Tot­hom a l’una

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La Ge­ne­ra­li­tat en cap mo­ment no ha vol­gut as­su­mir la ges­tió del ne­go­ci de l’es­quí, ni de bon tros te­nir la pro­pi­e­tat de les set es­ta­ci­ons que ha com­prat. Tot ai­xò li ha vin­gut im­po­sat per­què han anat ca­ient, un re­re l’al­tre, els com­ple­xos hi­ver­nals del Pi­ri­neu per­què els seus pro­pi­e­ta­ris no po­di­en fer front als deu­tes, so­vint con­trets amb la ma­tei­xa Ad­mi­nis­tra­ció i acu­mu­lats amb els anys.

Ri­card Font, pre­si­dent de Fer­ro­car­rils de la Ge­ne­ra­li­tat, ho dei­xa­va ahir molt clar: “No­sal­tres no som aquí per com­pe­tir amb els ne­go­cis ho­te­lers dels ter­ri­to­ris amb es­ta­ci­ons d’es­quí, i molt menys amb els com­ple­xos pri­vats”. La col·la­bo­ra­ció i pre­dis­po­si­ció del Go­vern, as­se­gu­ra Ri­card Font, per tre­ba­llar tots en una ma­tei­xa di­rec­ció “ha de ser a to­ta ho­ra in­con­di­ci­o­nal”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.