Males­tar als cam­pus pel lliu­ra­ment dels ma­ni­fes­tos

Els im­pul­sors de­ma­nen da­vant Tor­ra el dret d’au­to­de­ter­mi­na­ció

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Bar­ce­lo­na

Les pro­tes­tes a les uni­ver­si­tats ca­ta­la­nes des que es va sa­ber la sen­tèn­cia de l’1-0, el 14 d’oc­tu­bre, con­ti­nu­en mi­nant la con­vi­vèn­cia en­tre els seus mem­bres. Des­prés de l’agi­ta­ció es­tu­di­an­til, part del col·lec­tiu de tre­ba­lla­dors mos­tra el seu males­tar a les xar­xes so­ci­als per la ins­tru­men­ta­lit­za­ció po­lí­ti­ca de la re­pre­sen­ta­ti­vi­tat de la uni­ver­si­tat. Ahir va su­mar un nou capí­tol.

Un grup de mem­bres dels claus­tres de les uni­ver­si­tats pú­bli­ques ca­ta­la­nes van lliu­rar al pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, un ma­ni­fest en què de­ma­nen l’am­nis­tia dels lí­ders del pro­cés, rei­vin­di­quen el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció i con­dem­nen la “re­pres­sió i la vi­o­lèn­cia po­li­ci­al”. Tor­ra va llo­ar el com­pro­mís de les uni­ver­si­tats, en­tre al­tres as­pec­tes per­què de­mos­tra “el con­sens que hi ha en la so­ci­e­tat ca­ta­la­na” en­torn del re­buig de la sen­tèn­cia. Però aques­tes pa­rau­les con­tras­ten amb les quei­xes re­bu­des en les di­rec­ci­ons dels cen­tres i les que es po­den lle­gir als mit­jans en el sen­tit de l’ex­ces­si­va im­pli­ca­ció po­lí­ti­ca de la uni­ver­si­tat. Ai­xí, cir­cu­la un do­cu­ment fir­mat per 800 pro­fes­sors que dis­sen­tei­xen d’aquest ti­pus de de­cla­ra­ci­ons.

Els ma­ni­fes­tos so­bi­ra­nis­tes han es­tat apro­vats per un 80% dels mem­bres del claus­tre que van par­ti­ci­par en la vo­ta­ció. El claus­tre és el mà­xim òr­gan re­pre­sen­ta­tiu de la co­mu­ni­tat uni­ver­si­tà­ria, i es­tà for­mat per l’equip rec­to­ral, el ge­rent, els pro­fes­sors, per­so­nal ad­mi­nis­tra­tiu i es­tu­di­ants. De to­tes ma­ne­res, a aquests claus­tres reu­nits de ma­ne­ra ex­cep­ci­o­nal hi van as­sis­tir menys del 50% dels seus mem­bres en tots els ca­sos. A les grans uni­ver­si­tats, com la UAB i la UB, hi va as­sis­tir no­més un terç de les per­so­nes amb dret a vot.

L’al­ta abs­ten­ció no ne­ga l’acla­pa­ra­do­ra ma­jo­ria. Com va apun­tar el se­cre­ta­ri d’Uni­ver­si­tats del Go­vern, Fran­cesc Xa­vi­er Grau, “qui no vo­ta ac­cep­ta el re­sul­tat”.

Els ma­ni­fes­tos so­bi­ra­nis­tes no par­tei­xen dels rec­tors, si­nó d’al­gun dels mem­bres del claus­tre (tre­ba­lla­dors o es­tu­di­ants). Els rec­tors van pu­bli­car un do­cu­ment de re­buig de la sen­tèn­cia el ma­teix dia que es va fer pú­bli­ca. No van de­ma­nar ni l’am­nis­tia ni van re­cla­mar l’au­to­de­ter­mi­na­ció, però sí que van de­nun­ci­ar la du­re­sa de la sen­tèn­cia i la ne­ces­si­tat de di­à­leg po­lí­tic. Re­co­nei­xent la “di­ver­si­tat ide­o­lò­gi­ca” de les se­ves co­mu­ni­tats, van ad­vo­car per do­nar ca­bu­da a “to­tes les ide­es i ma­ni­fes­ta­ci­ons”. Cal as­se­nya­lar el vo­lum de per­so­nes vin­cu­la­des als cam­pus. La co­mu­ni­tat de la UB és la més gran a Ca­ta­lu­nya. La su­ma dels seus es­tu­di­ants i tre­ba­lla­dors su­pera les 70.000 per­so­nes. Aques­ta xi­fra equi­val a la po­bla­ció de Cas­tell­de­fels o Man­lleu i do­bla la de Vic.

Els ma­ni­fes­tos so­bi­ra­nis­tes que han es­tat de­ba­tuts als claus­tres van par­tir de l’as­so­ci­a­ció Uni­ver­si­tats pels Drets Ci­vils, for­ma­da, se­gons el seu web, per “in­te­grants de la ma­jo­ria de les uni­ver­si­tats ca­ta­la­nes” que de­nun­ci­en “la de­ri­va an­ti­de­mo­crà­ti­ca, la vul­ne­ra­ció de drets i la re­pres­sió que viu la so­ci­e­tat ca­ta­la­na per part de l’Es­tat”.

Els claus­tres uni­ver­si­ta­ris no van vo­tar co­mis­si­o­nar una re­pre­sen­ta­ció per lliu­rar el ma­ni­fest al pre­si­dent. Van ser els im­pul­sors d’aquests ma­ni­fes­tos els que ahir es van reu­nir amb Tor­ra al Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat.

El text va acon­se­guir un 80% de sís en reu­ni­ons de claus­tres en què van fal­tar més de la mei­tat dels mem­bres

EP

Ac­te d’ahir en què mem­bres dels claus­tres van lliu­rar els ma­ni­fes­tos so­bi­ra­nis­tes al pre­si­dent Tor­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.