Tsu­na­mi i CDR ne­guen que pre­ten­guin ocu­par punts de vo­ta­ció

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - ÀLEX TORT MAYKA NAVARRO

Fonts de l’en­torn dels CDR as­se­gu­ren que no te­nen pre­vis­tes ac­ci­ons per a la jor­na­da elec­to­ral de diu­men­ge. Qu­a­li­fi­quen d’“in­fun­da­des” i “exa­ge­ra­des” les in­for­ma­ci­ons que apun­ten, per exem­ple, a l’ocu­pa­ció de col·le­gis elec­to­rals en la jor­na­da de re­fle­xió de dis­sab­te apro­fi­tant la cri­da fe­ta pel Tsu­na­mi De­mo­crà­tic, que ha con­vo­cat ac­tes en més de 200 pla­ces de lo­ca­li­tats ca­ta­la­nes. Tot i ai­xò, el dis­po­si­tiu po­li­ci­al pre­vist aquest cap de set­ma­na és de mà­xims. Tots els agents dels Mos­sos d’Es­qua­dra es­tan mo­bi­lit­zats.

Pre­ci­sa­ment ahir el Par­tit Po­pu­lar va de­nun­ci­ar els ac­tes con­vo­cats pel Tsu­na­mi da­vant les jun­tes elec­to­rals de Gi­ro­na, Tar­ra­go­na, Llei­da i Bar­ce­lo­na ar­güint que in­frin­gei­xen la llei elec­to­ral, que im­pe­deix el desen­vo­lu­pa­ment d’ac­tes de pro­pa­gan­da la jor­na­da de re­fle­xió. El Tsu­na­mi plan­te­ja les mo­bi­lit­za­ci­ons de de­mà com un ac­te de mo­bi­lit­za­ció per ani­mar l’Ad­mi­nis­tra­ció cen­tral a “re­fle­xi­o­nar” so­bre la si­tu­a­ció ca­ta­la­na.

Tant els CDR com el ma­teix Tsu­na­mi afir­men que en cap mo­ment no s’ha plan­te­jat un boi­cot a la vo­ta­ció de diu­men­ge: “Com im­pe­di­rem de vo­tar si és l’op­ció que de­fen­sem tots? És ab­surd, no hi ha res de tot ai­xò”. I apun­ten que, en tot cas, qui té to­ta l’opor­tu­ni­tat i le­gi­ti­mi­tat de blo­que­jar són els par­tits in­de­pen­den­tis­tes que ob­tin­guin re­pre­sen­ta­ció a Ma­drid pel que fa a la in­ves­ti­du­ra. Ai­xò sí, es­pe­ren, més que con­fi­en, que JxCat, ERC i la CUP ho fa­cin.

En un co­mu­ni­cat pu­bli­cat diu­men­ge, el Tsu­na­mi De­mo­crà­tic va re­mar­car la voluntat que el dia de la vo­ta­ció es desen­vo­lu­pi amb to­ta nor­ma­li­tat. Ahir va eme­tre un al­tre co­mu­ni­cat en què des­ta­ca que s’han or­ga­nit­zat mul­ti­tud d’ac­tes a Ca­ta­lu­nya per de­mà en més de 200 mu­ni­ci­pis.

Tot i ai­xò, el dis­po­si­tiu po­li­ci­al pre­vist per as­se­gu­rar el desen­vo­lu­pa­ment de les vo­ta­ci­ons de diu­men­ge és de mà­xims. S’ha anat per­fi­lant aques­ta úl­ti­ma set­ma­na, però té com a ob­jec­tiu prin­ci­pal que el dia 10 tots els col·le­gis obrin amb nor­ma­li­tat i que du­rant la jor­na­da de re­fle­xió ab­so­lu­ta­ment nin­gú, més en­llà del per­so­nal que ha de tras­lla­dar el ma­te­ri­al elec­to­ral, ac­ce­dei­xi als cen­tres de vo­ta­ció.

Cu­ri­o­sa­ment, el dis­po­si­tiu és el ma­teix que al seu dia els Mos­sos d’Es­qua­dra van pre­sen­tar per a la con­sul­ta de l’1 d’oc­tu­bre: una pa­re­lla de po­li­ci­es uni­for­mats per cus­to­di­ar ca­da cen­tre de vo­ta­ció.

Els 2.700 col·le­gis elec­to­rals es­ta­ran cus­to­di­ats per una pa­re­lla de mos­sos o po­li­ci­es lo­cals. Els 2.500 an­ti­a­va­lots de la Po­li­cia Na­ci­o­nal, 2.000 més de la Guàr­dia Ci­vil, amb 2.800 po­li­ci­es na­ci­o­nals i 1.900 guàr­di­es ci­vils que vi­uen i tre­ba­llen amb pla­ça a Ca­ta­lu­nya es­ta­ran a re­que­ri­ment. És a dir, no­més ac­tu­a­ran a sol·li­ci­tud dels Mos­sos d’Es­qua­dra, que di­ri­gi­ran el dis­po­si­tiu. Com les set­ma­nes an­te­ri­ors, els mà­xims res­pon­sa­bles po­li­ci­als se­ran al cen­tre de co­or­di­na­ció (Ce­cor) del De­par­ta­ment d’In­te­ri­or, que s’ac­ti­va­rà aques­ta nit.

La di­rec­ció de Mos­sos ha mo­bi­lit­zat ab­so­lu­ta­ment tots els agents dels ser­veis cen­trals i ter­ri­to­ri­als d’or­dre pú­blic, se­gu­re­tat ciu­ta­da­na, co­mis­sa­ria d’in­for­ma­ció i d’in­ves­ti­ga­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.