Co­mín i Puig que­den en lli­ber­tat sen­se fi­an­ça des­prés de de­cla­rar a Bèl­gi­ca

La de­fen­sa dels ex­con­se­llers fa­rà ser­vir les pa­rau­les de Sánc­hez so­bre la Fis­ca­lia

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Brus­sel·les. Cor­res­pon­sal JAU­ME MASDEU

Els ex­con­se­llers Toni Co­mín i Llu­ís Puig ja co­nei­xen el pro­ce­di­ment fil per ran­da. No en va és la ter­ce­ra eu­ro­or­dre dic­ta­da con­tra ells i, per tant, la ter­ce­ra ve­ga­da que han d’anar a de­cla­rar pel ma­teix mo­tiu da­vant del jut­ge d’ins­truc­ció de Brus­sel·les. Fins ara l’ini­ci del pro­ce­di­ment ha es­tat idèn­tic als an­te­ri­ors: tots dos van re­but­jar la sol·li­ci­tud de lliu­ra­ment a les au­to­ri­tats es­pa­nyo­les, i el jut­ge els va dei­xar en lli­ber­tat sen­se fi­an­ça i amb les me­su­res cau­te­lars mí­ni­mes, bà­si­ca­ment la pro­hi­bi­ció de sor­tir de Bèl­gi­ca i el com­pro­mís d’es­tar a dis­po­si­ció de la jus­tí­cia.

Els prò­xims di­es, pro­ba­ble­ment la set­ma­na que ve, tin­drà lloc la pri­me­ra vis­ta da­vant el jut­ge de pri­me­ra ins­tàn­cia que ser­vi­rà per fi­xar l’agen­da i es­ta­blir la da­ta de l’au­di­èn­cia de­fi­ni­ti­va. Tant les de­fen­ses com el fis­cal es van mos­trar par­ti­da­ris d’unir aques­ta cau­sa a la que ja es­tà ober­ta per l’eu­ro­or­dre con­tra Car­les Puig­de­mont, amb la vis­ta pú­bli­ca pre­vis­ta per al 16 de desem­bre. És una de­ci­sió que cor­res­pon al jut­ge.

Les de­fen­ses van cri­ti­car el ma­gis­trat Pa­blo Lla­re­na per ha­ver en­vi­at les eu­ro­or­dres per se­pa­rat. L’ad­vo­cat Si­mon Beka­ert va in­di­car que “el cas de Puig­de­mont, Co­mín i Puig trac­tat al ma­teix temps i pel ma­teix jut­ge pot ser lò­gic”.

Igual que Puig­de­mont, Co­mín va in­vo­car la im­mu­ni­tat par­la­men­tà­ria per la se­va con­di­ció d’eu­ro­di­pu­tat elec­te, però el jut­ge d’ins­truc­ció no l’hi va ac­cep­tar. La tor­na­rà a plan­te­jar quan se ce­le­bri la vis­ta en què s’ha de de­ci­dir si se’ls lliu­ra a Es­pa­nya pels de­lic­tes de se­di­ció i mal­ver­sa­ció en el cas de Co­mín, i de mal­ver­sa­ció en el cas de Puig.

Un al­tre dels ele­ments que pen­sen fer ser­vir en el seu ar­gu­men­ta­ri són les de­cla­ra­ci­ons del pre­si­dent del go­vern en fun­ci­ons, Pe­dro Sánc­hez, en què es va com­pro­me­tre a fer tor­nar Puig­de­mont a Es­pa­nya i es va ator­gar el con­trol de la Fis­ca­lia, tot i que pos­te­ri­or­ment les ma­ti­sés. “La nos­tra de­fen­sa, que sem­pre ha in­cor­po­rat com una de les lí­ni­es prin­ci­pals la falta de ga­ran­ti­es d’un ju­di­ci just i im­par­ci­al, apro­fi­ta­rà tots els fets nous que con­fir­men aques­ta lí­nia ar­gu­men­tal”, va de­cla­rar Co­mín sor­tint de de­cla­rar da­vant del jut­ge.

En aques­ta pri­me­ra de­cla­ra­ció, l’úni­ca di­fe­rèn­cia amb la de Puig­de­mont va ser la du­ra­da. Co­mín i Puig van es­tar a les de­pen­dèn­ci­es ju­di­ci­als no­més cinc ho­res, men­tre que el 17 d’oc­tu­bre Puig­de­mont hi va ha­ver de pas­sar la nit, men­tre es com­pro­va­va la se­va al·le­ga­ció d’im­mu­ni­tat com a eu­ro­di­pu­tat elec­te, un es­ta­tus que el jut­ge no li va re­co­nèi­xer.

Aques­ta és una de­ci­sió que Puig­de­mont té re­cor­re­gu­da da­vant el Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la UE i que in­ten­ta­rà uti­lit­zar du­rant l’au­di­èn­cia pú­bli­ca. Una de les pos­si­bi­li­tats és que el 16 de desem­bre de­ma­ni que es pa­ra­lit­zi el pro­ce­di­ment en es­pe­ra de la sen­tèn­cia del tri­bu­nal eu­ro­peu o fins i tot que plan­te­gi al jut­ge la se­va prò­pia qües­tió pre­ju­di­ci­al a l’es­men­tat tri­bu­nal per acla­rir la si­tu­a­ció. Al­menys aques­ta és l’es­tra­tè­gia que es­tu­dia la de­fen­sa.

El pro­ce­di­ment con­tra Co­mín i Puig ha co­men­çat idèn­ti­ca­ment en les du­es eu­ro­or­dres an­te­ri­ors cur­sa­des a Bèl­gi­ca. La pri­me­ra es va in­ter­rom­pre per de­ci­sió del jut­ge Lla­re­na quan el Su­prem va as­su­mir el cas, i la se­go­na va aca­bar amb un re­buig per de­fec­te de for­ma. Ara la Fis­ca­lia té un aval ad­di­ci­o­nal, com és la sen­tèn­cia del pro­cés.

D’al­tra ban­da, en el cas de l’eu­ro­or­dre con­tra Clara Pon­sa­tí, el Mi­nis­te­ri d’Afers Ex­te­ri­ors es­pa­nyol va re­co­nèi­xer ahir que va fer ges­ti­ons per­què les au­to­ri­tats bri­tà­ni­ques re­co­ne­gues­sin com a er­ror ha­ver qua­li­fi­cat de “des­pro­por­ci­o­na­da” aque­lla pe­ti­ció. “No va ser un malen­tès; va ser un er­ror clar del sis­te­ma bri­tà­nic. Na­tu­ral­ment que vam ha­ver de fer ges­ti­ons. Afor­tu­na­da­ment aques­ta ve­ga­da ho han cor­re­git i ho han re­co­ne­gut ex­plí­ci­ta­ment”, va dir el mi­nis­tre Jo­sep Bor­rell, que va la­men­tar l’“es­càn­dol” que va mun­tar: “Cal veu­re com ens agra­da au­to­fla­gel·lar-nos en aquest pa­ís; els al­tres co­me­ten l’er­ror i ens l’apun­tem no­sal­tres”.

Bor­rell, so­bre el cas Pon­sa­tí: “Ens agra­da fla­gel·lar-nos; els al­tres co­me­ten l’er­ror i ens l’apun­tem no­sal­tres”

NATÀLIA SEGURA / ACN

Els ex­con­se­llers Toni Co­mín i Llu­ís Puig, ahir des­prés de de­cla­rar da­vant del jut­ge bel­ga en­car­re­gat de l’eu­ro­or­dre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.