Asens desau­to­rit­za la can­di­da­ta que va dir “vi­va­les” a Puig­de­mont

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - MAITE GUTIÉRREZ

Al cap de llis­ta d’En Co­mú Po­dem a les ge­ne­rals, Jau­me Asens, l’han dis­gus­tat al­gu­nes de les ide­es ex­pres­sa­des per la can­di­da­ta del seu par­tit per Gi­ro­na, Lau­ra López, en una entrevista re­cent. “Puig­de­mont és un vi­va­les”, va dir ro­tun­da López al Di­a­ri de Gi­ro­na. L’afir­ma­ció va ser desau­to­rit­za­da pel ma­teix Asens aquest di­jous, quan va qua­li­fi­car de “des­a­for­tu­na­des” les pa­rau­les de la se­va com­pa­nya.

La in­qui­e­tud que han ge­ne­rat aques­tes de­cla­ra­ci­ons en el can­di­dat dels co­muns con­tras­ta, tot i ai­xò, amb la bo­na aco­lli­da que ha tin­gut l’entrevista de López en­tre mi­li­tants i sim­pa­tit­zants de la con­flu­èn­cia d’es­quer­res.

No són pocs els que han des­co­bert la can­di­da­ta per Gi­ro­na a tra­vés de l’ar­ti­cle, pu­bli­cat di­marts d’aques­ta set­ma­na. López, de 36 anys i po­li­tò­lo­ga de for­ma­ció, acu­mu­la una tra­jec­tò­ria cen­tra­da en la de­fen­sa del pa­tri­mo­ni na­tu­ral de la Cos­ta Bra­va –ame­na­ça­da per la pres­sió ur­ba­nís­ti­ca–, de la re­gu­la­ció dels preus del llo­guer i d’un mo­del tu­rís­tic “més sos­te­ni­ble” que res­pec­ti, a més del me­di am­bi­ent, els drets la­bo­rals dels tre­ba­lla­dors de l’hos­ta­le­ria. Però han es­tat les se­ves anà­li­sis so­bre la sen­tèn­cia de l’1-O, la si­tu­a­ció dels pre­sos o l’im­pac­te del pro­cés in­de­pen­den­tis­ta en la con­vi­vèn­cia el que més ha cri­dat l’aten­ció dels seus com­panys de fi­les, molts dels quals han aplau­dit les se­ves de­cla­ra­ci­ons a tra­vés de les xar­xes so­ci­als. “Ho­nes­ta”, “Au­tèn­ti­ca” o “Re­a­lis­ta” són al­guns dels co­men­ta­ris que ha re­but. “Grà­ci­es per dir el que molts pen­sem”, ha co­men­tat tam­bé al­gun mem­bre de la con­flu­èn­cia a tra­vés de Twit­ter. “Tinc temps d’em­pa­dro­nar-me a Gi­ro­na per vo­tar-la?”, ha dit un al­tre. López afir­ma a l’entrevista del

Di­a­ri de Gi­ro­na que po­sar el fo­cus en la sen­tèn­cia del pro­cés, que qua­li­fi­ca de “molt du­ra”, fa que s’obli­di “el que va pas­sar”. “Aques­ta gent es va sal­tar les lleis”, as­se­gu­ra. Tot i ai­xí, de­fen­sa l’in­dult per als po­lí­tics con­dem­nats pel Tri­bu­nal Su­prem com a part de la so­lu­ció al con­flic­te po­lí­tic ca­ta­là i una tau­la de di­à­leg per ar­ri­bar a un acord que rede­fi­nei­xi la re­la­ció en­tre Ca­ta­lu­nya i Es­pa­nya.

La can­di­da­ta tam­bé par­la de com és la vi­da en una ciu­tat, Gi­ro­na, go­ver­na­da per Mar­ta Ma­dre­nas, de Junts per Ca­ta­lu­nya, i que el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, ha ar­ri­bat a qua­li­fi­car d’“au­tèn­ti­ca” ca­pi­tal de Ca­ta­lu­nya. “Fa molt que el mo­vi­ment in­de­pen­den­tis­ta sem­bla una ho­mi­lia”, as­se­gu­ra. Les de­cla­ra­ci­ons de

López con­nec­ten amb un sec­tor de la con­flu­èn­cia d’es­quer­res molt crí­tic amb el pro­cés i més pre­o­cu­pat per les qüestions so­ci­als que pel so­bi­ra­nis­me.

Els co­muns as­pi­ren a acon­se­guir un es­có per Gi­ro­na aquest diu­men­ge.

Lau­ra López, cap de llis­ta per Gi­ro­na, ha es­tat aplau­di­da per sim­pa­tit­zants del par­tit

MARIONA PUIG / ACN

Jau­me Asens aquest di­jous

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.