Ciu­ta­dans cri­da a la mo­bi­lit­za­ció per “fer fo­ra Sánc­hez”

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - I. ELLAKURÍA

Ciu­ta­dans va cri­dar ahir a la mo­bi­lit­za­ció ge­ne­ral del vo­tant de cen­tre i de dre­ta per “fer fo­ra Sánc­hez” de la Mon­cloa. Aquest mis­sat­ge va ser l’eix de la se­va cam­pa­nya elec­to­ral el 28-A però que de ca­ra al 10-N ha mi­ti­gat cen­trant-se en el com­pro­mís de no blo­que­jar la cre­a­ció d’un go­vern i, fins i tot, do­nar su­port als prò­xims pres­su­pos­tos ge­ne­rals.

Els mals son­de­jos, junt amb la sen­sa­ció que el par­tit més per­ju­di­cat per l’abs­ten­ció se­rà Ciu­ta­dans, han pro­vo­cat que els li­be­rals si­guin a les aca­ba­lles de la cam­pa­nya di­ri­gint so­bre­tot el dis­curs a l’elec­to­rat més du­bi­ta­tiu.

“Si ens mo­bi­lit­zem, si vo­tem, és pos­si­ble un can­vi a Es­pa­nya que no vin­gui des dels ex­trems, si­nó des del cen­tre i la mo­de­ra­ció”, va dir el se­cre­ta­ri ge­ne­ral de Cs, Jo­sé Ma­nu­el Vi­lle­gas. Can­di­dat per Al­me­ria, és un dels pe­sos pe­sants de Cs, com Ju­an Carlos Gi­rau­ta a To­le­do, que ve­uen pe­ri­llar els es­cons al Con­grés.

Men­tre el nú­me­ro dos pro­nun­ci­a­va aques­ta aren­ga per a la mo­bi­lit­za­ció, Albert Ri­ve­ra va con­ti­nu­ar pre­sen­tant-se com el de­mi­ürg que trau­rà Es­pa­nya del la­be­rint, ja si­gui com a pre­si­dent del Go­vern o com a al­fil de l’opo­si­ció, és a dir, sent la clau del fu­tur

Ri­ve­ra in­sis­teix que, si no és pre­si­dent, no blo­que­ja­rà la cons­ti­tu­ció d’un nou go­vern

go­vern, ja si­gui amb l’es­quer­ra o amb la dre­ta. “Si no te­nim ma­jo­ria no po­dem en­fa­dar-nos i no res­pi­rar; la di­fe­rèn­cia en­tre Ca­sa­do, Vox i jo és que jo es­tic dis­po­sat a tre­ba­llar al go­vern i a l’opo­si­ció”, va afir­mar el di­ri­gent li­be­ral en un es­mor­zar in­for­ma­tiu a Ma­drid.

Ri­ve­ra va in­sis­tir en la idea del des­blo­queig i la se­va trans­pa­rèn­cia amb els seus plans post-10-N da­vant l’obs­cu­ran­tis­me que, con­si­de­ra, prac­ti­quen la res­ta de can­di­dats. “Soc l’únic que al des­co­bert ha dit als es­pa­nyols el que fa­rà amb els seus vots: el més va­lent ara ma­teix és po­sar-hi l’es­pat­lla i des­blo­que­jar el pa­ís”, va as­se­nya­lar.

Ri­ve­ra es va re­fe­rir tam­bé a les de­cla­ra­ci­ons d’al­guns dels CDR de­tin­guts per ter­ro­ris­me so­bre la se­va con­ne­xió amb el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra. “Dè­iem des de fa temps que Tor­ra era cap dels co­man­dos se­pa­ra­tis­tes [CDR], i gai­re­bé ens ma­ten per dir-ho. Ho ad­ver­tí­em fa molt de temps i de­ien que no, i aquí hi ha les pro­ves”, va as­se­nya­lar.

Pos­te­ri­or­ment, va treu­re la mo­to del pàr­quing –una de les se­ves grans pas­si­ons– per re­cór­rer 200 km i plan­tar-se en el mu­ni­ci­pi val·li­so­le­tà d’Her­re­ra de Du­e­ro, on va ce­le­brar una tro­ba­da amb mig cen­te­nar de mo­tards. El seu com­pro­mís del dia va ser su­pri­mir els “guar­da-ra­ïls as­sas­sins” de 30.000 qui­lò­me­tres de car­re­te­res els prò­xims qua­tre anys, com ja han co­men­çat a fer a la Co­mu­ni­tat de Ma­drid. Aquest sis­te­ma de se­gu­re­tat és molt cri­ti­cat des de fa anys pel col·lec­tiu de mo­to­ris­tes per la se­va pe­ri­llo­si­tat, amb es­ta­dís­ti­ques molt al­tes de morts i am­pu­ta­ci­ons.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.