Tar­ra­go­na es­tre­na­rà no­va ter­mi­nal de cre­uers el 2021

Les obres per am­pli­ar en qua­tre hec­tà­re­es el moll de les Ba­le­ars co­men­ça­ran el pri­mer se­mes­tre de l’any que ve

La Vanguardia (Català) - - VIURE - SARA SANS Tar­ra­go­na

El port de Tar­ra­go­na aca­ba de tan­car una tem­po­ra­da de cre­uers de rè­cord. Uns 100.000 pas­sat­gers han fet es­ca­la a la ciu­tat. En to­tal, 65 vai­xells, un 14% més que l’any pas­sat, han atra­cat al moll de les Ba­le­ars. La tem­po­ra­da que ve, que es pre­sen­ta amb un mo­vi­ment si­mi­lar, se­rà lo­gís­ti­ca­ment més com­pli­ca­da. El tràn­sit dels cre­uers s’hau­rà de com­pa­ti­bi­lit­zar amb les obres d’am­pli­a­ció d’aques­ta ter­mi­nal, que ara es li­mi­ta a un dic de no­més 15 me­tres d’am­pli­tud.

Les obres d’am­pli­a­ció del moll de les Ba­le­ars su­po­sa­ran un abans i un des­prés per als cre­ue­ris­tes i per a to­tes les em­pre­ses de ser­veis que gi­ren al vol­tant del ne­go­ci. La falta d’es­pai ac­tu­al con­di­ci­o­na el mo­vi­ment d’au­to­cars, ta­xis i ve­hi­cles, es­pe­ci­al­ment quan coin­ci­dei­xen di­ver­sos vai­xells o quan són cre­uers grans, com el Cos­ta For­tu­na ,el vai­xell amb pas­sat­gers més gran que ha ar­ri­bat a Tar­ra­go­na, amb 272 me­tres d’es­lo­ra i una al­çà­ria de 17 pi­sos. Des del 2013 el crei­xe­ment ex­po­nen­ci­al de cre­uers amb es­ca­la o punt de par­ti­da a Tar­ra­go­na van obli­gar a ade­quar el moll i a pro­jec­tar unes obres que fi­nal­ment co­men­ça­ran el pri­mer tri­mes­tre de l’any que ve.

El pro­jec­te pre­veu la cons­truc­ció d’una es­pla­na­da de qua­tre hec­tà­re­es, a la zo­na in­ter­mè­dia del dic més ex­te­ri­or del port. Al nou es­pai, a part d’apar­ca­ment per als ve­hi­cles que trans­por­ten els pas­sat­gers a la ciu­tat o a les ex­cur­si­ons, tam­bé hi hau­rà una gran car­pa que aco­lli­rà tots els ser­veis que s’ofe­rei­xen als cre­ue­ris­tes.

El ca­lat en aques­ta zo­na del port és de 20 me­tres, una pro­fun­di­tat que per­met que hi pu­guin atra­car vai­xells grans però que im­pli­ca una apor­ta­ció de ma­te­ri­al im­por­tan­tís­si­ma per po­der am­pli­ar el moll. Les obres su­po­sen una in­ver­sió de 35 mi­li­ons d’eu­ros i es­ta­ran a punt el 2021. Du­rant la pri­ma­ve­ra d’aquell ma­teix any es­tà pre­vist que Tar­ra­go­na si­gui la seu de l’As­sem­blea de Med­crui­se, la reu­nió se­mes­tral de l’As­so­ci­a­ció de Ports de Cre­uers de la Me­di­ter­rà­nia, que acull uns 150 re­pre­sen­tants del sec­tor.

En pa­ral·lel, s’han po­sat en mar­xa els es­tu­dis per cons­truir el con­tra­dic d’Els Prats, que tan­ca­rà el port per l’ex­trem oest, al cos­tat de la plat­ja de Vi­la-se­ca. La tra­mi­ta­ció i l’exe­cu­ció d’aques­ta obra re­que­ri­rà en­tre set i vuit anys, ser­vi­rà per de­li­mi­tar les ins­tal·la­ci­ons por­tu­à­ri­es i dei­xa­rà un pas d’uns 400 me­tres de lon­gi­tud en­tre l’ex­trem del fu­tur con­tra­dic d’Els Prats i l’ex­trem del moll de les Ba­le­ars.

Per a la cons­truc­ció del con­tra­dic d’Els Prats, el pre­si­dent

El port tan­ca una tem­po­ra­da de rè­cord: 65 vai­xells i 100.000 pas­sat­gers han fet es­ca­la a la ciu­tat

del port, Jo­sep Ma­ria Cru­set, ha anun­ci­at una pri­me­ra in­ver­sió de vint mi­li­ons d’eu­ros en­tre el 2020 i el 2024. El con­tra­dic se­rà una ins­tal·la­ció “mul­ti­fun­ci­o­nal” en què tant po­dran atra­car cre­uers amb pas­sat­gers com vai­xells de càr­re­ga, ja que tin­drà ac­cés di­rec­te a la no­va zo­na d’ac­ti­vi­tats lo­gís­ti­ques (ZAL), de més de cent hec­tà­re­es i amb un pro­jec­te cons­truc­tiu que s’es­tà tra­mi­tant.

La tem­po­ra­da de cre­uers d’aquest any es va aca­bar diu­men­ge pas­sat amb l’ar­ri­ba­da del Wind Star. El rè­cord de pas­sat­gers con­cen­trats en menys temps es va re­gis­trar la set­ma­na del 17 al 23 de se­tem­bre. Del di­marts al di­jous van ar­ri­bar més de 10.000 cre­ue­ris­tes en qua­tre naus: el Cos­ta ne­oRi­vi­e­ra (1.727 pas­sat­gers), el Cos­ta Má­gi­ca ,el Cos­ta For­tu­na (3.470 pas­sat­gers ca­das­cun) i el Ma­re­lla Dre­am, amb 1.533 per­so­nes a bord.

Els tu­ris­tes que han fet es­ca­la a Tar­ra­go­na han es­tat prin­ci­pal­ment ita­li­ans, es­pa­nyols, an­gle­sos, fran­ce­sos, ale­manys i ame­ri­cans. L’ar­ri­ba­da de cre­uers a la ciu­tat va fer el gran salt el 2017, quan van ar­ri­bar 37 vai­xells (15 més que l’any an­te­ri­or) i un to­tal de 51.400 tu­ris­tes, gai­re­bé la mei­tat apor­tats per Cos­ta Cru­ce­ros. La xi­fra, que su­po­sa­va un in­cre­ment d’un 284% res­pec­te del 2015, s’ha pràc­ti­ca­ment du­pli­cat en no­més dos anys.

XAVI JURIO

Des d’aques­ta pla­ta­for­ma, da­vant el moll de les Ba­le­ars, s’ul­ti­men els pre­pa­ra­tius de les obres

PORT DE TAR­RA­GO­NA

A la dre­ta, imat­ge vir­tu­al de la fu­tu­ra ter­mi­nal de cre­uers

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.