Cai­xa Ban k ha es­tat re­co­ne­gu­da pel Club Ex­cel·lèn­cia en Ges­tió co­ma Am­bai­xa­do­ra de l’ Ex­cel·lèn­cia Eu­ro­pea

Per po­der ob­te­nir aques­ta dis­tin­ció, les or­ga­nit­za­ci­ons han de te­nir vi­gent el Se­gell EFQM 500+ i su­perar els 600 punts

La Vanguardia (Català) - - PÀGINES ESPECIALS -

CEl Se­gell d’Ex­cel·lèn­cia Eu­ro­pea EFQM 500+ és una ei­na clau per ge­ne­rar mi­llo­res en l’or­ga­nit­za­ció, i aquest ni­vell de qua­li­tat i ex­cel·lèn­cia de­mos­tra l’apos­ta fer­ma de Cai­xaBank

L’en­ti­tat és l’únic banc es­pa­nyol amb sis àre­es de ne­go­ci cer­ti­fi­ca­des se­guint els re­fe­ren­ci­als AENOR Con­form

ai­xaBank ha es­tat re­co­ne­gu­da com a Am­bai­xa­do­ra de l’Ex­ce­llèn­cia Eu­ro­pea 2019 pel Club Ex­cel·lèn­cia en Ges­tió (CEG), que ha va­lo­rat el mo­del de ges­tió de l’en­ti­tat, in­no­va­dor i sos­te­ni­ble, la se­va apos­ta per la trans­for­ma­ció i les bo­nes pràc­ti­ques.

Per po­der ob­te­nir aques­ta dis­tin­ció, les or­ga­nit­za­ci­ons han de te­nir vi­gent el Se­gell EFQM 500 + i su­perar els 600 punts. El 2018, Cai­xaBank el va ob­te­nir amb una qua­li­fi­ca­ció su­pe­ri­or als 650 punts, xi­fra que ava­la el li­de­rat­ge del seu mo­del de ges­tió de qua­li­tat i ser­vei als cli­ents d’acord amb els es­tàn­dards in­ter­na­ci­o­nals. És el se­gon any que l’en­ti­tat re­no­va aquest re­co­nei­xe­ment com a Am­bai­xa­do­ra de l’Ex­cel·lèn­cia Eu­ro­pea per part del CEG.

El Se­gell d’Ex­cel·lèn­cia Eu­ro­pea EFQM 500+ és una ei­na clau per ge­ne­rar mi­llo­res en l’or­ga­nit­za­ció, i aquest ni­vell de qua­li­tat i ex­cel·lèn­cia de­mos­tra l’apos­ta fer­ma de l’en­ti­tat fi­nan­ce­ra per as­so­lir els mà­xims es­tàn­dards de qua­li­tat. Per la se­va ban­da, per al CEG, els am­bai­xa­dors de l’Ex­cel·lèn­cia Eu­ro­pea 2019 són la mi­llor mos­tra del va­lor que pot ar­ri­bar a ge­ne­rar un mo­del com el d’EFQM.

Mo­del de ne­go­ci cer­ti­fi­cat

Cai­xaBank és un re­fe­rent que fa de la im­plan­ta­ció dels sis­te­mes de ges­tió i la cer­ti­fi­ca­ció poste­ri­or part del seu avan­tat­ge com­pe­ti­tiu. L’en­ti­tat ha fet una apos­ta fer­ma per la cer­ti­fi­ca­ció dels seus mo­dels de ne­go­ci en els di­fe­rents seg­ments de mer­cat, amb el fo­cus po­sat en el cli­ent.

De fet, ac­tu­al­ment és l’únic banc es­pa­nyol amb sis àre­es de ne­go­ci cer­ti­fi­ca­des se­guint els re­fe­ren­ci­als AENOR Con­form: Ban­ca Pri­va­da, Ban­ca Pre­mi­er, Ban­ca de Par­ti­cu­lars, Ban­ca de Ne­go­cis, Ban­ca In­ter­na­ci­o­nal i Ban­ca d’Em­pre­ses.

Una de les ofi­ci­nes Sto­re de Cai­xaBank

Seu de Cai­xaBank a Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.