de re­fe­rèn­dums, idea a la qual, va re­cor­dar, “sem­pre s’ha opo­sat el PSOE” i que, tot i ai­xò, “ara pre­sen­ta com una gran me­su­ra”.

DA­VID AGUILAR / EFE

El le­hen­daka­ri Iñi­go Urku­llu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.