Ca­sa­do in­ten­ta a la des­es­pe­ra­da re­cu­pe­rar els vots que li pren Vox

El lí­der del PP ar­re­met con­tra Sánc­hez i mos­tra més du­re­sa amb Ca­ta­lu­nya

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - CARMEN DEL RIEGO

El PP no comp­ta­va amb la pu­ja­da ful­gu­rant de Vox que apun­ten els son­de­jos i que ha fet mi­ques l’es­tra­tè­gia que li ha­via anat do­nant tan bons re­sul­tats des del ma­teix mo­ment en què es va sa­ber que Pe­dro Sánc­hez con­vo­ca­va no­ves elec­ci­ons.

Ca­sa­do pu­ja­va en es­cons dia a dia, i la mo­de­ra­ció, a què s’ha­via apun­tat se­guint els con­sells dels prin­ci­pals ba­rons del PP, es va con­ver­tir en la fór­mu­la mà­gi­ca per po­der fins i tot so­mi­ar amb la pos­si­bi­li­tat de su­perar el PSOE amb la su­ma dels vots de Ciu­ta­dans i els de Vox.

El pre­si­dent del PP es va de­di­car, per ai­xò, du­rant me­sos, a la pre­cam­pa­nya, a par­lar d’eco­no­mia, pen­sant-se que era el que es­pe­ra­ven els ciu­ta­dans. Però va ar­ri­bar la sen­tèn­cia del pro­cés i els al­da­rulls als car­rers de Bar­ce­lo­na, i Vox va re­cu­pe­rar, als son­de­jos, tots els vots que ha­via per­dut a cos­ta de Ciu­ta­dans i fins i tot els que se n’ha­vi­en anat de Cs al PP.

El gran pro­ble­ma va ser que els po­pu­lars no te­ni­en cap pla B, i van as­sis­tir, pri­mer atò­nits, a aque­lla pu­ja­da im­pa­ra­ble de Vox. Per in­ten­tar fre­nar-ho, Ca­sa­do va can­vi­ar el seu dis­curs i va en­du­rir el to men­tre Ca­ta­lu­nya es tor­na­va a con­ver­tir en el te­ma cen­tral. És el gran te­ma que, sem­pre se­gons les en­ques­tes, ha dis­pa­rat el par­tit de San­ti­a­go Abas­cal.

Però tot in­di­ca que el can­vi d’es­tra­tè­gia no ha acon­se­guit fre­nar Vox. Ai­xí que, des del cap de set­ma­na pas­sat, el pre­si­dent del PP ha tor­nat a re­o­ri­en­tar el seu dis­curs, i ara les se­ves crí­ti­ques més du­res ja no són per als in­de­pen­den­tis­tes, si­nó per a Sánc­hez, en un in­tent a la des­es­pe­ra­da de fre­nar Vox i re­cu­pe­rar es­pai.

Va co­men­çar diu­men­ge fent res­pon­sa­ble el pre­si­dent del Go­vern en fun­ci­ons del que pas­sés a Bar­ce­lo­na du­rant la vi­si­ta, di­lluns d’aques­ta set­ma­na, del Rei. Tam­bé el va fer res­pon­sa­ble del que pu­gui pas­sar de­mà, en la jor­na­da de re­fle­xió, i el 10-N.

FIS­CA­LIA

El can­di­dat po­pu­lar creu que el so­ci­a­lis­ta po­sa en risc l’en­tre­ga de Puig­de­mont

CONCLUSIÓ

Ca­sa­do con­si­de­ra que el seu ri­val del PSOE es­tà “in­ha­bi­li­tat” per ser pre­si­dent

Ara Ca­sa­do ha fet un pas més. Ahir va acu­sar el pre­si­dent del Go­vern en fun­ci­ons de “po­sar en risc l’ex­tra­di­ció de Car­les Puig­de­mont i la res­ta dels po­lí­tics in­de­pen­den­tis­tes prò­fugs”. La raó, les de­cla­ra­ci­ons de Sánc­hez en què as­se­gu­ra­va que por­ta­ria a Es­pa­nya l’ex­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat per­què la Fis­ca­lia de­pe­nia de l’Exe­cu­tiu. El can­di­dat so­ci­a­lis­ta fa la rec­ti­fi­ca­ció, a pa­rer del lí­der po­pu­lar, amb la bo­ca pe­ti­ta.

De to­tes ma­ne­res, i per com­pe­tir en du­re­sa amb Vox, el pre­si­dent del PP va ins­tar Sánc­hez que “do­ni su­port a la Fis­ca­lia per ac­tu­ar con­tra els vi­o­lents i con­tra el se­nyor Tor­ra, que es­tà al co­man­da­ment de 16.000 ho­mes ar­mats”, els Mos­sos.

Ca­sa­do, que va re­par­tir la se­va pe­núl­ti­ma jor­na­da de cam­pa­nya elec­to­ral en­tre Múr­cia, Car­ta­ge­na i Va­lèn­cia, tam­bé va cri­ti­car Sánc­hez per “ha­ver re­ti­rat la su­per­vi­sió pel Go­vern cen­tral dels comp­tes pú­blics de la Ge­ne­ra­li­tat”, en una clara ac­ti­tud, se­gons la se­va opi­nió, de con­ni­vèn­cia amb l’in­de­pen­den­tis­me que tam­bé el va por­tar, va in­di­car Ca­sa­do, a tras­lla­dar a Lle­do­ners els po­lí­tics in­de­pen­den­tis­tes pre­sos.

La se­va conclusió és que aques­tes ac­tu­a­ci­ons “in­ha­bi­li­ten qual­se­vol can­di­dat” per ser pre­si­dent del Go­vern.

En aquest nou dis­curs de Ca­sa­do ja no­més que­da un pe­tit es­pai per par­lar d’eco­no­mia, que és el que vo­lia abor­dar el lí­der del PP en aques­ta cam­pa­nya, amb més raó en­ca­ra des­prés que ahir la Co­mis­sió Eu­ro­pea re­bai­xés les da­des de crei­xe­ment d’Es­pa­nya a qua­tre dè­cims i mos­trés el seu con­ven­ci­ment que no com­pli­rà l’ob­jec­tiu de dè­fi­cit.

AITOR AL­CAL­DE / GETTY

El pre­si­dent de la Jun­ta d’An­da­lu­sia, Ju­an Ma­nu­el Mo­re­no, i Pa­blo Ca­sa­do ahir a Se­vi­lla

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.