Tor­ra eri­geix JxCat en l’úni­ca op­ció útil per als in­de­pen­den­tis­tes

Bor­ràs re­cla­ma a ERC i la CUP que “re­fle­xi­o­nin” i apos­tin pel grup uni­ta­ri

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - SERGI QUITIAN

La cur­sa cap al 10-N con­su­meix les úl­ti­mes eta­pes i la com­pe­ti­ció en­tre les for­ces in­de­pen­den­tis­tes es fa més evi­dent. JxCat va tor­nar a apun­tar di­rec­ta­ment a ERC i la CUP ahir des de Tar­ra­go­na per afir­mar que el “vot útil” de l’in­de­pen­den­tis­me és el seu. Amb aques­ta con­vic­ció, van qua­li­fi­car d’“inú­tils” els vots “a can­vi de res”, en al·lu­sió als re­pu­bli­cans, i els que ho “blo­que­ja­ran tot”, amb re­fe­rèn­cia als an­ti­ca­pi­ta­lis­tes.

“JxCat som els més de­ter­mi­nats, l’ene­mic a ba­tre”, va pro­cla­mar el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, des­prés de re­cor­dar el ca­mí tra­çat pels seus dos pre­de­ces­sors, Car­les Puig­de­mont i Ar­tur Mas, aquest úl­tim pre­sent allà. “JxCat ha de­mos­trat ser la veu co­he­rent: quan pro­me­tem que no do­na­rem cap vot de franc, ho com­plim”, va pros­se­guir, en un dels dards llan­çats a Es­quer­ra.

Uns re­trets que, tot i ai­xò, no van evi­tar que JxCat redo­blés els seus es­for­ços per exi­gir a ERC i la CUP que “re­fle­xi­o­nin”, en pa­rau­les de Bor­ràs, i ac­cep­tin la se­va ofer­ta de grup uni­ta­ri de l’in­de­pen­den­tis­me al Con­grés. “Hem vin­gut a ce­le­brar vic­tò­ri­es de par­tit o der­ro­tes de pa­ís?”, es va pre­gun­tar la cap de llis­ta dels post­con­ver­gents, abans d’afir­mar que “qui no vol la uni­tat no pri­o­rit­za la in­de­pen­dèn­cia”. “El grup uni­ta­ri és l’úni­ca via per­què la veu de Ca­ta­lu­nya se sen­ti més al­ta que mai”, va ar­gu­men­tar Tor­ra.

En aquest sen­tit, Bor­ràs va ar­gu­men­tar que “la uni­tat és el que venç l’Es­tat” i va ad­ver­tir que el go­vern es­pa­nyol, si­gui del co­lor que si­gui, “no­més s’as­seu­rà a par­lar si els for­cem a les ur­nes”. Una por­ta que ja ha­via obert abans l’ex­pre­si­dent Ar­tur Mas: “Pe­dro Sánc­hez es pen­sa que el pro­ble­ma d’Es­pa­nya es re­sol­drà a cò­pia de re­pe­tir elec­ci­ons, però no ho fa­rà fins que afron­tin el con­flic­te de­mo­crà­tic que els pre­sen­ta el po­ble ca­ta­là”. “Sit and talk!” (as­se­gui’s i par­li!), va cri­dar, fent seu el mis­sat­ge que va po­pu­la­rit­zar el Tsu­na­mi De­mo­crà­tic. El ma­teix Mas va acu­sar Pe­dro Sánc­hez de “deses­ta­bi­lit­zar els va­lors fo­na­men­tals de la Unió Eu­ro­pea” amb les se­ves pa­rau­les so­bre el con­trol de la Fis­ca­lia.

Ho­res abans, Car­les Puig­de­mont, jun­ta­ment amb els ex­con­se­llers Toni Co­mín i Clara Pon­sa­tí, ha­vi­en in­sis­tit en l’apos­ta per for­mar un grup uni­ta­ri in­de­pen­den­tis­ta

Mas acu­sa Sánc­hez de “deses­ta­bi­lit­zar els va­lors de la UE” i avi­sa que “re­pe­tir elec­ci­ons no és la so­lu­ció”

al Con­grés. En un ma­ni­fest fir­mat pels tres des de Bèl­gi­ca i Es­cò­cia cri­den a tre­ba­llar per un “Grup Par­la­men­ta­ri de la Re­pú­bli­ca Ca­ta­la­na” que, en les se­ves pa­rau­les, re­pre­sen­ta “una opor­tu­ni­tat ex­tra­or­di­nà­ria” en la “vi­su­a­lit­za­ció i efi­cà­cia de la llui­ta pel re­co­nei­xe­ment i ex­pli­ca­ció de la Re­pú­bli­ca”.

Un grup en què Puig­de­mont de­fen­sa que hi ha­gi “lli­ber­tat de vot dels di­fe­rents col·lec­tius re­pre­sen­tats” i en què “s’acor­din els temps d’in­ter­ven­ció i de con­trol par­la­men­ta­ri en fun­ció de la re­pre­sen­ta­ti­vi­tat que ca­da can­di­da­tu­ra ob­tin­gui” per ga­ran­tir que ca­da una de les tres for­ces in­de­pen­den­tis­tes tin­gui la vi­si­bi­li­tat que con­si­de­ri. Avui Es­quer­ra dis­po­sa de grup pro­pi, men­tre que JxCat s’ins­criu en el mixt.

En aquest sen­tit, em­fa­tit­zen l’ofer­ta pre­sen­ta­da per Bor­ràs al de­bat ca­ta­là per “ir­rom­pre amb for­ça a Ma­drid i po­der ac­tu­ar po­lí­ti­ca­ment des de la di­ver­si­tat de per­fils i sen­si­bi­li­tats re­pre­sen­ta­des” des­prés d’una elec­ci­ons que cre­uen que po­den dei­xar un re­sul­tat “molt fa­vo­ra­ble”, amb una xi­fra de “di­pu­tats del so­bi­ra­nis­me re­pu­bli­cà pro­pe­ra a un 50% o per so­bre”.

A Tar­ra­go­na JxCat con­fia a man­te­nir l’es­có acon­se­guit a l’abril per Jo­sep Rull –ara in­ha­bi­li­tat– i que en aques­ta oca­sió de­fen­sa­ria un dels noms forts del PDECat, el seu res­pon­sa­ble d’or­ga­nit­za­ció i ter­ri­to­ri, Fer­ran Bel. L’al­tre rep­te és re­cu­pe­rar la co­ta d’un 15% dels vots –de la qual ja es van que­dar lluny mig any en­re­re (12,25%)– per op­tar al grup pro­pi al Con­grés si ERC i la CUP no s’ave­nen a anar ple­gats.

EP

Ar­tur Mas i Quim Tor­ra van par­ti­ci­par ahir a la nit en el mí­ting de JxCat a Tar­ra­go­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.