El PSC vol im­pul­sar “un nou pac­te ter­ri­to­ri­al” al Senat

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - MAITE GUTIÉRREZ

El PSC no es­tà te­nint una cam­pa­nya fà­cil. A la bai­xa per mo­tius mè­dics de la can­di­da­ta per Bar­ce­lo­na, Me­rit­xell Ba­tet, s’hi afe­geix l’oblit ini­ci­al de les re­fe­rèn­ci­es fe­de­ra­lis­tes en el pro­gra­ma ini­ci­al del PSOE, des­prés re­pa­rat, o el que con­si­de­ren una “apro­pi­a­ció” d’En Co­mú Po­dem de la se­va pro­pos­ta de vo­tar un acord per rede­fi­nir la re­la­ció en­tre Ca­ta­lu­nya i Es­pa­nya. Els so­ci­a­lis­tes ca­ta­lans sen­ten que el par­tit que li­de­ra l’al­cal­des­sa de Bar­ce­lo­na, Ada Co­lau, els ha “ro­bat” una idea que fe­ia molt de temps que de­fen­sa­ven en so­li­ta­ri, una via es­pe­ci­al­ment rei­vin­di­ca­da pel seu pri­mer se­cre­ta­ri, Mi­quel Ice­ta, de la qual ara els co­muns fan ban­de­ra.

En la rec­ta fi­nal de la cam­pa­nya el PSC ha vol­gut rei­vin­di­car l’apos­ta pel “di­à­leg” i les “so­lu­ci­ons” al con­flic­te po­lí­tic ca­ta­là amb la pre­sen­ta­ció del ma­ni­fest Ara Senat, ara di­à­leg, en què pro­po­sen d’im­pul­sar “un nou pac­te ter­ri­to­ri­al” a tra­vés de la Cam­bra Al­ta.

El can­di­dat al Senat, Ma­nu­el Cruz, va pre­sen­tar di­jous el text de su­port al PSC jun­ta­ment amb Ice­ta, que subs­cri­uen més de 60 per­so­na­li­tats, com l’ex­fis­cal Carlos Ji­mé­nez-Vi­lla­re­jo, Jo­an Ma­nu­el Ser­rat, l’ex­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat Jo­sé Mon­ti­lla, la fi­lò­so­fa Vic­tò­ria Camps o el ca­te­drà­tic de Dret Cons­ti­tu­ci­o­nal Xa­vi­er Ar­bós. Els so­ci­a­lis­tes ca­ta­lans apos­ten per­què Cruz, fe­de­ra­lis­ta con­ven­çut com Ice­ta, tor­ni a pre­si­dir la Cam­bra Al­ta en cas que go­ver­ni Pe­dro Sánc­hez.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.