Dos de­tin­guts a Sa­ra­gos­sa per do­nar una bru­tal pa­llis­sa a un me­nor tu­te­lat

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - SA­RA­GOS­SA Re­dac­ció

Els dos ho­mes de­tin­guts com a pre­sump­tes au­tors d’una pa­llis­sa bru­tal que va re­bre un me­nor de 17 anys el 27 d’oc­tu­bre al bar­ri de l’Ac­tur de Sa­ra­gos­sa van de­cla­rar di­me­cres da­vant la ti­tu­lar del jut­jat d’ins­truc­ció nú­me­ro 2, So­le­dad Ale­jan­dre. Se­gons va avan­çar El He­ral­do ci­tant fonts de la Po­li­cia Na­ci­o­nal, la víc­ti­ma és un me­na, de­no­mi­na­ció amb què es co­nei­xen els me­nors es­tran­gers no acom­pa­nyats so­ta tu­te­la de l’ad­mi­nis­tra­ció au­to­nò­mi­ca, en aquest cas l’ara­go­ne­sa.

La gra­ve­tat de les le­si­ons va obli­gar el pa­ci­ent a pas­sar pel qui­rò­fan i a es­tar-se uns quants di­es in­gres­sat a la uni­tat de cu­res in­ten­si­ves de l’hos­pi­tal Mi­guel Ser­vet, ja que es va ar­ri­bar a té­mer per la se­va vi­da. Afor­tu­na­da­ment, la se­va evo­lu­ció ha es­tat molt fa­vo­ra­ble i, mal­grat que con­ti­nua hos­pi­ta­lit­zat, ja ha pas­sat a plan­ta.

La po­li­cia no­més ha im­pu­tat per l’agres­sió aques­tes du­es per­so­nes, però no es des­car­ten més ar­res­tos. El noi as­se­gu­ra que va ser “acor­ra­lat” per un grup d’al­menys set in­di­vi­dus.

Els dos de­tin­guts són ger­mans –tots dos amb an­te­ce­dents pe­nals can­cel·lats– i la jut­ges­sa de guàr­dia va de­cre­tar aquest di­me­cres a la nit la se­va lli­ber­tat pro­vi­si­o­nal en qua­li­tat d’in­ves­ti­gats per un de­lic­te de le­si­ons greus. Du­rant la de­cla­ra­ció da­vant la jut­ges­sa, tots dos van ne­gar ha­ver agre­dit el noi. De fet, els ar­res­tats van dir que aquest po­dria ha­ver-los as­se­nya­lat a tall de “re­ven­ja”, ja que li han re­cri­mi­nat “nom­bro­ses ve­ga­des” el seu mal com­por­ta­ment. Els ger­mans van coin­ci­dir que aquell dia van pre­sen­ci­ar una ba­ra­lla “en­tre me­nes” al car­rer, però van in­sis­tir que ells “en cap mo­ment” hi van in­ter­ve­nir.

Sem­pre se­gons El He­ral­do ,la víc­ti­ma es­ta­va aco­llit en un pis de l’en­torn del car­rer de Mar­ga­ri­ta Xir­gu i els seus agres­sors es van en­ca­rar amb ell i li van re­cri­mi­nar les mo­lès­ti­es que su­po­sa­da­ment pro­vo­ca­va.

Els fets van pas­sar cap a les tres de la tar­da del diu­men­ge 27 d’oc­tu­bre i els de­tin­guts van fu­gir des­prés de dei­xar el me­nor mal­fe­rit en­mig del car­rer. El noi va re­bre cops de puny i pun­ta­des de peu per tot el cos, però la ma­jo­ria van anar di­ri­gi­des al cap. De fet, quan va ar­ri­bar a ur­gèn­ci­es, els met­ges van com­pro­var que te­nia part del cra­ni en­fon­sat. La Po­li­cia va ne­ces­si­tar una set­ma­na per po­der tro­bar el pa­ra­dor dels pre­sump­tes au­tors de la pa­llis­sa, a qui fi­nal­ment va acon­se­guir ar­res­tar i a qui ahir va po­sar a dis­po­si­ció ju­di­ci­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.