Fa­ce­bo­ok em­pra­va da­des d’usu­a­ri per pres­si­o­nar els com­pe­ti­dors

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - ALBERT MO­LINS Bar­ce­lo­na

Fa­ce­bo­ok va uti­lit­zar, en­tre el 2011 i el 2015, da­des per­so­nals dels seus usu­a­ris com a mo­ne­da de can­vi per ne­go­ci­ar i ma­ni­pu­lar com­pe­ti­dors, se­gons es des­prèn de la fil­tra­ció de més de 7.000 do­cu­ments d’una de­man­da pre­sen­ta­da en un jut­jat de Ca­li­fòr­nia per Six4Th­ree, un ex­de­sen­vo­lu­pa­dor d’apli­ca­ci­ons que acu­sa la xar­xa so­ci­al d’ar­ru­ï­nar-lo ta­llant-li l’ac­cés a aques­tes da­des.

La fil­tra­ció re­ve­la que Fa­ce­bo­ok pro­por­ci­o­na­va in­for­ma­ció pri­va­da d’usu­a­ris no­més als desen­vo­lu­pa­dors que li con­trac­ta­ven pu­bli­ci­tat o que no re­pre­sen­ta­ven cap ame­na­ça se­ri­o­sa.

Ai­xò su­po­sa­ria un en­gany als ma­tei­xos usu­a­ris so­bre la se­va pri­va­ci­tat, una ma­ne­ra de mo­ne­tit­zar aques­ta in­for­ma­ció i una pràc­ti­ca que po­dria atemp­tar con­tra la lliu­re com­pe­tèn­cia, ja que no­més afa­vo­ria de­ter­mi­na­des em­pre­ses.

En­tre la do­cu­men­ta­ció hi ha més de 4.000 co­mu­ni­ca­ci­ons in­ter­nes de la com­pa­nyia –1.210 por­ten el se­gell d’“al­ta­ment con­fi­den­ci­al”–, i di­me­cres va ser re­ve­la­da pel pe­ri­o­dis­ta Dun­can Camp­bell, que tam­bé ha fet ar­ri­bar cò­pi­es dels do­cu­ments al Con­grés dels Es­tats Units.

“Els do­cu­ments re­ve­len com Mark Zucker­berg i el seu equip van tro­bar ma­ne­res d’uti­lit­zar les da­des dels usu­a­ris de Fa­ce­bo­ok, in­clo­ent-hi in­for­ma­ció per­so­nal so­bre amics, re­la­ci­ons i fo­tos, per pres­si­o­nar els seus so­cis”, va tui­te­jar Camp­bell.

En­tre les em­pre­ses afa­vo­ri­des hi po­dria ha­ver Ama­zon, a qui es va do­nar “ac­cés pri­vi­le­gi­at a les da­des dels usu­a­ris per­què va in­ver­tir molts di­ners en pu­bli­ci­tat”. Per con­tra, la ma­tei­xa do­cu­men­ta­ció re­ve­la que “l’apli­ca­ció Mes­sa­geMe va veu­re ta­llat el seu ac­cés a les da­des per­què s’ha­via tor­nat mas­sa po­pu­lar i es­ta­va com­pe­tint amb Fa­ce­bo­ok”, ha ex­pli­cat Camp­bell.

Aques­tes pràc­ti­ques són les que, se­gons Camp­bell, van per­me­tre abu­sos com l’es­càn­dol de Cam­brid­ge Analy­ti­ca.

En aquest sen­tit, el ma­teix di­me­cres, Xa­vi­er Be­cer­ra –fis­cal ge­ne­ral de Ca­li­fòr­nia– va acu­sar Fa­ce­bo­ok de no ha­ver pro­por­ci­o­nat una gran quan­ti­tat d’in­for­ma­ció sol·li­ci­ta­da en una in­ves­ti­ga­ció de les se­ves pràc­ti­ques de pri­va­ci­tat, que va co­men­çar l’any pas­sat ar­ran de l’es­càn­dol de Cam­brid­ge Analy­ti­ca. Be­cer­ra va dir que en una pe­ti­ció da­vant un tri­bu­nal de San Fran­cis­co ha sol·li­ci­tat que s’obli­gui Fa­ce­bo­ok a “com­plir ade­qua­da­ment” amb aquest re­que­ri­ment, i amb un con­junt de pre­gun­tes lliu­ra­des a la com­pa­nyia al juny.

Els do­cu­ments ob­tin­guts són els ma­tei­xos a què ja va ac­ce­dir el Par­la­ment bri­tà­nic el 2018 en el curs de la se­va in­ves­ti­ga­ció so­bre Fa­ce­bo­ok, en el marc de la de­nún­cia in­ter­po­sa­da per la start-up Six4Th­ree el 2015.

De­ne­ga­va l’ac­cés a in­for­ma­ció per­so­nal als desen­vo­lu­pa­dors que no con­trac­ta­ven pu­bli­ci­tat

ANDREW HARNIK / AP

Mark Zucker­berg

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.