L’opo­si­ció de­ma­na a Tor­ra que in­for­mi el Par­la­ment

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

Els par­tits de l’opo­si­ció a Ca­ta­lu­nya no es do­nen per sa­tis­fets amb el des­men­ti­ment que ahir va fer el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, res­pec­te a les in­for­ma­ci­ons que apun­ten a la se­va pre­sump­ta re­la­ció amb els mem­bres dels CDR em­pre­so­nats. So­ci­a­lis­tes i co­muns van re­cla­mar al pre­si­dent que do­ni ex­pli­ca­ci­ons al Par­la­ment, men­tre que Cs va de­ma­nar que la Fis­ca­lia ac­tuï d’ofi­ci en aquest cas i el PP va re­cla­mar que Tor­ra si­gui cri­dat a de­cla­rar com a im­pu­tat en aques­ta cau­sa. Se­gons cons­ta en les in­for­ma­ci­ons pu­bli­ca­des aques­ta set­ma­na, ar­ran de l’obertura del se­cret de su­ma­ri de l’ope­ra­ció Ju­des, un dels CDR a la pre­só acu­sats de pre­pa­rar ac­tes de sa­bo­tat­ge va de­cla­rar da­vant el jut­ge de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal que el grup a què es­ta­va in­te­grat pre­ve­ia tan­car-se al Par­la­ment al­menys cinc di­es, du­rant els quals Tor­ra “de­cla­ra­ria la in­de­pen­dèn­cia”. El pre­si­dent va dir ahir, en un co­mu­ni­cat de la se­va ofi­ci­na, que des­men­teix i “no do­na cap cre­di­bi­li­tat” a aques­tes in­for­ma­ci­ons. A més, va as­se­gu­rar que no té “cap re­la­ció amb els de­tin­guts” i va de­ma­nar “que s’acla­rei­xi so­ta qui­nes con­di­ci­ons s’han pro­du­ït les se­ves de­cla­ra­ci­ons”, al­ho­ra que va exi­gir “que es pre­ser­vi el seu dret de de­fen­sa”. Mal­grat aques­tes pa­rau­les, el pre­si­dent del Go­vern, Pe­dro Sánc­hez, va re­cla­mar a Tor­ra que s’ex­pli­qui al Par­la­ment. En aques­ta lí­nia, so­ci­a­lis­tes i co­muns van re­gis­trar una sol·li­ci­tud a la Cam­bra per­què el pre­si­dent com­pa­re­gui i in­for­mi de la se­va re­la­ció amb els ar­res­tats i del seu “pre­sump­te co­nei­xe­ment” dels plans pre­vis­tos per aques­tes per­so­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.