Les pa­pe­re­tes amb el nú­me­ro 19 no són fal­ses i al­tres fa­lòr­ni­es

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - DA­VID DUSSTER

Una no­tí­cia so­bre unes pa­pe­re­tes de vot su­po­sa­da­ment fal­ses va pros­pe­rar ahir per les xar­xes fins que va ser des­men­ti­da per la Jun­ta Elec­to­ral Cen­tral. La con­fu­sió va ve­nir pel nú­me­ro 19, per­què, per a aques­ta ci­ta amb les ur­nes, s’han im­près llis­tes amb la cap­ça­le­ra “Elec­ci­ons Ge­ne­rals 19”, però tam­bé amb l’any com­plet, és a dir,

“Elec­ci­ons Ge­ne­rals 2019”. To­tes du­es són và­li­des.

L’epi­so­di és una bo­na mos­tra de com fun­ci­o­nen les fake news. De ve­ga­des hi ha gent que par­ti­ci­pa en aquests pro­ces­sos de desin­for­ma­ció sen­se ado­nar­se’n, però so­vint es trac­ta d’in­for­ma­ció tò­xi­ca ex­pres­sa­ment. En po­lí­ti­ca po­ques co­ses són gra­tu­ï­tes, i aques­ta in­for­ma­ció so­bre les “pa­pe­re­tes fal­ses” es com­ple­men­ta amb d’al­tres que aju­den a cre­ar la idea que el pro­cés elec­to­ral no és net. Aquest ti­pus de cam­pa­nyes han anat en aug­ment des que la ul­tra­dre­ta ha dei­xat de ser tes­ti­mo­ni­al a Es­pa­nya.

Un al­tre exem­ple són les de­nún­ci­es que s’es­tà ges­tant un frau en el vot per cor­reu. El me­ca­nis­me és sim­ple. Molts usu­a­ris mos­tren la se­va in­dig­na­ció a les xar­xes per­què quan han anat a en­vi­ar el seu vot no els han de­ma­nat el DNI. Però ome­ten ex­pres­sa­ment in­for­ma­ció re­lle­vant: di­es abans, en el mo­ment de sol·li­ci­tar el vot per cor­reu, han ha­gut d’acre­di­tar­se amb una cè­du­la d’iden­ti­tat

–DNI, car­net de con­duir o pas­sa­port–. Sen­se aquest re­qui­sit Cor­re­os no els re­me­trà la do­cu­men­ta­ció elec­to­ral.

Una fa­lòr­nia més en aquest sen­tit és la pre­sump­ta ma­ni­pu­la­ció del cens elec­to­ral, afir­mant que hi ha 200.000 im­mi­grants ir­re­gu­lars que s’han in­clòs al cens. La fal­se­dat és múl­ti­ple. Se­gons da­des del Mi­nis­te­ri d’In­te­ri­or, el nom­bre de na­ci­o­na­lit­zats es­pa­nyols el pri­mer se­mes­tre del 2019 va ser de 32.279, i l’ar­ri­ba­da d’im­mi­grants en si­tu­a­ció ir­re­gu­lar va ser de 27.208 per­so­nes fins a l’oc­tu­bre. Però, a més, des que un im­mi­grant ar­ri­ba fins que acon­se­gueix la na­ci­o­na­li­tat pas­sa un temps que nor­mal­ment du­ra deu anys, tot i que hi ha ex­cep­ci­ons; per exem­ple, per als ca­sos de ma­tri­mo­ni.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.