Re­curs a la JEC per­què Jun­que­ras si­gui can­di­dat

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

Es­quer­ra ha pre­sen­tat un re­curs da­vant la Jun­ta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) pel qual de­ma­na que Oriol Jun­que­ras tor­ni a ser can­di­dat a les elec­ci­ons ge­ne­rals de diu­men­ge amb l’ar­gu­ment que el Tri­bu­nal Su­prem va ad­me­tre que no po­dia ser in­ha­bi­li­tat fins que el Tri­bu­nal de la UE re­sol­gués, el 12 de no­vem­bre, si se li apli­ca la im­mu­ni­tat par­la­men­tà­ria de­ri­va­da de la se­va elec­ció com a eu­ro­di­pu­tat en els co­mi­cis del 26 de maig. Fonts ju­rí­di­ques de la for­ma­ció re­pu­bli­ca­na ex­pli­quen que el 30 d’oc­tu­bre se’ls va fer ar­ri­bar una no­ti­fi­ca­ció del 14 d’oc­tu­bre en què el Su­prem ad­met que no es pot do­nar com­pli­ment a una in­ha­bi­li­ta­ció de Jun­que­ras fins que ar­ri­bi la de­ci­sió del Tri­bu­nal de Lu­xem­burg. Em­pa­rant-se amb aquest fet, la de­fen­sa del pre­si­dent d’ERC ad­du­eix que tam­bé pu­gui ser po­sat en lli­ber­tat, ja que no s’en­tén que es dei­xi en sus­pens la pe­na d’in­ha­bi­li­ta­ció i no pas la de pre­só, és a dir, per què se sus­pèn una part i no tot el dic­tat con­tra Jun­que­ras. En aquest cas, la de­fen­sa de

Jun­que­ras ha en­vi­at un al­tre re­curs al Su­prem per­què dei­xi en lli­ber­tat el seu de­fen­sat. La JEC va de­ma­nar fer cór­rer la can­di­da­tu­ra i dei­xar fo­ra el lí­der d’ERC. Els ad­vo­cats de Jun­que­ras en­te­nen que l’or­ga­nis­me es pre­ci­pi­ta i in­ha­bi­li­ta au­to­mà­ti­ca­ment un can­di­dat que el Su­prem or­de­na ex­pres­sa­ment que no com­plei­xi la pe­na d’in­ha­bi­li­ta­ció. Per ai­xò, ERC de­ma­na que amb ca­ràc­ter d’ur­gèn­cia Jun­que­ras pu­gui tor­nar a ser in­clòs a la llis­ta del par­tit per a diu­men­ge.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.