ERC as­pi­ra a re­te­nir el vot de les mu­ni­ci­pals al cin­tu­ró roig

Els re­pu­bli­cans con­fi­en a po­der re­ta­llar l’avan­tat­ge del PSC a l’àrea me­tro­po­li­ta­na

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - L’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat ÀLEX TORT

Ja fa uns quants anys que Es­quer­ra ha ba­sat bo­na part dels ob­jec­tius a cap­tar el vot al cin­tu­ró roig. Am­pli­ar la ba­se? L’àrea me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na és la zo­na idò­nia, per­què elec­to­ral­ment és el comp­te pen­dent de tot l’in­de­pen­den­tis­me. L’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat, on ahir els re­pu­bli­cans van ce­le­brar el seu ac­te de cam­pa­nya, és la se­go­na ciu­tat ca­ta­la­na pel que fa a po­bla­ció. Feu his­tò­ric so­ci­a­lis­ta. Però ERC ha acon­se­guit vo­ta­ció re­re vo­ta­ció fer-se un es­pai en l’elec­to­rat en pla­ces tra­di­ci­o­nal­ment del PSC i la se­va pro­jec­ció és la més im­por­tant en­tre els par­tits in­de­pen­den­tis­tes.

Ai­xí el 26 de maig, en les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals, els re­pu­bli­cans van dei­xar em­prem­ta i van acon­se­guir su­mar fins a cinc re­gi­dors a la po­bla­ció de la co­mar­ca del Baix Llo­bre­gat que su­pera­ven els dos ob­tin­guts el 2015 i des­prés d’anys sen­se re­pre­sen­ta­ció a l’Ajun­ta­ment, i si­tu­ar-se com a se­go­na for­ça a la ciu­tat. En al­tres lo­ca­li­tats, com Sant Adrià de Be­sòs o Vi­la­de­cans, tam­bé hi va fer un bon paBaix per. I a San­ta Co­lo­ma de Gra­me­net, d’on és ori­gi­na­ri el nú­me­ro u de la can­di­da­tu­ra d’ERC, va en­trar per pri­me­ra ve­ga­da a la se­va his­tò­ria al Con­sis­to­ri amb tres re­pre­sen­tants.

En de­fi­ni­ti­va, l’àrea me­tro­po­li­ta­na ha dei­xat de ser un ter­ri­to­ri hos­til per als re­pu­bli­cans però con­ti­nua sent un es­pai que ha de con­ti­nu­ar ex­plo­rant. Tot i ai­xí, ERC con­fia a apro­fi­tar l’im­puls de les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals del 2015 i del 2019. Jo­an Jo­sep Nu­et, nú­me­ro tres de la can­di­da­tu­ra per al Con­grés, va fer ahir una re­fe­rèn­cia a ai­xò: “Hi va ha­ver un temps que al­guns de­ien que hi ha­via du­es Ca­ta­lu­nyes i que l’àrea me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na no po­dria ser mai la Ca­ta­lu­nya ve­ri­ta­ble que al­guns sí que tro­ba­ven a Vic o Man­re­sa”. I va afir­mar tot se­guit que, a par­tir de la ir­rup­ció de la can­di­da­tu­ra d’ERC al cin­tu­ró roig, els re­pu­bli­cans es­tan “co­men­çant a mar­car el pas d’un can­vi de la his­tò­ria” de Ca­ta­lu­nya.

Nu­et, da­vant una au­di­èn­cia més efu­si­va que en al­tres ac­tes de cam­pa­nya, va ins­tar els pre­sents a no per­me­tre que els di­guin que l’àrea me­tro­po­li­ta­na “no és el cen­tre de Ca­ta­lu­nya” i va cri­dar el pú­blic a con­tri­buir a te­nyir de groc el ma­pa del ter­ri­to­ri ca­ta­là amb el seu vot diu­men­ge que ve a ERC.

Més ítems d’un ac­te ce­le­brat al Llo­bre­gat: Ru­fián va fer no­tar que es con­si­de­ra fill de la im­mer­sió lin­güís­ti­ca, ja que va ser a San­ta Co­lo­ma on es va po­sar en pràc­ti­ca per pri­me­ra ve­ga­da. Però ahir al can­di­dat re­pu­bli­cà li bu­llia la sang des­prés de sa­ber a tra­vés dels ad­vo­cats d’Oriol Jun­que­ras que el seu lí­der su­po­sa­da­ment va ser apar­tat de les llis­tes de ma­ne­ra ir­re­gu­lar, ja que pel que sem­bla el Su­prem va no­ti­fi­car di­es més tard de fer-se pú­bli­ca la sen­tèn­cia que no po­dia in­ha­bi­li­tar-lo fins que no re­sol­gués Lu­xem­burg.

“El 14 d’oc­tu­bre es van sen­ten­ci­ar i es van in­ha­bi­li­tar nou com­panys, en­tre ells Oriol Jun­que­ras, per­què li te­nen pà­nic i por. Di­es des­prés ens hem as­sa­ben­tat que és una in­ha­bi­li­ta­ció frau­du­len­ta re­co­ne­gu­da pel ma­teix Tri­bu­nal Su­prem. Un se­nyor es­càn­dol”, va subrat­llar Ru­fián.

L’ac­te va ser­vir per ata­car Pe­dro Sánc­hez en feu so­ci­a­lis­ta. El cap de llis­ta d’ERC va afir­mar que la in­ha­bi­li­ta­ció del lí­der del seu par­tit es va pro­duir amb el bene­plà­cit del PSOE. Però va avi­sar que “la gent i ERC ha­bi­li­ta­ran con­tun­dent­ment Jun­que­ras a les ur­nes”.

“Co­men­cem a mar­car el pas d’un can­vi his­tò­ric”, pro­cla­ma Nu­et, nú­me­ro tres per Bar­ce­lo­na

TONI ALBIR / EFE

Vi­lal­ta, Ru­fián, Tor­rent, Ro­si­que i Ca­pe­lla ahir al ves­pre al mí­ting d’ERC a l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.