La ci­me­ra del cli­ma de Ma­drid

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

L’elec­ció de Ma­drid per ce­le­brar la con­fe­rèn­cia nú­me­ro 25 de la Con­ven­ció Marc de les Na­ci­ons Uni­des so­bre el Can­vi Cli­mà­tic (COP25), que en prin­ci­pi ha­via de te­nir lloc a San­ti­a­go de Xi­le, su­po­sa una opor­tu­ni­tat per­què les au­to­ri­tats mu­ni­ci­pals de la ca­pi­tal d’Es­pa­nya, ai­xí com de la Co­mu­ni­tat de Ma­drid, pren­guin més cons­ci­èn­cia so­bre la ne­ces­si­tat de llui­tar con­tra la con­ta­mi­na­ció i l’es­cal­fa­ment glo­bal.

Fins al mo­ment els go­verns ma­dri­lenys, tant mu­ni­ci­pals com au­to­nò­mics, no s’han ca­rac­te­rit­zat, pre­ci­sa­ment, per la sen­si­bi­li­tat ne­ces­sà­ria per pren­dre me­su­res efec­ti­ves per re­duir les emis­si­ons con­ta­mi­nants per tal de mi­llo­rar la qua­li­tat de l’ai­re ni per cap al­tra ac­ció per de­fen­sar el me­di am­bi­ent, com po­dria ser la re­duc­ció de re­si­dus, en­tre d’al­tres. Tant és ai­xí, que la ciu­tat de Ma­drid és una de les ca­pi­tals més en­dar­re­ri­des d’Eu­ro­pa Oc­ci­den­tal en qües­tió d’efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca i, a més, es­tà de­nun­ci­a­da per la Unió Eu­ro­pea, igual que Bar­ce­lo­na, per ex­ce­dir els lí­mits mà­xims per­me­sos de con­ta­mi­na­ció de l’ai­re.

L’in­tent de re­ver­tir l’ope­ra­ció Ma­drid Cen­tral per part del nou Ajun­ta­ment de Ma­drid (PP, Cs i Vox) es­tà en l’ori­gen de la de­ci­sió de for­ma­lit­zar aques­ta de­nún­cia, mal­grat que la co­mis­sa­ria eu­ro­pea de Me­di Am­bi­ent ha­via de­cla­rat la in­su­fi­ci­èn­cia d’aques­ta ope­ra­ció per re­cu­pe­rar el ni­vell de con­ta­mi­na­ció ac­cep­ta­ble. Les di­ver­ses de­cla­ra­ci­ons dels prin­ci­pals lí­ders po­lí­tics de la ca­pi­tal i de la Co­mu­ni­tat de­mos­tren que la llui­ta con­tra la con­ta­mi­na­ció no for­ma part de les se­ves pri­o­ri­tats. Ai­xò és una co­sa que hau­ran de can­vi­ar a par­tir d’ara per su­perar la con­tra­dic­ció que su­po­sa que ha­gin ac­cep­tat la ce­le­bra­ció de la con­fe­rèn­cia so­bre el cli­ma.

Les ciu­tats que fins ara han aco­llit ci­me­res cli­mà­ti­ques s’han ca­rac­te­rit­zat, en bo­na part, per in­ten­tar re­flec­tir una imat­ge de com­pro­mís en la llui­ta con­tra el can­vi cli­mà­tic. En el cas de Ma­drid no és ai­xí. La ciu­tat té poc a mos­trar al res­pec­te. Fins i tot po­dria dir-se que Ma­drid no sem­bla la ca­pi­tal eu­ro­pea més idò­nia per a la ce­le­bra­ció de la ci­me­ra cli­mà­ti­ca. Però ha acon­se­guit ser-ho grà­ci­es als es­for­ços del Go­vern de Pe­dro Sánc­hez per vo­ler li­de­rar la llui­ta con­tra el can­vi cli­mà­tic. Ai­xò, en prin­ci­pi, és po­si­tiu. El COP25 de Ma­drid, per tant, no s’hau­ria de que­dar, en vis­ta del que s’ha dit, en la sim­ple ce­le­bra­ció d’un con­grés in­ter­na­ci­o­nal per im­por­tant que si­gui per a la imat­ge d’Es­pa­nya i del seu Go­vern, tant per l’ele­vat nom­bre de par­ti­ci­pants com per la pro­jec­ció in­ter­na­ci­o­nal. Cal fer tot el pos­si­ble per­què, a més, con­tri­bu­ei­xi a do­nar l’im­puls ne­ces­sa­ri a la tran­si­ció eco­lò­gi­ca tant a la ca­pi­tal d’Es­pa­nya com a la res­ta de les ciu­tats es­pa­nyo­les, com Bar­ce­lo­na, i en la po­lí­ti­ca me­di­am­bi­en­tal del nou go­vern que ha de sor­tir de les ur­nes diu­men­ge que ve.

La ca­pi­tal d’Es­pa­nya no s’ha ca­rac­te­rit­zat fins ara per la llui­ta con­tra el can­vi cli­mà­tic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.